Formularze wniosków

wtorek, 23 grudnia 2008

Wzory wniosków składanych do lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach:

 1. o wydanie zgody na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach (W - 1);
 2. o wydanie zgody na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach w celach dydaktycznych (W - 2);
 3. o wydanie zgody na wykorzystanie dodatkowej liczby zwierząt w doświadczeniach (WZ - DLZ);
 4. o wydanie zgody na wprowadzenie nowych lub zmodyfikowanie zaakceptowanych procedur doświadczalnych na zwierzętach (WZ - NZP);
 5. o wydanie zgody na dodatkowe osoby przeprowadzające doświadczenia lub uczestniczące w doświadczeniu (WZ - DO);
 6. o wydanie zgody na wykorzystanie tkanek/narządów pobranych od zwierząt doświadczalnych uśmierconych w ramach innych doświadczeń (WZ - DTN).

Schemat określania klasyfikacji doświadczenia

Uwaga:

 1. Wniosek wypełniamy w formacie Word, czcionką Times New Roman, wielkość czcionki - 12, odstęp między wierszami - półtora;
 2. Wniosek powinien być napisany językiem zrozumiałym dla wszystkich członków lokalnej komisji etycznej;
 3. Wniosek składamy do lokalnej komisji etycznej w trzech egzemplarzach oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD.

Wzory uchwał wydawanych przez lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach:

 1. Uchwała lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach w sprawie wyrażenia zgody lub odmowie wyrażenia zgody na przeprowadzenie doświadczeń: na zwierzętach, na zwierzętach w celach dydaktycznych, na tkankach/narządach pobranych od zwierząt doświadczalnych uśmierconych w ramach innych doświadczeń;
 2. Uchwała lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach w sprawie wyrażenia zgody lub odmowie wyrażenia zgody na: wprowadzenie nowych lub zmodyfikowanie zaakceptowanych procedur doświadczalnych na zwierzętach, wykorzystanie dodatkowej liczby zwierząt w doświadczeniach, dodatkowe osoby przeprowadzające lub uczestniczące w doświadczeniach.

Wzór protokołu z kontroli/rekontroli jednostki doświadczalnej sporządzanego przez lokalne komisje etyczne do spraw doświadczeń na zwierzętach w ramach wykonywanej kontroli/rekontroli doświadczeń przeprowadzanych w jednostce doświadczalnej.

Protokół z kontroli/rekontroli jednostki doświadczalnej.

Wzór zezwolenia indywidualnego na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach wydawanego przez kierownika jednostki doświadczalnej dla osób przeprowadzających doświadczenia na zwierzętach.

Zezwolenie na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików