Uznanie wykształcenia w celu kontynuacji nauki

Zasady uznawania zagranicznego świadectwa lub dyplomu po to, by studiować albo otworzyć przewód doktorski, oraz zasady uznawania zagranicznego stopnia naukowego w celu postępowania habilitacyjnego w Polsce. Nostryfikacja.

Uznanie zagranicznego świadectwa w celu ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w Polsce

W związku z wejściem w życie z dniem 31 marca br. zmian do ustawy o systemie oświaty, zmienione zostają zasady dotyczące uznawalności zagranicznych świadectw.

Zagadnienia z zakresu uznawalności świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą należą do kompetencji:

Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwa Edukcji Narodowej

Al. J. Ch. Szucha 25
00-918 Warszawa
tel.: (22) 34-74-312, 34-74-552
fax.: (22) 34-74-253

dswm_men@men.gov.pl

Uznanie zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, studia trzeciego stopnia lub otwarcie przewodu doktorskiego w Polsce

Jeżeli twój dyplom uprawnia do kontynuacji kształcenia na studiach wyższego stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia na odpowiednim poziomie (studiach drugiego stopnia, studiach podyplomowych lub studiach doktoranckich) lub otwarcia przewodu doktorskiego w Polsce. Podstawę prawną do uznania dyplomu stanowi wtedy art. 191a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842,  ze zm.).

Zagraniczny dyplom może uprawniać do dalszego kształcenia w Polsce także na podstawie umowy międzynarodowej.

Uwaga! Dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych za granicą nie uprawniają do kontynuacji kształcenia oraz otwarcia przewodu doktorskiego w Polsce jeżeli:

  1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
    1. nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
    2. nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
  2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.

Uznanie zagranicznego stopnia naukowego w celu ubiegania się wszczęcie postępowania habilitacyjnego w Polsce

Stopień naukowy nadany przez uznaną instytucję posiadającą uprawnienie do jego nadawania, działającą w państwie członkowskim UE, państwie członkowskim OECD lub państwie członkowskim EFTA jest uznawany z równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882, ze zm.). Lista uprawnionych instytucji znajduje się tutaj.

Stopień naukowy uzyskany w innym państwie może zostać uznany za równoważny z odpowiednim stopniem naukowym nadawanym w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej, a w przypadku jej braku – w drodze nostryfikacji, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą (Dz. U. 179 poz. 1067).

Zgodnie z § 8 ww. rozporządzenia osoba ubiegająca się o otwarcie przewodu habilitacyjnego w Polsce może zostać zwolniona z postępowania nostryfikacyjnego jeżeli posiada stopień naukowy lub stopień w dziedzinie sztuki uzyskany w jednym z państw-stron konwencji o uznaniu kwalifikacji związanych z uzyskaniem wykształcenia wyższego w Regionie Europy, zawartej w Lizbonie 11 kwietnia 1997 r. Decyzję o zwolnieniu podejmuje rada jednostki organizacyjnej, w której ta osoba ubiega się o otwarcie przewodu habilitacyjnego. W przypadku zwolnienia z nostryfikacji nie jest wydawane zaświadczenie stwierdzające równoważność zagranicznego stopnia naukowego z jego polskim odpowiednikiem.

Nostryfikacja

Nostryfikacja jest to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu lub stopnia naukowego. Organami właściwymi do przeprowadzania nostryfikacji są:

  • w przypadku nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych - rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą. Lista uprawnionych jednostek.
  • w przypadku nostryfikacji stopni naukowych - rada jednostki organizacyjnej, uprawnionej do nadawania stopnia doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki lub sztuki, w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej, której dotyczy stopień naukowy. Lista uprawnionych jednostek.

Przepisy dotyczące nostryfikacji:

Tagi: Nostryfikacja, uznawanie wykształcenia, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików