Grafika - filary strategii: konstytucja dla nauki, innowacje dla gospodarki, nauka dla ciebie

 

FILAR I

 

KONSTYTUCJA DLA NAUKI - Zmiany systemowe w nauce szkolnictwie wyższym

Dotychczasowe reformy szkolnictwa wyższego nie przyniosły oczekiwanych zmian w zakresie podwyższenia jakości kształcenia oraz znaczącego wzrostu pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej. Dlatego konieczne jest przygotowanie nowej kompleksowej ustawy regulującej od podstaw obszar szkolnictwa wyższego. Gruntownej zmiany wymaga system finansowania uczelni, a także sposób zarządzania uczelniami i szkołami wyższymi. Konieczne jest umiędzynarodowienie szkolnictwa, zintensyfikowanie współpracy nauki i biznesu, stworzenie nowych ścieżek kariery naukowej i dydaktycznej oraz dostosowanie liczby studentów na poszczególnych kierunkach studiów do realnych potrzeb rynku pracy. Temu służyć mają proponowane w strategii zmiany systemowe w nauce i szkolnictwie wyższym, czyli nowa Konstytucja dla Nauki.

Grafika - napis Konstytucja dla nauki

 

FILAR II

 

INNOWACJE DLA GOSPODARKI - Komercjalizacja badań i partnerstwo z biznesem

Pozycja polskiej gospodarki w rankingach innowacyjności i konkurencyjności, polskich uczelni w rankingach akademickich oraz polskich naukowców w rankingach osiągnięć badawczych są ważne, gdyż wpływają na decyzje inwestorów o lokowaniu innowacyjnych przedsięwzięć, a także na decyzje najbardziej utalentowanej młodzieży o wyborze kraju studiowania, a w konsekwencji i zamieszkania. Na obecnej kondycji badań naukowych odcisnęły piętno lata niskich nakładów, zarówno z funduszy publicznych, jak i ze źródeł prywatnych. Krajowe nakłady Polski na badania i rozwój są mniejsze od nakładów na B+R pojedynczych międzynarodowych koncernów. Odpowiedzią na współczesne wyzwania rozwojowe muszą być zmiany mające na celu zapewnienie skutecznego transferu wiedzy do gospodarki oraz współpracy nauki z biznesem, szczególnie w obszarach wskazanych jako strategiczne w ramach polityki rozwojowej państwa. Kierunki tych zmian wskazuje II Filar strategii, dotyczący komercjalizacji badań i partnerstwa z biznesem.

Grafika - napis Innowacje dla gospodarki

 

FILAR III

 

NAUKA DLA CIEBIE - Społeczna odpowiedzialność nauki

Coraz silniej obecna i popularna w Polsce jest koncepcja Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, zgodnie z którą przedsiębiorstwa już na etapie budowania swojej strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska oraz relacje z różnymi grupami interesariuszy. Podobne procesy należy uruchomić również w obszarze nauki. Społeczna Odpowiedzialność Nauki ma stanowić istotną ofertę dla szerokiego forum społecznego. Ma pomagać w identyfikowaniu szans i możliwości, wspomagać dialog i angażować szerokie grupy interesariuszy, zwiększać wydajność i efektywność prowadzonych działań w zakresie nauki i badań. Programy Społecznej Odpowiedzialności Nauki mają na celu nie tylko popularyzację i upowszechnianie nauki i badań naukowych, ale także rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz integrację społeczności lokalnej z ośrodkami akademickimi. Mają wyrównywać szanse edukacyjne i docierać do tych części kraju, w których do tej pory aktywność akademicko-naukowa nie istniała.

Grafika - napis: Nauka dla ciebie

 


 

Grafika - filary strategii: konstytucja dla nauki, innowacje dla gospodarki, nauka dla ciebie