OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Współpraca realizowana przez ministerstwo w ramach inicjatyw OECD jest koordynowana przez Departament Współpracy Międzynarodowej.
W działaniach niektórych gremiów OECD jako eksperci uczestniczą przedstawiciele środowisk naukowych.


I. Informacja ogólna

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and Development – OECD) jest organizacją międzyrządową, której podstawowym celem jest promowanie polityki nastawionej na:

 • osiągnięcie możliwie najwyższego, trwałego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz standardu życia w państwach członkowskich, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilizacji finansowej,
 • przyczynianie się do „zdrowej ekspansji gospodarczej” w państwach członkowskich, jak również w państwach trzecich, co oznacza współdziałanie na rzecz równomiernego rozwoju gospodarczego, oraz
 • promowanie rozwoju handlu światowego, opartego na wielostronnych niedyskryminacyjnych zasadach, zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi.

OECD rozpoczęła działalność 30 września 1961 r. na podstawie Konwencji Paryskiej, podpisanej 14 grudnia 1960 r.

Obecnie OECD grupuje 34 państwa. Są to: Australia, Austria, Belgia, Chile, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Republika Korei, Luksemburg, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Polska stała się członkiem OECD 22 listopada 1996 r., kiedy to Instrument ratyfikacji i przystąpienia RP do Konwencji o OECD został złożony we francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, będącym depozytariuszem tej Konwencji.

Za koordynację współpracy Polska – OECD odpowiada minister właściwy do spraw gospodarki, zaś krajowym koordynatorem współpracy z OECD jest właściwy podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.

Siedziba główna OECD mieści się w Paryżu.
Od 1997 r. działa tam Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD:

Stałe Przedstawicielstwo RP przy OECD
136, rue de Longchamp, 75116 Paris
Strona internetowa
E-mail

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawy związane z OECD koordynuje:
dr Robert Grabeł
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
tel. +48 22 5017157
faks +48 22 5017130
e-mail: robert.grabel@nauka.gov.pl

II. Udział przedstawicieli MNiSW w pracach komitetów i grup roboczych OECD

Współpraca realizowana przez ministerstwo w ramach inicjatyw OECD jest koordynowana przez Departament Współpracy Międzynarodowej.
W działaniach niektórych gremiów OECD jako eksperci uczestniczą przedstawiciele środowisk naukowych.

Kluczowe gremia z obszaru nauki:

Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP)

W kompetencjach Komitetu ds. Polityki Naukowo-Technologicznej OECD (w Polsce w jego pracach uczestniczą dwa resorty: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Gospodarki) leży zachęcanie do współpracy pomiędzy państwami członkowskimi (w uzasadnionych przypadkach także z innymi państwami) w dziedzinie nauki, technologii i innowacyjności, mając na względzie osiąganie wspólnych celów gospodarczych, społecznych i naukowych, takich jak zrównoważony rozwój, polepszanie poziomu życia obywateli i stałe dążenie do przesuwania granic wiedzy.

Powyższe cele realizowane są w szczególności poprzez:

 • polepszanie, poprzez prace analityczne i rozwijanie stosownych, porównywalnych w skali międzynarodowej wskaźników, rozumienia procesów, poprzez które B+R mogą pozytywnie wpływać na osiąganie opisanych wyżej celów;
 • promowanie wymiany informacji i dyskusji pomiędzy państwami członkowskimi na temat polityk sprzyjających rozwojowi B+R oraz identyfikowanie mechanizmów ułatwiających współpracę międzynarodową w dziedzinie nauki, techniki i innowacyjności;
 • upowszechnianie informacji dotyczących przewidywalnych kierunków zmian i osiągnięć w dziedzinie B+R, włączając w to szczególnie nowe lub łączone technologie;
 • badanie wpływu globalizacji na krajowe i międzynarodowe systemy B+R;
 • wspieranie wysiłków państw członkowskich na drodze do wzmacniania naukowego i innowacyjnego potencjału państw rozwijających się.

W ramach CSTP działają następujące grupy robocze:

 • Grupa Robocza ds. Polityki Innowacyjnej i Technologicznej (Working Party on Innovation and Technology Policy – TIP)
 • Grupa Robocza Ekspertów Krajowych ds. Wskaźników Naukowo-Technicznych (Working Party of National Experts on Science and Technology Indicators – NESTI)
 • Grupa Robocza ds. instytutów badawczych i zasobów ludzkich (Research Institutions and Human Resources – RIHR)
 • Grupa Robocza ds. Biotechnologii (Working Party on Biotechnology – WPB)
 • Grupa Robocza ds. Nanotechnologii (Working Party on Nanotechnology – WPN)

Global Science Forum

Jest to gremium OECD odpowiedzialne za rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych (przede wszystkim podstawowych). Inicjatywy GSF obejmują: tworzenie opracowań eksperckich, inicjowanie nowych, niezależnych przedsięwzięć międzynarodowych, warsztaty.

Inicjatywy w ramach GSF:

 • Distributed International Research Infrastructures
 • Scientific Advice for Policymaking: The Role and Responsibility of Scientists
 • Astroparticle Physics International Forum (APIF)
 • Collaborative Research Network on Temperate Agriculture (TempAg)
 • Research Ethics and New Forms of Data for Social and Economic Research

Inicjatywy wydzielone z GSF:

 • Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
 • International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF)
 • Scientific Collections International (SciColl)

Adresy internetowe:

Wybrane raporty GSF:

Kluczowe gremia z obszaru szkolnictwa wyższego:

Education Policy Committee (EDPC)

W kompetencjach Komitetu Polityki Edukacyjnej OECD (w Polsce w jego pracach uczestniczą wspólnie dwa resorty: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej) leży przede wszystkim doradzanie rządom w rozwijaniu efektywnej polityki edukacyjnej, aby sprostać różnorodnym wyzwaniom natury społecznej, gospodarczej i kulturowej. Powyższe założenie realizowane jest poprzez:

 • koordynację działań różnych ciał OECD odpowiedzialnych za edukację (w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji, konsekwencji i spójności działań, a także ich jakości);
 • zachęcanie do współpracy i wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi (w uzasadnionych przypadkach także z innymi państwami) w dziedzinie szeroko pojętej edukacji;
 • upowszechnianie i promowanie odnośnych rekomendacji, danych i analiz OECD w najszerszym możliwym kręgu zainteresowanych środowisk w państwach członkowskich i poza nimi.

Institutional Management in Higher Education (IMHE)

Program Instytucjonalne Zarządzanie w Szkolnictwie Wyższym Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (IMHE OECD) realizowany jest od 1969 roku w ramach prac Dyrekcji ds. Edukacji OECD. Stanowi on międzynarodowe forum wymiany informacji pomiędzy instytucjami działającymi w sferze szkolnictwa wyższego. Główne działania podejmowane w ramach IMHE to prowadzenie badań, analiz, organizowanie konferencji, sympozjów i warsztatów obejmujących tematykę zarządzania szkołami wyższymi. Program IMHE skupia obecnie ponad 200 instytucji (m.in. uczelni, ministerstw) z 55 państw. MNiSW jest jego członkiem od kwietnia 2008. Nowy pakiet członkostwa obowiązujący od 2013 roku składa się z następujących elementów:

 1. Udział w tzw. Higher Education Workshops, dedykowanych wyłącznie członkom programu i dostosowanych do ich potrzeb i priorytetów.
 2. Otrzymywanie raz w roku raportu State of Higher Education, zawierającego dane porównawcze, informacje o bieżących dokonaniach państw członkowskich, analizę polityk i zmian w sferze zarządzania szkolnictwem wyższym.
 3. Otrzymywanie raz na kwartał publikacji z serii What it means for Higher Education?, zawierającej dane statystyczne oraz analizy pochodzące z różnych dyrekcji OECD, które mają wpływ na sektor szkolnictwa wyższego, w szczególności wzrost gospodarczy, migracje, innowacyjność.
 4. Dostęp do biblioteki internetowej OECD.

Program prac IMHE na lata 2013-2014 przewiduje także realizację projektu IHERD (Higher Education, Research and Innovation Development), finansowanego przez Szwedzką Agencję Rozwoju SIDA. Jego głównym celem jest zwiększenie znaczenia badań i promowania polityki opartej na faktach w szkolnictwie wyższym,  nauce i innowacjach na rzecz rozwoju.

Co dwa lata organizowane Konferencje Generalne IMHE umożliwiające prezentację dorobku programu IMHE oraz działań podejmowanych przez jego członków w poszczególnych krajach. Uczestnictwo w konferencjach wymaga uiszczenia dodatkowej opłaty. Instytucje zainteresowane udziałem w programie powinny wypełnić kwestionariusz internetowy, który  przedstawiany jest następnie do akceptacji Radzie Zarządzającej. Więcej informacji o programie i zasadach członkostwa odnaleźć można na stronie internetowej.

Zainteresowani zgłaszaniem uwag i postulatów dotyczących udziału w pracach OECD w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego proszeni są o bezpośredni kontakt z osobami koordynującymi współpracę w danym zakresie:

Przydatne linki:

Tagi: OECD

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików