Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty – promocja jakości II”

środa, 28 lutego 2018

OGŁOSZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 28 lutego 2018 r.
o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty – promocja jakości II”

Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości II” (M.P. poz. 131), zwanego dalej „Komunikatem”, ogłasza się nabór wniosków o przyznanie środków finansowych
w związku z przygotowaniem wniosku projektowego złożonego na wezwanie konkursowe w ramach programu badawczego Unii Europejskiej (UE), ocenionego na poziomie, o którym mowa w Komunikacie (cz. III ust. 2 załącznika do Komunikatu).

I. ZAKRES NABORU WNIOSKÓW

 1. Wnioski składane w ramach programu „Granty na granty – promocja jakości II”, zwanego dalej „Programem”, mogą dotyczyć wyłącznie wniosków projektowych złożonych na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej (KE), innego podmiotu przez nią upoważnionego albo Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (ERC), opublikowane na stronie internetowej: http://bit.ly/H2020PP (tzw. Portalu uczestnika) w ramach jednego z następujących programów badawczych Unii Europejskiej:
  1. Horyzont 2020 w ramach priorytetów:
   1. Doskonała baza naukowa;
   2. Wiodąca pozycja w przemyśle;
   3. Wyzwania społeczne
   oraz celów szczegółowych:
   1. Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa;
   2. Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa
    (w tym również projekty typu ERA-Chair, MSCA COFUND, o grant ERC; z wyłączeniem m.in. projektów typu Individual Fellowships, ERA-NET, Prize);
  2. Euratom;
  3. Fundusz Badawczy Węgla i Stali.
 2. Wnioski do niniejszego naboru mogą składać wyłącznie jednostki, o których mowa w Komunikacie (cz. II załącznika do Komunikatu), które  ocenę KE wniosku projektowego albo informację o przejściu do II etapu konkursu o grant ERC otrzymały w 2018 r.

II. ZAKRES I WYSOKOŚĆ WSPARCIA FINANSOWEGO

 1. Wysokość wsparcia finansowego, o które może ubiegać się wnioskodawca:
  L.p.Typ wnioskodawcyMaksymalna wysokość wsparcia
  1. Koordynator projektu zgłoszonego do realizacji w ramach między-narodowego albo krajowego konsorcjum 30 000 zł
  2. Koordynator projektu zgłoszonego do realizacji w ramach między-narodowego albo krajowego konsorcjum wnioskujący o środki finansowe w związku z uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego, który otrzymał finansowanie w ramach jednego z wcześniejszych programów z cyklu „Granty na granty”, spełniający wymogi, o których mowa w cz. III ust. 2 pkt 2 załącznika do Komunikatu 15 000 zł
  3. Koordynator pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP Leader) 10 000 zł
  4. Koordynator pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP Leader) wnioskujący o środki finansowe w związku z uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego, który otrzymał finansowanie w ramach jednego z wcześniejszych programów z cyklu „Granty na granty”, spełniający wymogi, o których mowa w cz. III ust. 2 pkt 2 załącznika do Komunikatu 5 000 zł
  5. Samodzielny wnioskodawca (single applicant) 20 000 zł
  6. Wnioskodawca, który ubiegał się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND
  7. Wnioskodawca, który ubiegał się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC
 2. Wnioskodawca jest uprawniony do złożenia w ramach Programu tylko jednego wniosku w odniesieniu do danego wniosku projektowego złożonego na wezwanie konkursowe KE albo ERC. Równoczesne pełnienie przez wnioskodawcę funkcji koordynatora całego projektu oraz koordynatora pakietu, bądź równoczesna koordynacja kilku pakietów w ramach projektu, nie stanowią podstawy do złożenia kilku wniosków w ramach Programu, bądź wystąpienia o wyższą kwotę finansowania.
 3. Wnioskodawca jest uprawniony do wystąpienia o refundację kosztów, o których mowa w Komunikacie (cz. III ust. 3 załącznika do Komunikatu), poniesionych w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku na wezwanie konkursowe KE albo ERC, bądź dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe. Kosztami kwalifikującymi się do refundacji w ramach programu są koszty związane z:
  1. przeprowadzeniem rozpoznania tematyki wniosku projektowego;
  2. przygotowaniem (sporządzeniem) wniosku projektowego;
  3. uczestnictwem wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z przygotowaniem wniosku projektowego;
  4. organizacją spotkań roboczych konsorcjum albo zespołu projektowego (WP Leader), bądź uczestnictwem w takich spotkaniach.
  W ramach kosztów, o których mowa w pkt 1 i 2, dopuszcza się refundację kosztów z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenia lub tzw. dodatku zadaniowego/specjalnego przyznanego w związku z przygotowaniem wniosku projektowego.
 4. Wnioskodawca jest uprawniony do wystąpienia o premię uznaniową dla swoich pracowników zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy, którzy byli zaangażowani w proces przygotowania albo uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego, której wysokość będzie adekwatna
  do wkładu pracy. Wysokość premii uznaniowej stanowi kwotę brutto. Koszty obsługi administracyjno-finansowej przekazania premii pracownikowi pokrywa jednostka ze środków własnych.
 5. Wsparcie finansowe do wysokości określonej w ust. 1 może być wykorzystane na refundację kosztów i premię uznaniową.

III. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE FINANSOWE I PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU

 1. Wniosek w ramach Programu należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania oceny merytorycznej wniosku projektowego w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego, a w przypadku wnioskodawcy, który ubiegał się
  o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC, w terminie 60 dni od dnia otrzymania informacji z ERC o przejściu do II etapu konkursu.
 2. W przypadku jednostek, które otrzymały ocenę KE wniosku projektowego albo informację z ERC o przejściu do II etapu konkursu w 2018 r. przed ogłoszeniem niniejszego naboru wniosków, wniosek w ramach Programu należy złożyć nie później niż w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszego naboru.
 3. Wniosek o przyznanie środków finansowych w ramach Programu sporządza się w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym Zintegrowany System Usług dla Nauki - Obsługa Strumieni Finansowania (OSF) na stronie osf.opi.org.pl (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1
  do ogłoszenia). Wniosek uznaje się za wysłany, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku została poprawnie zakończona, jest obowiązkiem wnioskodawcy.
 4. Wnioskodawca jest obowiązany dołączyć do wniosku w systemie OSF skany następujących dokumentów:
  1. oceny KE (tzw. Proposal Evaluation Form Evaluation Summary Report) albo zaproszenia do II etapu konkursu o grant ERC (tzw. Initial information on the outcome of the evaluation of proposals);
  2. dokumentu potwierdzającego datę otrzymania oceny KE albo zaproszenia ERC do II etapu konkursu (np. e-mail z KE/ERC przekazujący informację);
  3. zaproszenia do przygotowania umowy grantowej (tzw. Invitation to grant agreement preparation) - w przypadku wnioskodawcy, który takie zaproszenie otrzymał;
  4. w przypadku, gdy wnioskodawcą jest koordynator pakietu albo pakietów (WP leader) – dodatkowo wyciągu z wniosku projektowego złożonego do KE/ERC zawierającego: stronę tytułową, listę uczestników projektu, informację o pełnieniu funkcji koordynatora pakietu albo pakietów (wszystkie strony poświadczone za zgodność z oryginałem);
  5. w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka, o której mowa w części II ust. 1 l.p. 2 i 4 ogłoszenia – dodatkowo oceny otrzymanej w poprzednim wezwaniu konkursowym KE / poprzednich wezwaniach konkursowych KE;
  6. w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki(Dz. U. z 2018 r. poz. 87) – dodatkowo następujących dokumentów (zgodnie z art. 13c ust. 3 ww. ustawy):
   1. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego wydanego w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;
   2. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, statutu lub innego przewidzianego przepisami prawa dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji wnioskodawcy;
   3. oświadczenia o niezaleganiu z wpłatami z tytułu należności budżetowych;
   4. oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;
   oraz:
   1. oświadczenia o tym, że przyznane w ramach programu środki finansowe nie będą stanowiły dla wnioskodawcy pomocy państwa zgodnie z art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
   2. Wszystkie załączniki do wniosku stanowią jego integralną część.
 5. Złożenie wniosku i jego zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdza kierownik jednostki poprzez złożenie do MNiSW oświadczenia wygenerowanego z systemu OSF (wzór oświadczenia do wglądu stanowi załącznik nr 2do ogłoszenia). Wygenerowane z systemu OSF oświadczenie należy wydrukować, a następnie – podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy (w tym osobę wskazaną we wniosku w pozycji „Kierownik jednostki”) – przesłać w postaci papierowej w jednym egzemplarzu na adres:

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  ul. Hoża 20
  00-529 Warszawa
  z dopiskiem: Program „Granty na granty – promocja jakości II”

  lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Data wydruku oświadczenia (automatycznie wstawiana przez system przy generowaniu oświadczenia) nie może być wcześniejsza niż data ostatniej edycji wniosku. Oświadczenie stanowi integralną część wniosku.
 6. Nabór wniosków trwa od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 31 października 2018 r.
 7. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed jego upływem zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  1. wniosek w systemie OSF posiada status „wysłany”;
  2. oświadczenie w wersji papierowej wpłynęło do MNiSW, bądź zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481).
 8. Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w Komunikacie oraz niniejszym ogłoszeniu.
  W przypadku złożenia wniosku niekompletnego lub wymagającego poprawy ze względów formalnych wzywa się wnioskodawcę za pomocą systemu OSF do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że brak uzupełnienia spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Uzupełnienie wniosku wymaga każdorazowo ponownego złożenia do MNiSW papierowej wersji oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, w terminie wyznaczonym na uzupełnienie wniosku. Wniosek uważa się za uzupełniony w terminie, jeśli przed jego upływem łącznie zostaną spełnione warunki, o których mowa w ust. 7.
  Wnioski niespełniające wymogów formalnych ze względu na uchybienia, których nie sposób uzupełnić bądź poprawić, pozostawiane są bez rozpatrzenia. Wnioskodawca jest o tym fakcie informowany pisemnie.
 9. Złożenie wniosku do Programu oznacza przyjęcie określonych w niniejszym ogłoszeniu zasad postępowania związanych z naborem i oceną wniosków oraz warunków dotyczących realizacji i rozliczania przyznanych środków finansowych.
 10. Minister zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia naboru wniosków lub przedłużenia jego trwania.

IV. KRYTERIA I TRYB OCENY WNIOSKÓW

Ocena wniosków jest dokonywania w dwóch etapach:

 1. etap I: ocena formalna – polega na weryfikacji kompletności, poprawności rachunkowej i spełniania wymogów określonych w Komunikacie oraz niniejszym ogłoszeniu;
 2. etap II: ocena merytoryczna – polega na merytorycznej weryfikacji wniosku pod kątem kryterium adekwatności wysokości wnioskowanego wsparcia do opisanego we wniosku zakresu zrealizowanej pracy i wkładu w przygotowanie wniosku projektowego oraz rekomendacji co do zasadności udzielenia wsparcia przez MNiSW w ramach Programu we wnioskowanej kwocie. Ocena merytoryczna jest dokonywana przez Zespół interdyscyplinarny do spraw współpracy naukowej z zagranicą, zwany dalej „Zespołem”, który przedkłada Ministrowi opinię o wniosku, stanowiącą podstawę do podjęcia decyzji o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych.
  Zespół – po zapoznaniu się z wnioskiem podczas posiedzenia, i przed wydaniem ostatecznej opinii w sprawie – może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w postaci złożenia dodatkowych wyjaśnień. Uzupełniony wniosek podlega ponownej merytorycznej ocenie Zespołu.
  W przypadku złożenia wniosku wymagającego uzupełnienia w postaci złożenia dodatkowych wyjaśnień, wzywa się wnioskodawcę za pomocą systemu OSF do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że brak uzupełnienia spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Uzupełnienie wniosku następuje w systemie OSF poprzez ponowną edycję wniosku lub załączenie skanu dokumentu uzupełniającego wniosek w pozycji „Inne załączniki” i kliknięcie „wyślij wniosek do Ministerstwa”, i wymaga każdorazowo ponownego złożenia do MNiSW papierowej wersji oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, w terminie wyznaczonym na uzupełnienie wniosku. Wniosek uważa się za uzupełniony w terminie, jeśli przed jego upływem łącznie zostaną spełnione warunki, o których mowa w cz. III ust. 7.
  W ramach oceny merytorycznej wniosek może uzyskać od 0 do 5 punktów. Do objęcia finansowaniem będą rekomendowane Ministrowi wnioski, które otrzymają co najmniej 3 punkty. Zespół może rekomendować Ministrowi przyznanie wsparcia finansowego w wysokości niższej niż wnioskowana, wraz z uzasadnieniem.

V. WARUNKI PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 1. Minister wydaje decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania środków finansowych w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego, poprawnego i spełniającego wymagania formalne wniosku. W przypadku wezwania do uzupełnienia wniosku w postaci złożenia dodatkowych wyjaśnień, termin ten może się wydłużyć do 4 miesięcy.
 2. Wnioskodawca w terminie 20 dni od dnia otrzymania decyzji przekazuje do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 4 egzemplarze projektu umowy podpisane po stronie wnioskodawcy przez osoby upoważnione. Za dzień przekazania projektu umowy uznaje się dzień nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo dzień złożenia projektu umowy w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 3. Nieprzekazanie projektu umowy w wyznaczonym terminie uważa się za rezygnację z przyznanego finansowania. W takim przypadku Minister stwierdza wygaśnięcie decyzji przyznającej środki finansowe.
 4. Środki finansowe są przekazywane wnioskodawcy na podstawie umowy zawartej między Ministrem a wnioskodawcą, określającej warunki jej realizacji i finansowania oraz rozliczania przyznanych środków finansowych. Wzór umowy stanowi załącznik  nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
 5. Wnioskodawca, który otrzymał wsparcie w ramach Programu, jest zobowiązany do złożenia raportu końcowego z wykorzystania przyznanych środków finansowych w dwóch egzemplarzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia, w terminie 60 dni od dnia otrzymania środków finansowych.

Kontakt w sprawie Programu

Anna Czerniszewska
Wydział Programów Międzynarodowych
Departament Nauki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
tel. (22) 50 17 150
e-mail: anna.czerniszewska@nauka.gov.pl

Tagi: Programy Ministra, Granty na granty

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików