Biuletyn MNiSW, 17 listopada 2017 r.


#Dobre2Lata: wielka reforma i rzetelne konsultacje ✦ Diamentowe Granty ✦ II ustawa o innowacyjności przyjęta przez Senat

Najważniejsze informacje o szkolnictwie wyższym i nauce dla studentów, uczelni i naukowców.


Pobierz obrazki
Biuletyn, 17 listopada 2017 roku
Pobierz obrazki
2 lata rządów: wielka reforma i rzetelne konsultacje
Głęboka reforma szkolnictwa wyższego stawiana za wzór przez Komisję Europejską, najlepsza ustawa deregulacyjna w obszarze podatkowym wg Pracodawców RP, zwiększenie komfortu kształcenia, dzięki nowemu algorytmowi finansowemu dla uczelni, powstanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, a także podróżujący po całej Polsce Naukobus, poszerzająca się sieć uniwersytetów dziecięcych i uniwersytetów trzeciego wieku – oto najważniejsze dokonania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ciągu ostatnich dwóch lat.
W budżecie państwa na przyszły rok na szkolnictwo wyższe i naukę przeznaczony zostanie 1 mld złotych więcej niż planowano pierwotnie. Z kolei w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju resort nauki uruchomił konkurs „Zintegrowane systemy uczelni” na kolejny miliard złotych. W konkursie szkoły wyższe mogą aplikować o dodatkowe środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Szkolnictwo wyższe
16 mln dla najlepszych - Diamentowy Grant 2017
Pobierz obrazki
- Wszystkim laureatom tegorocznej edycji konkursu serdecznie gratuluję. Uważam, ze jesteście posiadaczami wyjątkowych talentów badawczych, czemu wyraz daliście w zgłoszonych do konkursu projektach badawczych - mówił wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin podczas uroczystości wręczenia nagród Diamentowy Grant 2017. To już VI edycja konkursu, w którym do tej pory nagrodzono 520 młodych naukowców. Nagrody przyznawane są od 2012 roku.
Nagrodzeni zostali wyłonieni spośród 214 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym. 83 laureatów szóstej edycji konkursu, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 80 punktów, otrzymają do 220 tys. złotych na realizację samodzielnych projektów badawczych. W trakcie prowadzenia badań będą mogli pobierać wynagrodzenia w wysokości do 2500 złotych miesięcznie. Badania w ramach projektów będą trwały od 12 do 48 miesięcy. Najwięcej, bo aż 31 laureatów tegorocznego Diamentowego Grantu reprezentowało nauki ścisłe.
Ogłoszenie wyników konkursu w ramach przedsięwzięcia Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego „Polski MOOC”
Lista wnioskodawców, którym zostały przyznane środki finansowe i wnioskodawców, którym nie zostały przyznane środki finansowe w "dowiedz się więcej".
Spotkanie konsultacyjne w sprawie pomocy materialnej dla studentów
Termin: 20 listopada 2017 r. o godz. 12:00
W ramach konsultacji społecznych ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zapraszamy na spotkanie dotyczące pomocy materialnej dla studentów. W związku z dyskusjami podczas Narodowego Kongresu Nauki zorganizowane zostanie dodatkowe spotkanie w tej materii. Spotkanie odbędzie się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Nauka
20 milionów złotych na II edycję Uniwersytetu Młodego Odkrywcy
Uniwersytety Trzeciego Wieku, Naukobus i Uniwersytety Młodego Odkrywcy – to trzy z programów MNiSW, wspierające ideę społecznej odpowiedzialności. Wpisują się one w założenia strategii dla nauki i szkolnictwa wyższego, która zakłada wyrównywanie szans edukacyjnych wśród różnych grup społecznych i wiekowych, upowszechnianie i popularyzację nauki, a także rozwijanie szerokiego forum aktywności społecznej.
500 tys. zł – o takie dofinansowanie w konkursie UMO mogą starać się uczelnie, które przygotują projekt cyklu zajęć dla dzieci i młodzieży. Powinny one służyć rozwojowi umiejętności matematyczno-przyrodniczych, krytycznego myślenia, kreatywności czy rozwiązywania problemów. Zajęcia powinny także rozwijać znajomość języków obcych i umiejętności pracy w grupie.
Konkurs „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
Pobierz obrazki
Termin: Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 4 grudnia 2017 roku.
W ramach programu „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, finansowane będą projekty dotyczące organizacji zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich na istniejących lub nowopowstałych uniwersytetach trzeciego wieku. Projekty wyłonione w konkursie i realizowane w ramach programu powinny przyczynić się do upowszechniania nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku, służących:
|1) ich aktywizacji intelektualnej i społecznej;
2) poszerzaniu ich wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwojowi zainteresowań,
3) pobudzeniu ich aktywności edukacyjnej i kulturalnej,
4) wykorzystaniu ich potencjału intelektualnego i społecznego.
Realizacja projektów wyłonionych w ramach konkursu przyczyni się ponadto do:
- integracji lokalnej społeczności wokół uniwersytetów trzeciego wieku,
- rozwijania solidarności międzypokoleniowej,
- zapobiegania społecznemu wykluczeniu osób starszych i podwyższania jakości ich życia.
Zaproszenie do konsultacji projektu programu współpracy MNiSW z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału
w konsultacjach programu współpracy ministra nauki i szkolnictwa wyższego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.
Ankieta na temat kariery naukowej
Termin: do 20 listopada 2017 roku
Ankieta jest adresowana zarówno do młodych naukowców jak i do ekspertów z obszaru nauki. Dotyczy rozwoju kariery naukowej i przygotowania do pracy w różnych sektorach, w kraju i za granicą, potrzebnych kompetencji i narzędzi oraz istniejących barier.
Nowy konkurs z obszaru technologii i nauk informacyjnych i komunikacyjnych sieci CHIST-ERA
Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. W marcu 2018 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożenia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Projekty będą oceniane przez międzynarodowy panel ekspertów. Do konkursu mogą przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie.
Innowacje i rozwój
Doktoraty wdrożeniowe, czyli jak wygrać trzy razy
Pobierz obrazki
Dwie pensje dla doktoranta, dodatkowe pieniądze dla uczelni i unikalne rozwiązania rynkowe dla przedsiębiorstwa – tak w skrócie można opisać program „Doktoratów wdrożeniowych”, którego inicjatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W pierwszej historycznej edycji tego projektu wzięło udział blisko 380 doktorantów i ponad 230 przedsiębiorstw. Głównym założeniem doktoratu wdrożeniowego jest przygotowanie rozprawy doktorskiej, która pomoże funkcjonować przedsiębiorstwu. W jaki sposób? Jeśli firma ma problem technologiczny, a uczelnia ma świeżo upieczonego magistra, który wie, jak ten problem rozwiązać, należy ich ze sobą skojarzyć. Właśnie tak działa program ministerstwa nauki.
Program jest pomyślany tak, by każda ze stron biorąca udział w programie – a więc jednostka naukowa, przedsiębiorstwo i doktorant – wyniosła z niego wymierne korzyści. Głównie finansowe.
Druga ustawa o innowacyjności przyjęta przez Sejm i Senat
429 posłów poparło drugą ustawę o innowacyjności – nikt nie głosował przeciw. Tym samym druga ustawa o innowacyjności została przyjęta przez Sejm. Następnie Senat bez poprawek przyjął ustawę. Celem projektu, który powstał w MNiSW we współpracy z resortem rozwoju i finansów, jest zwiększenie wsparcia dla działalności badawczo-rozwojowej. Projekt ustawy ma charakter horyzontalny, a więc wprowadza zmianę przepisów ograniczających innowacyjność, które do tej pory znajdowały się w różnych ustawach.
Gowin podczas Kongresu 590: Bez nowoczesnych uniwersytetów nie ma rozwoju.
W ramach Kongresu 590 MNiSW było organizatorem panelu: „Nowoczesne uczelnie - współpraca
z biznesem”. Podczas dyskusji, moderowanej przez Piotra Dardzińskiego, podsekretarza stanu
w ministerstwie, uczestnicy rozmawiali m.in. o wyzwaniach i szansach, jakie stoją przed polską nauką i polskimi uczelniami także w świetle wprowadzanej reformy - tzw. Konstytucji dla Nauki. W trakcie panelu minister Jarosław Gowin podkreślał konieczność intensywnych działań wspierających doskonałość w nauce i edukacji na szczeblu uniwersyteckim oraz prawdziwej i ścisłej współpracy nauki z biznesem. - W minionych dwóch latach w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego przełamaliśmy fatalną dla Polski i Polaków tendencję ciągłego mówienia o jakości badań i nauczania czy też o innowacyjności, przy jednoczesnym braku konkretnych działań w tym kierunku. I to nie jest slogan ani polityczna retoryka. To już teraz działające konkretne i skuteczne rozwiązania składające się w jeden spójny i skuteczny system złożony z ustaw, przepisów, instytucji, ulg i programów, dzięki którym Polska m.in. nie wpadnie w pułapkę tzw. średniego dochodu.
Seminarium dla polskich instytucji z logo „HR Excellence in Research”
Termin: 6 grudnia 2017 roku
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) oraz sieć EURAXESS zapraszają 6 grudnia na spotkanie dla polskich instytucji, które otrzymały od Komisji Europejskiej logo „HR Excellence in Research”. Spotkanie odbędzie się w Warszawie w hotelu Mercure Warszawa Grand na ul. Kruczej 28 i będzie poświęcone wymianie doświadczeń na temat wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Spotkanie organizowane jest w ramach inicjatywy „Projekt NAUKOWIEC”.
”Odpowiedzialne Badania i Innowacje - nauka dla społeczeństwa
i gospodarki”
Termin: 28- 29 listopada 2017 roku
Pierwsza tego typu konferencja organizowana dla polskiego środowiska naukowego, przedstawicieli biznesu, samorządów, organizacji pozarządowych, której celem jest zbudowanie trwałej, interdyscyplinarnej platformy współpracy i wymiany wiedzy oraz doświadczeń w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji uczelni. Szczególnym celem konferencji jest upowszechnienie programów badawczych, dydaktycznych, edukacyjnych, które odpowiadają na współczesne wyzwania globalne
i lokalne, służąc społeczeństwu.
Konferencję merytorycznie przygotował zespół projektu „Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu uniwersytetem partycypacyjnym – rozwój modelu współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym” po przewodnictwem prof. dr. hab. Tadeusza Wallasa, Prorektora UAM.
Warsztaty z obsługi projektów
Termin: 5 grudnia 2017 roku
Narodowe Centrum Nauki zaprasza na kolejną edycję warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Spotkanie będzie miało formę jednodniowych warsztatów. Celem szkolenia jest: - omówienie zagadnień dotyczących przygotowania wniosków oraz ich oceny, - prezentacja zagadnień związanych z realizacją projektu badawczego od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji, w tym procedur aneksowania umów, - raportowania okresowego, raportów końcowych, rozliczenia i zamknięcia projektu badawczego, przedstawienie procesu kontroli realizacji projektu w jednostce, - pogłębiona analiza zagadnień i problemów zgłoszonych przez uczestników warsztatów. Szkolenie poprowadzą pracownicy NCN bezpośrednio zaangażowani w proces obsługi projektów badawczych oraz kontakt z pracownikami jednostek naukowych. Spotkanie będzie również okazją do zadawania pytań i omówienia nurtujących problemów.
Umiędzynarodowienie
MNiSW stawia na umiędzynarodowienie polskiej nauki
Pobierz obrazki
– Umiędzynarodowienie to narzędzie świadomie wykorzystywane do wspierania doskonałości naukowej, wzmocnienia jakości edukacji oraz zaangażowania społecznego polskich uniwersytetów i instytucji badawczych – podkreślał minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Naszym celem jest włączenie się do globalnego wyścigu o odkrycia naukowe i młode talenty – dodał wicepremier. Powołanie NAW-y, zawarcie umowy z Towarzystwem Maxa-Plancka, amerykańskie akredytacje dla polskich uczelni medycznych czy zawarcie umowy z rządem Chińskiej Republiki Ludowej o uznawaniu dyplomów – to tylko niektóre z działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podjętych w ciągu ostatnich dwóch lat na rzecz umiędzynarodowienia polskiej nauki. - Zależy nam, żeby na polskich uczelniach studiowało jak najwięcej studentów z zagranicy oraz znacząco wzrosła liczba zagranicznych wykładowców. Widać wyraźnie, że nowy algorytm do tego zachęca, wyraźnie zwiększyła się liczba wykładowców z zagranicy, ale ciągle jesteśmy na początku drogi – mówił minister Jarosław Gowin.
Prof. Aleksander Bobko: Podpisano umowę trójstronną ze Związkiem Rektorów Uczelni Ukrainy
Podniesienie rangi dotychczasowego partnerstwa, nadanie mu charakteru trójstronnego
i podejmowanie wspólnych działań planowanych na trzyletni okres – to najważniejsze cele, którym przyświecało podpisanie Umowy trójstronnej o partnerstwie i współpracy między KRASP i FRP ze strony polskiej, i Związkiem Rektorów ze strony ukraińskiej.
- Ta inicjatywa ma na celu zbliżenie, wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy stroną polską i ukraińską. Rozumiemy, że zaraz po więzach pomiędzy rektorami, tworzą się więzy pomiędzy poszczególnymi środowiskami akademickimi i uniwersytetami, na czym bardzo nam zależy – mówił prof. Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
II międzynarodowy konkurs NCBR w ramach programu EuroNanoMed 3
Termin: Wnioski w konkursie przyjmowane są od 14 grudnia 2017 r. do 16 stycznia 2018 roku
14 listopada 2017 r. uruchomiono II międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu EuroNanoMed 3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny.
Zaproszenie na szkolenie Komisji Europejskiej
Termin: 7-8 grudnia 2017 roku
W Brukseli odbędzie się szkolenie Komisji Europejskiej z zakresu wykorzystania internetowego narzędzia pomiaru innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej uczelni. Dostępne jest ono na portalu internetowym Komisji Europejskiej i obejmuje siedem obszarów opracowanych w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – HEInnovate:
- Przywództwo i Zarządzanie
- Możliwości organizacyjne: Finansowanie, Kadry i Zachęty
- Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości
- Przygotowywanie i wspieranie przedsiębiorców
- Wymiana wiedzy i współpraca
- Umiędzynarodowienie
- Pomiar efektywności wprowadzanych zmian w zakresie przedsiębiorczości
ERA-NET Bioenergy - otwarcie naboru wniosków w 12. konkursie
Terminy: Wnioski wstępne można składać do 16 stycznia 2018 roku, orientacyjny nabór wniosków krajowych to IV kwartał 2018 roku.
Otwarto nabór wniosków w 12. międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET Bioenergy. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii.
Przegląd prasy
Pobierz obrazkiPobierz obrazki
Dlaczego polski uniwersytet nigdy nie będzie jak Harvard. I czy to na pewno źle?
Gowin o 2 latach działań MNiSW: naszą strategię tworzą 3 filary
Pobierz obrazki
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718