„Najlepsi z najlepszych! 2.0.” w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Student, Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

Wartość projektu: 9 999 999,90 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 8 427 999,91 zł.

Terminy

Termin realizacji projektu: 01.03.2017 – 31.12.2018.

Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach i konferencjach.

Działanie ukierunkowane będzie w szczególnej mierze na wybitnych studentów/zespoły studentów, których potencjał rozwojowy i dotychczasowe doświadczenie dają podstawy sądzić, iż polscy studenci mogą wygrywać konkursy i zawody międzynarodowe o najwyższej randze.

Wsparcie, którym zostaną objęci wybitnie uzdolnieni studenci, może zostać przeznaczone w szczególności na sfinansowanie ich kosztów uczestnictwa w międzynarodowych zawodach lub konkursach czy konferencjach (koszty podróży, zakwaterowania, opłaty za uczestnictwo w międzynarodowych zawodach/konkursach/konferencjach), a także na zakup środków niezbędnych do przygotowania projektu stanowiącego przedmiot konkursu/zawodów/konferencji międzynarodowych.

Projekt jest kontynuacją programu MNiSW pn. „Generacja Przyszłości” realizowanego w ramach POIG i projektu pt. „Najlepsi z najlepszych!” realizowanego w ramach POWER. Udział w międzynarodowych konkursach, zawodach i/lub konferencjach pozwala studentom na porównanie swoich możliwości z innymi studentami, rozwija ducha rywalizacji, wpływa na rozwój ich kompetencji. Prestiż związany z uzyskaniem wysokich lokat w konkursach/zawodach wpłynie także na kierunek rozwoju kariery zawodowej studentów. Udział w międzynarodowych konkursach, zawodach i/lub konferencjach oraz sukcesy polskich studentów na arenie międzynarodowej przyczynią się do poprawy wizerunku Polski, wzrostu rozpoznawalności polskich uczelni, jak również zachęcą zagranicznych studentów do odbywania całości lub części kształcenia w polskich szkołach wyższych. Podjęta interwencja powinna przełożyć się na zwiększenie zainteresowania podejmowaniem przez uzdolnionych studentów pracy naukowej w przyszłości. Sukcesy na arenie międzynarodowej wpłyną również na rozpoznawalność polskich uczelni i naukowców.


Szanowni Państwo,

Przygotowaliśmy dla Państwa Interaktywny formularz który umożliwi Państwu poprawne wypełnienie załączników z danymi osobowymi uczestników projektów.

Pliki w formie skanów .pdf należy przesłać do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z procedurami zawartymi w umowie między MNiSW a uczelnią.

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z plikiem Uwagi do Interaktywnego Formularza oraz Instrukcjami jak poprawnie wypełnić formularz.

Uprzejmie informujemy Państwa o aktualizacji wzoru Oświadczenia uczestnika projektu, który został dostosowany do wymogów RODO z dnia 25.05.2018 r. Obowiązuje on wyłącznie tylko dla nowych uczestników którzy pojawili się/pojawią się w projekcie od dnia 25.05.2018 r.

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych w projektach współfinansowanych z PO WER
  • administratorem danych osobowych przetwarzanych w projektach współfinansowanych z PO WER jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  • przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO,
  • dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania obowiązków państwa członkowskiego w zakresie aplikowania o środki wspólnotowe i w związku z realizacją projektów w ramach PO WER,
  • przetwarzane w systemie wdrażania dane osobowe należą do zbioru Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój i są powierzane do przetwarzania instytucjom zaangażowanym we wdrażanie PO WER, beneficjentom oraz podmiotom wykonującym na zlecenie tych instytucji/podmiotów działania związane z aplikowaniem o środki wspólnotowe i realizacją projektów.

Tagi: Najlepsi z najlepszych, Programy Ministra, umiędzynarodowienie, szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików