Zezwolenie indywidualne

wtorek, 23 grudnia 2008

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. Nr 33, poz. 289 z póź. zm.) doświadczenia w jednostkach doświadczalnych są przeprowadzane:

 1. wyłącznie przez osoby posiadające kwalifikacje w tym zakresie i zezwolenie indywidualne wydane przez kierownika jednostki doświadczalnej;
 2. po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia lokalnej komisji etycznej albo Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach;
 3. po uzyskaniu zezwolenia kierownika jednostki doświadczalnej na przeprowadzenie doświadczenia w tej jednostce.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 w/w ustawy w przeprowadzaniu doświadczeń mogą także uczestniczyć osoby inne niż określone w art. 16 ust. 2 pkt. 1, wyznaczone przez kierownika jednostki doświadczalnej, jeżeli posiadają kwalifikacje w tym zakresie.

Proponuje się wprowadzenie trzech formularzy wniosku, zależnie od tego, kto i o jakie uprawnienia występuje:

 1. wniosek pracownika jednostki doświadczalnej o wydanie mu zezwolenia indywidualnego (formularz WZI-1),
 2. wniosek właściwego zwierzchnika o wydanie zezwolenia indywidualnego osobie nie będącej pracownikiem jednostki doświadczalnej (formularz WZI-2),
 3. wniosek właściwego zwierzchnika o wyznaczenie przez kierownika jednostki doświadczalnej danej osoby ) jako uczestniczącej w doświadczeniach (formularz WOU).

Instrukcja do wniosku o wydanie zezwolenia indywidualnego lub o wyznaczenie do uczestniczenia w doświadczeniu

Który wniosek kiedy wybrać?

Zezwolenie indywidualne, czyli status osoby prowadzącej doświadczenia może uzyskać osoba, która ma odpowiednie kwalifikacje i wypełni odpowiednio wniosek i oświadczenie (patrz Tabela 1). Starający się o zezwolenie indywidualne musi mieć dyplom ukończenia wyższej uczelni, jednak nie daje on jeszcze uprawnień do starania się o zezwolenie indywidualne, najpierw trzeba odbyć staż jako osoba uczestnicząca w doświadczeniach.

 Tabela 1. Wniosek o wydanie zezwolenia indywidualnego

 Lp.

 Wymagane kwalifikacje

 Wypełnić w oświadczeniu

 1

Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych i co najmniej czteroletni staż pracy umożliwiający uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach  Punkty 1 i 5
(w razie potrzeby punkt 6)

 2

Dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku studiów z dziedziny nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych i co najmniej przez rok uczestniczenie w doświadczeniach na zwierzętach oraz posiadanie praktycznych umiejętności w tym zakresie

 Punkty 2 i 5
(w razie potrzeby punkt 6)

 3

Dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku studiów innym niż określono wyżej i dyplom ukończenia studiów podyplomowych lub dokument potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach + co najmniej przez dwa lata uczestniczenie w doświadczeniach na zwierzętach oraz posiadanie praktycznych umiejętności w tym zakresie  Punkty 3, 4 i 5
(w razie potrzeby punkt 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Szkolenia z zakresu przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach mogą być prowadzone przez jednostki doświadczalne. Odbyty staż dokumentuje się załączeniem odpowiedniego poświadczenia lub kopii zezwolenia indywidualnego.

Formularz WZI-1 Jeżeli pracownik jednostki doświadczalnej (tzn. osoby zatrudnione na etatach i doktoranci) spełnia jeden z powyższych warunków, może wystąpić do kierownika jednostki o wydanie zezwolenia indywidualnego (czyli nadanie statusu osoby prowadzącej doświadczenia).

Formularz WZI-2 O wydanie zezwolenia osobie, która ma prowadzić doświadczenia, a nie jest pracownikiem jednostki doświadczalnej (tzn. osoby z innych jednostek w Polsce, zatrudnieni na umowę o dzieło lub prace zlecone, goście zagraniczni, wolontariusze) występuje odpowiedni zwierzchnik.

Osoba uczestnicząca w doświadczeniach

Formularz WOU Osobą uczestniczącą w doświadczeniach może być osoba wyznaczona przez kierownika jednostki doświadczalnej, jeżeli ma określone kwalifikacje i wypełni odpowiednio wniosek i oświadczenie (patrz Tabela 2).

 Tabela 2. Wniosek o wyznaczenie osoby jako uczestniczącej w doświadczeniu

 Lp.

 Wymagane kwalifikacje

 Wypełnić w oświadczeniu

 1

Przeszkolenie w jednostce doświadczalnej w zakresie postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi i dyplom ukończenia szkoły wyższej Punkty 1 i 2a
(w razie potrzeby pkt 4)

 2

Przeszkolenie w jednostce doświadczalnej w zakresie postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi i jest studentem szkoły wyższej Punkty 1 i 2b
(w razie potrzeby pkt 4)

 3

Przeszkolenie w jednostce doświadczalnej w zakresie postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi oraz wykształcenie średnie i przygotowanie zawodowe zgodne z przedmiotem lub rodzajem przeprowadzanych doświadczeń na zwierzętach Punkty 1 i 2c
(w razie potrzeby pkt 4)

 4

Przeszkolenie w jednostce doświadczalnej w zakresie postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi i bycie pracownikiem jednostki doświadczalnej, przeszkolonym w zakresie czynności technicznych w postępowaniu ze zwierzętami w czasie przeprowadzania doświadczeń Punkty 1 i 3
(w razie potrzeby pkt 4)

 

O wyznaczenie danej osoby jako uczestniczącej w doświadczeniach występuje odpowiedni zwierzchnik do kierownika jednostki doświadczalnej.
Dyrektor jednostki doświadczalnej wydaje decyzję o wydaniu zezwolenia indywidualnego na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach lub o wyznaczeniu do uczestniczenia w doświadczeniach na zwierzętach (załączniki 1 i 2).

Wypełnianie kwestionariusza wniosku

 1. Wybrać właściwy kwestionariusz (zgodnie z potrzebami) i wypełnić za pomocą komputera (w programie Word).
 2. Odpowiednie dane wpisać w szare pola, kwestionariusz nie umożliwia edycji pozostałych elementów. Między polami poruszamy się klawiszem <TAB> lub klikając na nie myszką.
 3. Niektóre pola umożliwiają wybór z rozwijalnego menu, gdy klikniemy na nie myszką. Wybrać właściwą opcję.
 4. W oświadczeniu zaznaczyć (klikając myszką) te opcje (kwalifikacje), które są spełnione.
 5. Punkt wyjaśnienia dodatkowe służy do podania informacji, których kwestionariusz nie uwzględnił (bo trudno przewidzieć wszystko), a które wnioskodawca uzna za istotne.
 6. Po skończeniu wypełniania wydrukować, można też plik zapisać na dysku (dobrze jest „spersonalizować" nazwę pliku).
 7. Podpisać we właściwych miejscach, dołączyć odpowiednie, wymagane załączniki i złożyć do kierownika jednostki doświadczalnej.

Przygotowali:
Krajowa Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach;
Dr Paweł Lenartowicz - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików