Tłumaczenia dyplomów

Zasady przedstawiania dokumentów:

Osoby ubiegające się o wydanie:
1. opinii ogólnej lub informacji o:

  • równoważności wykształcenia na podstawie obowiązujących umów międzynarodowych
  • poziomie wykształcenia i statusie ukończonej uczelni zagranicznej (w przypadku braku takich umów),
  • równoważności stopnia lub tytułu naukowego na podstawie obowiązujących umów międzynarodowych,
  • poziomie wykształcenia i statusie instytucji, która nadała stopień/tytuł naukowy (w przypadku braku takich umów),
  • równoważności wykształcenia i o programowym okresie studiów wyższych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (na podstawie obowiązujących umów międzynarodowych),

2. zaświadczenia ministerialnego o równoważności wykształcenia uzyskanego za granicą (na podstawie obowiązujących umów międzynarodowych),

składają w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego tłumaczenia dokumentów, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

Dokonane tłumaczenie powinno być uwierzytelnione (podpisane i opieczętowane) w taki sposób, by nie było zastrzeżeń co do jego autentyczności. Jeżeli tłumaczenia dokonane są na kilku stronach, tłumacz przysięgły powinien poświadczyć całość tłumaczenia opieczętowując i podpisując każdą stronę. Pieczęć i podpis mogą też być umieszczone tylko na ostatniej stronie, jednak w takim przypadku poszczególne karty tłumaczenia powinny być połączone w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie (poprzez ich spięcie lub zszycie i zabezpieczenie dodatkowo pieczęcią).

Tłumacze przysięgli ustanawiani są w Polsce do dokonywania tłumaczeń z konkretnego języka (lub kilku języków). Ministerstwo może odmówić przyjęcia tłumaczenia w sytuacji, gdy tłumacz przekracza swoje uprawnienia poświadczając także tłumaczenia z innych, podobnych języków (np. tłumacz języka rosyjskiego poświadcza tłumaczenie dyplomów ukraińskich lub białoruskich ).

Zgodnie z „Zaleceniem w sprawie kryteriów i procedur oceny wykształcenia uzyskanego za granicą", przyjętym przez Komitet Konwencji Lizbońskiej na drugim spotkaniu w Rydze, dnia 6 czerwca 2001 r., nazwy stopni naukowych bądź tytułów zawodowych pozostawia się w oryginalnym brzmieniu, żeby nie wprowadzać nikogo w błąd. Samo tłumaczenie nie jest  równoznaczne z uznaniem dyplomu. Informację na temat równoważności zagranicznych dyplomów wydają właściwe dla danego kraju instytucje, zajmujące się sprawami uznawalności wykształcenia. Przyrównanie tytułów zawodowych lub stopni i tytułu naukowego nadanego za granicą do jednego ze tytułów i stopni nadawanych w Polsce jest formą uznania ich równoważności, do czego - zgodnie z art. 24 ustawy z dn. 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki /Dz. U. Nr 65, poz. 595/ oraz art. 192 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym - tłumacz przysięgły nie ma uprawnień. Zadaniem tłumacza jest bowiem jak najwierniejsze przekazanie w drugim języku informacji zawartych w dokumencie.

Przykładem przekraczania przez tłumaczy swoich uprawnień są przypadki, gdy:

  • zamiast rosyjskiego stopnia naukowego kandydata nauk pojawia się w tłumaczeniach nazwa polskiego odpowiednika tego stopnia, tj. doktora, podczas gdy rosyjski stopień doktora jest odpowiednikiem polskiego stopnia doktora habilitowanego. Osoba nie znająca języka rosyjskiego nie będzie zorientowana, czy ma do czynienia z dyplomem o nadaniu niższego, czy też wyższego stopnia naukowego w Rosji,
  • zagraniczne nazwy szkół zamienia się polskimi wyrazami określającymi inny poziom szkolnictwa. Radzieckie szkoły o nazwie ucziliszcze (odpowiednik polskich średnich szkół zawodowych, w tym policealnych) bywają tłumaczone jako szkoły wyższe,
  • podobna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy nazwy dokumentów: amerykańskie high school diploma lub brytyjskie świadectwa GCE tłumaczone są jako świadectwa dojrzałości (choć równoważność taka możne zostać ustalona jedynie przez kuratorów oświaty po przeprowadzeniu nostryfikacji). Podobnie bywa z dyplomami ukończenia studiów wyższych: np. amerykański tytuł Bachelor, lub ukraiński bakałwr tłumaczone są w sposób nieuprawniony jako tytuł licencjata.

Tagi: Legalizacja dokumentów, uznawanie wykształcenia, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików