Konkurs NCBR na opracowanie programów kształcenia i realizacji studiów dualnych

Konkurs NCBR na opracowanie programów kształcenia i realizacji studiów dualnych

18 grudnia 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne” dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji studiów dualnych.

Wnioski w konkursie przyjmowane są od 18 stycznia do 2 marca 2018 r.