Uznanie zagranicznego świadectwa, dyplomu, stopnia naukowego w celu kontynuacji kształcenia lub ubiegania się o stopień naukowy w Polsce

  • uznanie zagranicznego świadectwa w celu ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w Polsce
  • uznanie zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Polsce
  • uznanie zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w Polsce
  • uznanie zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia, studia doktoranckie lub otwarcie przewodu doktorskiego w Polsce
  • uznanie zagranicznego stopnia naukowego w celu ubiegania się otwarcie przewodu habilitacyjnego w Polsce

Uznanie zagranicznego świadectwa w celu ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w Polsce

Sprawdź, czy twoje świadectwo może zostać uznane za równoważne z odpowiednim świadectwem polskim na podstawie umowy międzynarodowej. Jeżeli twoje świadectwo nie jest objęte żadną umową międzynarodową, wtedy jego równoważność z odpowiednim świadectwem polskim może zostać stwierdzona jedynie w drodze nostryfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. nr 63, poz. 443). Nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych dokonują wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo. Adresy kuratoriów znajdziesz tutaj.

Uznanie zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia w Polsce

Sprawdź, czy twój dyplom może zostać uznany za równoważny z odpowiednim dyplomem polskim na podstawie umowy międzynarodowej. Jeżeli twój dyplom nie jest objęty żadną umową międzynarodową, wtedy jego równoważność z odpowiednim dyplomem polskim może zostać stwierdzona jedynie w drodze nostryfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą z późn. zm. Dowiedz się, czym jest nostryfikacja. Zgodnie z § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia  w Polskiej uczelni może zostać zwolniona z postępowania nostryfikacyjnego, jeżeli posiada zagraniczny dyplom ukończenia studiów wyższych uprawniający do podjęcia studiów wyższego stopnia w państwie uzyskania. Decyzję o zwolnieniu podejmuje rada jednostki organizacyjnej uczelni, w której ta osoba ubiega się o przyjęcie na studia. W przypadku zwolnienia z nostryfikacji nie jest wydawane zaświadczenie stwierdzające równoważność zagranicznego dyplomu z jego polskim odpowiednikiem.

Uznanie zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe w Polsce

Sprawdź, czy twój dyplom może zostać uznany za równoważny z odpowiednim dyplomem polskim na podstawie umowy międzynarodowej. Jeżeli twój dyplom nie jest objęty żadną umową międzynarodową, wtedy jego równoważność z odpowiednim dyplomem polskim może zostać stwierdzona jedynie w drodze nostryfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą z późn. zm. Dowiedz się, czym jest nostryfikacja. Zgodnie z § 7 ust. 1a ww. rozporządzenia osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia podyplomowe  w Polskiej uczelni może zostać zwolniona z postępowania nostryfikacyjnego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje rada jednostki organizacyjnej, w której ta osoba ubiega się o przyjęcie na studia. W przypadku zwolnienia z nostryfikacji, nie jest wydawane zaświadczenie stwierdzające równoważność zagranicznego dyplomu z jego polskim odpowiednikiem.

Uznanie zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia, studia doktoranckie lub otwarcie przewodu doktorskiego w Polsce

Sprawdź czy twój dyplom może zostać uznany za równoważny z odpowiednim dyplomem polskim na podstawie umowy międzynarodowej. Jeżeli twój dyplom nie jest objęty żadną umową międzynarodową, wtedy jego równoważność z odpowiednim dyplomem polskim może zostać stwierdzona jedynie w drodze nostryfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą z późn. zm. Dowiedz się, czym jest nostryfikacja. Zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia trzeciego stopnia w Polskiej uczelni, studia doktoranckie w placówce naukowej lub otwarcie przewodu doktorskiego w polskiej uczelni lub placówce naukowej może zostać zwolniona z postępowania nostryfikacyjnego, jeżeli posiada zagraniczny dyplom ukończenia studiów wyższych:
-    uzyskany w jednym z państw UE, EOG, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa-strony Konwencji Lizbońskiej i
-    uprawniający do podjęcia studiów trzeciego stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie uzyskania.
Decyzję o zwolnieniu podejmuje rada jednostki organizacyjnej, w której ta osoba ubiega się o przyjęcie na studia lub otwarcie przewodu doktorskiego. W przypadku zwolnienia z nostryfikacji nie jest wydawane zaświadczenie stwierdzające równoważność zagranicznego dyplomu z jego polskim odpowiednikiem.

Uznanie zagranicznego stopnia naukowego w celu ubiegania się otwarcie przewodu habilitacyjnego w Polsce

Sprawdź czy twój stopień naukowy może zostać uznany za równoważny z odpowiednim stopniem naukowym nadawanym w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej. Jeżeli twój stopień naukowy nie jest objęty żadną umową międzynarodową, wtedy jego równoważność z odpowiednim stopniem naukowym nadawanym w Polsce może zostać stwierdzona jedynie w drodze nostryfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 3 czerwca 2005 w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą z późn. zm. Dowiedz się, czym jest nostryfikacja. Zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia osoba ubiegająca się o otwarcie przewodu habilitacyjnego w Polsce może zostać zwolniona z postępowania nostryfikacyjnego jeżeli posiada stopień naukowy lub stopień w dziedzinie sztuki uzyskany w jednym z państw UE, EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej. Decyzję o zwolnieniu podejmuje rada jednostki organizacyjnej, w której ta osoba ubiega się o otwarcie przewodu habilitacyjnego. W przypadku zwolnienia z nostryfikacji nie jest wydawane zaświadczenie stwierdzające równoważność zagranicznego stopnia naukowego z jego polskim odpowiednikiem

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików