Biuletyn MNiSW, 15 grudnia 2017 r.


Jak wyciągnąć wynalazki z szuflad naukowców ✦ Stypendia i nagrody ministra ✦ 1 mld złotych na wsparcie innowacji technologicznych

Pobierz obrazki
Biuletyn, 15 grudnia 2017 roku
Stypendia i nagrody
Pobierz obrazki
Laury dla naukowców i dydaktyków – Nagrody Ministra Nauki 2017
– Patrząc na nagrodzonych, wiem, że polska nauka ma się coraz lepiej, a polscy akademicy osiągnęli poziom światowy – powiedział wicepremier Jarosław Gowin na uroczystości rozdania nagród ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
Najlepsi przedstawiciele świata akademickiego – naukowcy, dydaktycy i organizatorzy – nagrodzeni zostali jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień polskiej nauki, Nagrodą Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Nagrody te to coroczne wyróżnienia przyznawane przez ministra nauki za wybitne osiągnięcia naukowe, indywidualne i zbiorowe osiągnięcia dydaktyczne oraz sukcesy organizacyjne dokonane w mijającym roku. Szczególną kategorią nagrody jest ta przyznawana za całokształt dorobku naukowego. Łącznie nagrodzonych zostało 60 przedstawicieli świata akademickiego.
723 stypendystów (studentów i doktorantów) ministra nauki
645 studentów i 78 doktorantów otrzyma stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. W tym roku akademickim studenci otrzymają wsparcie w wysokości 15 tys. zł, a doktoranci – 25 tys. złotych. Rektorzy uczelni z całej Polski nadesłali do resortu nauki ponad 1800 wniosków o przyznanie stypendium. Wnioski oceniał zespół złożony z 24 ekspertów pochodzących z siedmiu obszarów nauki i sztuki. Na podstawie listy rankingowej decyzję o przyznaniu stypendiów podejmował minister Jarosław Gowin.
Wyniki konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał 40 074 650 zł na finansowanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców. Minister przyznał stypendia młodym, wybitnym naukowcom prowadzącym wysokiej jakości badania i cieszącym się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej. W XII edycji konkursu otrzyma je 209 wybitnych młodych naukowców. Laureaci będą otrzymywali 5 390 zł miesięcznie przez okres do 3 lat. W konkursie na stypendia dla wybitnych młodych naukowców rozpatrzono 1159 wniosków.
Innowacje i rozwój
1 mld złotych na wsparcie innowacji technologicznych
– Polska gospodarka potrzebuje innowacji, a polskie firmy środków i odpowiednich zachęt do wprowadzania na rynek rodzimych technologii, produktów i usług. Skutecznie wspieramy przedsiębiorców stawiających na innowacje. To zarówno miliardy złotych, które przekazujemy poprzez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jak i korzystne dla przedsiębiorców zmiany w prawie wprowadzone w ustawach o innowacyjności. Nie mówimy, że coś zmienimy, po prostu to zmieniamy – mówił podczas ogłoszenia wyników wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.
Program BRIdge Alfa wspiera najbardziej nowatorskie projekty – znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju – i dąży do ich komercjalizacji. NCBR, operator programu, nie finansuje projektów bezpośrednio, ale dzięki specjalnie powołanym funduszom. Są nimi Alfy, tworzące sieć wehikułów inwestycyjnych. Za pomysłem stworzenia Alf stało przekonanie, że pieniądze to nie wszystko,
a młodym innowatorom należy się również mentoring, pomoc w formalnościach, czy w wyznaczaniu kierunków rozwoju. Takie wsparcie zapewnić mają przedsiębiorcy, którzy zajmują się wyszukiwaniem
i rozwijaniem technologicznych młodych firm w warunkach rynkowych. NCBR zapewnia dofinansowanie na poziomie 80% budżetu utworzonej Alfy.
Konkurs NCBR na wykonanie i finansowanie projektów badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
Termin: Wnioski przyjmowane są do 6 lutego 2018 roku.
Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa
i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosił konkurs „Młodzi Naukowcy 2017” na wykonanie i finansowanie projektów badań naukowych na rzecz obronności
i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”.
Konkurs NCBR w ramach programu E-Rare-3
Termin: Wnioski w konkursie przyjmowane są do 6 lutego 2018 roku.
Uruchomiono IV międzynarodowy konkurs, organizowany w ramach programu E-Rare-3. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób rzadkich.
Umiędzynarodowienie
Minister Aleksander Bobko: coraz więcej Chińczyków studiuje na polskich uczelniach
– Wymiana doświadczeń między Polską a Chinami na płaszczyźnie edukacyjnej, naukowej
i gospodarczej, również dotyczącej rozwoju technologicznego, daje możliwość intensyfikacji współpracy międzynarodowej – mówił wiceminister Aleksander Bobko na otwarciu Międzynarodowego Tygodnia Nauki i Technologii w Chinach. Od kilku lat obserwujemy przyrost liczby studentów z Chin, kształcących się na polskich uczelniach. W roku akademickim 2016/2017 roku studentów z tego kraju było u nas 917, czyli niemalże dwa razy więcej niż w roku akademickim 2013/2014. Ponad dwukrotnie zwiększyła się także liczba doktorantów z Chin, kształcących się w Polsce – w roku akademickim 2013/2014 było ich 31, a trzy lata później już 78.
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki”
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór Partnera w celu wspólnego przygotowania irealizacji projektu partnerskiego „Mistrzowie Dydaktyki”, który będzie stanowił projekt pozakonkursowy wdrożeniowy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.
Celem partnerstwa jest realizacja projektu pt. „Mistrzowie Dydaktyki” wspólnie z Liderem Projektu - MNiSW na podstawie porozumienia o dofinansowanie, które Lider Projektu podpisze z Centrum Projektów Europejskich. W ramach projektu wykorzystane zostaną działania współpracy ponadnarodowej: wypracowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń oraz wymiana informacji
i doświadczeń.
Projekt przewiduje opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnych studentów. W ramach projektu zostaną opracowane, przetestowane, a następnie wdrożone nowe rozwiązania w stosowaniu metody tutoringu w polskich uczelniach przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnera z zagranicy.
Przegląd prasy
Pobierz obrazkiPobierz obrazki
Debata MNiSW i DGP:
Jak wyciągnąć wynalazki
z szuflad naukowców
Gowin: kolejny miliard zł
na innowacje
w programie BRIdge Alfa
Pobierz obrazki
Ogłoszenia o pracy dla naukowców
Przypominamy, że w serwisie nauka.gov.pl dostępne są ogłoszenia o pracy – z uczelni, jednostek podległych PAN oraz instytutów badawczych z całej Polski.
Konkursy na stanowiska na uczelniach

Poniżej znajduje się niemal 600 aktualnych ogłoszeń. Baza zawiera ogłoszenia z całej Polski publikowane przez same uczelnie.
Nabór kandydatów do jednostek podlegającyh PAN oraz instytutów badawczych
Poniżej opublikowanych jest około 90 ogłoszeń.
Dołącz do nas:
Pobierz obrazki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718