Czym zajmują się wiceministrowie? Wszystko o podziale kompetencji w MNiSW

czwartek, 12 kwietnia 2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajmuje się sprawami studentów, naukowców i uczelni. Przygotowuje strategiczne rozwiązania, dba o wdrażanie programów i funduszy unijnych. Wspiera rozwój polskich uczelni, instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN. Dba o innowacje. W realizacji tych zadań szefa resortu nauki wspiera trzech podsekretarzy stanu. Wczoraj Jarosław Gowin podpisał zarządzenie w sprawie zakresów czynności członków kierownictwa.

Piotr Müller – wiceminister od szkolnictwa wyższego

Podsekretarz stanu Piotr Müller odpowiada w ministerstwie za nadzór nad uczelniami, tworzenie prawa, a także kwestie związane ze studentami. Zajmuje się on także m.in.:

 • współpracą z Sejmem RP, Senatem RP, a także Komitetem Stałym Rady Ministrów, 
 • organizacją uczelni, toku studiów wyższych, studiów doktoranckich i studiów podyplomowych oraz jakością kształcenia,
 • sprawami studentów i doktorantów (w tym kwestią pomocy materialnej),
 • sprawami nauczycieli akademickich,
 • nagrodami ministra za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i za całokształt dorobku,
 • pracami legislacyjnymi w MNiSW,

Odpowiada za współpracę między innymi z:

 • Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej i organizacjami studenckimi oraz Krajową Reprezentacją Doktorantów i organizacjami doktorantów,
 • Polską Komisją Akredytacyjną,
 • konferencjami rektorów,
 • Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • związkami zawodowymi.

Piotr Müller wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację przez:

 • Departament Legislacyjno-Prawny,
 • Departament Szkolnictwa Wyższego,
 • Departament Budżetu i Finansów (w zakresie spraw związanych z pomocą materialną dla studentów i doktorantów, kredytów i pożyczek studenckich).

Piotr Dardziński – wiceminister od innowacji i współpracy międzynarodowej

Wiceminister Piotr Dardziński zajmuje się w MNiSW programami unijnymi dotyczącymi badań i innowacji, informatyzacją nauki i szkolnictwa wyższego oraz współpracą międzynarodową. A w szczególności:

 • dokumentami strategicznymi w obszarach innowacyjności, nauki i szkolnictwa wyższego,programami ramowymi Unii Europejskiej (Horyzont 2020),
 • działalnością centrów transferu technologii i akademickich inkubatorów przedsiębiorczości,komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • polityką kosmiczną Rzeczypospolitej Polskiej,
 • umiędzynarodowieniem nauki i szkolnictwa wyższego.

Piotr Dardziński wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację przez:

 • Departament Innowacji i Rozwoju,
 • Departament Współpracy Międzynarodowej.

Nadzoruje również:

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • Narodową Agencją Wymiany Akademickiej,
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy,
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Sebastian Skuza – wiceminister od nauki i finansów

Wiceminister Skuza odpowiada za planowanie wydatków i ich realizację w zakresie nauki i szkolnictwa wyższego, a także za kategorie naukowe i za stopnie naukowe. Jego zadania polegają m.in. na:

 • finansowaniu działalności dydaktycznej uczelni, statutowej jednostek naukowych, działalności upowszechniającej naukę, programów lub przedsięwzięć ustanawianych przez ministra, współpracy naukowej z zagranicą, inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, inwestycji uczelni publicznych,
 • dbałości o sprawy związane z bioetyką i ochroną zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych,
 • koordynacji zadań związanych z organizacją i funkcjonowaniem instytutów badawczych,
 • realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018–2020.

Prof. Skuza wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację przez:

 • Departament Budżetu i Finansów,
 • Departament Nauki,
 • Biuro Kontroli i Audytu.

Sprawuje również nadzór między innymi nad:

 • Narodowym Centrum Nauki,
 • Centrum Nauki Kopernik (w zakresie wynikającym z umowy o utworzeniu wspólnej instytucji kultury,
 • Narodowym Muzeum Techniki.

Szczegółowy zakres kompetencji określa zarządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 11 kwietnia 2018 roku w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Tagi: Kierownictwo MNiSW, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jarosław Gowin, Piotr Dardziński, Sebastian Skuza, Piotr Müller

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików