Biuletyn MNiSW, 3 listopada 2017 r.


NAWA z powołaną Radą | 44 nagrody dla najwybitniejszych naukowców | 95 mln zł dla najbardziej zmotywowanych uczelni

Pobierz obrazki
Biuletyn, 3 listopada 2017 roku
Pobierz obrazki
Powołano Radę Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Misją NAWY jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Z jej programów stypendialnych
i grantowych będą mogli korzystać m.in. studenci, doktoranci, młodzi naukowcy, instytucje naukowe czy organizacje pozarządowe. Agencja ma za zadanie wspierać mobilność akademicką, projakościowe umiędzynarodowienie oferty polskich uczelni i odwrócenie negatywnego trendu, jakim jest drenaż najwybitniejszych uczonych z naszych uniwersytetów. NAWA będzie wspierać finansowo także pobyt kadry akademickiej w zagranicznych ośrodkach naukowych czy rozwój kierunków stworzonych z myślą o studentach zagranicznych. Innym z filarów działalności NAWA jest upowszechnianie języka polskiego poza granicami naszego kraju i podnoszenie jego rangi jako języka obcego. Instytucja przekaże środki na promocję nauki języka polskiego jako obcego i będzie rozwijać kontakty z ośrodkami akademickimi i instytucjami zajmującymi się taką działalnością.
Szkolnictwo wyższe
95 mln zł dla najbardziej zmotywowanych uczelni
13 uczelni zostanie nagrodzonych sumą 95 mln złotych. Środki trafią do tych szkół wyższych, które poprawiły swój poziom naukowy i zdobyły wyższe kategorie naukowe.
Podstawą rozdysponowania środków jest parametryzacja, w ramach której w 2017 roku przeprowadzono kompleksową ocenę jakości działalności badawczo-rozwojowej szkół wyższych.
Premię za dobre wyniki w nauce otrzymają te uczelnie, które według Komisji Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) osiągnęły poprawę jakości naukowej w stosunku do zeszłego roku. Przyznając środki, przyjęto założenie, że poziom dotacji przyznanej w roku bieżącym nie osiągnie 105 proc. dotacji z roku ubiegłego. Przewidywana kwota zwiększenia finansowania wyniesie maksymalnie 6,8 proc. dotacji z roku ubiegłego – z uwzględnieniem maksymalnego wzrostu do wspomnianego poziomu 105 procent.
Uczelnie dostaną dodatkowe pieniądze, dzięki zmianom w budżecie państwa na rok 2017.
Znamy najlepsze uczelnie i wydziały ekonomiczne w Polsce
Tegoroczny ranking, w odpowiedzi na przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt Konstytucji dla Nauki – nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, skupił się na przedstawieniu stanu wyższego szkolnictwa ekonomicznego stojącego u progu nadchodzących zmian. W związku z nowymi wymaganiami projakościowymi, jakie ustawa stawia uczelniom, szczególny nacisk położony został na ocenę jakości kształcenia (35 proc. wagi). Kolejnymi podlegającymi analizie aspektami było umiędzynarodowienie (15 proc.) niezbędne dla wymiany doświadczeń i otwarcia na szerszą perspektywę nauczania, potencjał badawczy uczelni (20 proc.)
i dalsze kariery absolwentów (30 proc.), czyli średni czas poszukiwania pracy i uśrednione zarobki
po studiach.
Nauka
44 nagrody Prezesa Rady Ministrów dla najwybitniejszych naukowców
Za wybitny dorobek naukowy nagrodzeni zostali profesorowie Krzysztof Globisz, Piotr Paschalis-Jakubowicz, Jerzy Klamka, Stanisław Kwapień, Janusz Limon i Jacek Namieśnik. – Stawiamy na innowacyjny rozwój Polski, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa naszych rodaków i utrwalanie wśród nich dumy z osiągnięć polskich naukowców. Zdajemy sobie sprawę, że to nauka jest tym fundamentem, na którym należy opierać naszą siłę gospodarczą i realizować te cele. Państwa działania, które dziś nagradzamy, wpisują się w tę strategię – stwierdziła premier Szydło.Nagrody Prezesa Rady Ministrów zostały ustanowione z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk. Po raz pierwszy przyznano je w 1994 roku. Do tej pory wręczono łącznie ponad 1100 nagród.
Medicina – Scientia – Cultura – konferencja w 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie
Termin: 6-9 listopada 2017 roku.
W 150. rocznicę urodzin wybitnej polskiej laureatki dwóch nagród Nobla zapraszamy do udziału
w konferencji MSC2017 Medicina – Scientia – Cultura. Każdy dzień konferencji odbywa się pod innym hasłem, w innej warszawskiej uczelni. Wydarzenie ma pokazać wybitną postać Marii Skłodowskiej-Curie na tle współczesnych spraw i problemów nauk ścisłych, humanistycznych oraz medycznych. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym dyskutować będziemy o spuściźnie Marii na polu medycyny (moduł Medicina). Na Politechnice Warszawskiej pokażemy, jak ważna jest służba nauki dla społeczeństwa (moduł Scientia). Wreszcie, na Uniwersytecie Warszawskim będziemy przyglądać się społeczno-kulturowym uwarunkowaniom funkcjonowania kobiet w nauce (moduł Cultura). Urodziny Marii Skłodowskiej-Curie będą uczczone uroczystą galą na zakończenie konferencji, która odbędzie się 9 listopada 2017 w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej. Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą wnuki Noblistki.
Innowacje i rozwój
Konferencja pn. Odpowiedzialne Badania i Innowacje - nauka dla społeczeństwa i gospodarki
Termin: 28- 29 listopada 2017 roku.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wraz z Uniwersytetem w Malmö i Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM, zapraszają do udziału w krajowej konferencji Odpowiedzialne Badania i Innowacje - nauka dla społeczeństwa i gospodarki, która odbędzie
się w Poznaniu. Konferencja wpisuje się w aktualny dyskurs na temat społecznej odpowiedzialności uczelni i roli uniwersytetów w kształtowaniu efektywniejszych relacji z otoczeniem. Konferencja zgromadzi liczne grono zagranicznych i krajowych ekspertów, którzy zaprezentują najważniejsze trendy i wpisujące się w nie projekty w obszarze odpowiedzialnych badań, innowacji społecznych, nowych programów kształcenia wzmacniających współpracę uczelni z partnerami społeczno-gospodarczymi.
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach przedsięwzięcia „Dane satelitarne programu Copernicus”
Celem naboru wniosków w ramach przedsięwzięcia jest wyłonienie krajowego operatora danych satelitarnych, którego zadaniem będzie zapewnienie dostępu do danych satelitarnych z konstelacji satelitów Sentinel i misji współpracujących w ramach programu Copernicus udostępnianych przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) oraz Europejską Organizację Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT). Wnioski w ramach naboru mogą składać jednostki naukowe
i podmioty działające na rzecz nauki.
Warsztaty z obsługi projektów już w grudniu
Termin: 5 grudzień 2017 roku.
Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejną edycję warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży
i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Spotkanie będzie miało formę jednodniowych warsztatów. Celem szkolenia jest:
- omówienie zagadnień dotyczących przygotowania wniosków oraz ich oceny,
- prezentacja zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy
o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów,
- raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego, przedstawienie procesu kontroli realizacji projektu w jednostce,
- pogłębiona analiza zagadnień i problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów.
Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi projektów badawczych oraz kontakt z pracownikami jednostek naukowych. Spotkanie będzie również okazją do zadawania pytań i omówienia nurtujących problemów.
Umiędzynarodowienie
Międzynarodowy Dzień Informacyjny w obszarze Przestrzeń Kosmiczna i spotkania brokerskie
Termin: 13-14 grudnia 2017 roku.
Sieć Punktów Kontaktowych COSMOS2020 oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, przy wsparciu Komisji Europejskiej organizują Międzynarodowy Dzień Informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze Przestrzeń Kosmiczna w Programie HORYZONT 2020. Wydarzenie jest organizowane w związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia ostatnich konkursów SPACE na lata 2018-2020 w programie HORYZONT 2020. Podczas dnia informacyjnego założenia najbliższych konkursów przedstawią eksperci Komisji Europejskiej, Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA), Europejskiej Agencji ds. Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GSA), a także Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME). W ramach wydarzenia odbędą się również spotkania brokerskie w ramach B2B oraz możliwość prezentacji pomysłu na projekt w ramach tzw. Pitch session.
II edycja konkursu „Współczesna współpraca gospodarcza z Chinami”
Termin: Prace dyplomowe można zgłaszać do 15 listopada 2017 roku.
Po sukcesie pierwszej edycji Polsko Chińska Rada Biznesu ogłosiła kolejny konkurs na najlepsze prace dyplomowe z zakresu współczesnej współpracy Polski i Chin. Prace dyplomowe można zgłaszać do 15 listopada 2017 roku. Na laureatów czekają staże i stypendia w Polsce i Chinach oraz nagrody rzeczowe.
ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 12. konkursie
Terminy: Wnioski wstępne można składać do 16 stycznia 2018 roku, orientacyjny nabór wniosków krajowych to IV kwartał 2018 roku.
Otwarto nabór wniosków w 12. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.
Przegląd prasy
Pobierz obrazkiPobierz obrazki
Sebastian Skuza: Niezbędny jest kontakt z praktyką gospodarczą
Gowin: Uniwersytet Łódzki otrzyma dodatkowo ok. 20 mln zł
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Pobierz obrazki
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718