Podejmowanie pracy

Sposób, w jaki twoje kwalifikacje będą uznane na terenie Polski, zależy w głównej mierze od tego, czy zawód, który zamierzasz wykonywać, jest w Polsce zawodem regulowanym. 

Uznanie dyplomu / kwalifikacji zawodowych uzyskanych w krajach UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej

Aby zapoznać się z polską listą zawodów regulowanych oraz dowiedzieć się, jak uznać kwalifikacje do ich wykonywania, odwiedź stronę Polskiego Ośrodka Informacji ds. Uznawania kwalifikacji zawodowych w krajach UE, EOG i Szwajcarii.

W przypadku, gdy zawód, który zamierzasz wykonywać, nie jest w Polsce zawodem regulowanym, decyzję o uznaniu twoich zagranicznych kwalifikacji podejmuje bezpośrednio pracodawca. Ma on prawo wymagać potwierdzenia równoważności zagranicznego dokumentu z jego polskim odpowiednikiem lub przedłożenia opinii o poziomie wykształcenia uzyskanego za granicą.

Dyplomy wydane przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego OECD lub państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzające ukończenie 3-letnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata, studiów drugiego stopnia lub co najmniej 4-letnich studiów jednolitych potwierdzają w Polsce posiadanie wyższego wykształcenia na adekwatnym poziomie studiów (I lub II stopnia).

Stwierdzenie równoważności zagranicznego dyplomu może nastąpić w oparciu o umowę międzynarodową lub (w przypadku braku umowy) w drodze nostryfikacji.

Uwaga! Dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych za granicą nie podlegają uznaniu w Polsce jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  a) nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  b) nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.

Uznanie dyplomu / kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innym państwie

W przypadku kwalifikacji uzyskanych poza Unią Europejską, Norwegią, Islandią, Liechtensteinem i Konfederacją Szwajcarską, zatrudnienie na terytorium Polski następuje zgodnie z przepisami krajowymi. Oznacza to, że chcąc podjąć pracę w zawodzie regulowanym, posiadacz kwalifikacji powinien najpierw uznać zagraniczne świadectwo lub dyplom, aby następnie móc się ubiegać o uzyskanie uprawnień zawodowych zgodnie z przepisami określającymi zasady wykonywania danego zawodu w Polsce.

W przypadku, gdy dany zawód nie jest w Polsce zawodem regulowanym, decyzję o uznaniu zagranicznych kwalifikacji podejmuje bezpośrednio pracodawca. Ma on prawo wymagać potwierdzenia równoważności zagranicznego dokumentu z jego polskim odpowiednikiem lub przedłożenia opinii o poziomie wykształcenia uzyskanego za granicą.

Dyplomy wydane przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego UE, państwa członkowskiego OECD lub państwa członkowskiego EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzające ukończenie 3-letnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej 3 lata, studiów drugiego stopnia lub co najmniej 4-letnich studiów jednolitych potwierdzają w Polsce posiadanie wyższego wykształcenia na adekwatnym poziomie studiów (I lub II stopnia).

Stwierdzenie równoważności zagranicznego dyplomu może nastąpić w oparciu o umowę międzynarodową lub (w przypadku braku umowy) w drodze nostryfikacji.

Uwaga! Dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych za granicą nie podlegają uznaniu w Polsce jeżeli:

 1. instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie:
  a) nie były akredytowanymi uczelniami w dniu wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu;
  b) nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;
 2. program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie.

Uznanie zagranicznego stopnia naukowego / podjęcie pracy na polskiej uczelni

Stopnień naukowy nadany przez uprawnioną instytucję, działającą w państwie członkowskim UE, państwie członkowskim OECD lub państwie członkowskim EFTA – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – jest uznany za równoważny z polskim stopniem naukowym na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882, ze zm.). Lista uprawnionych instytucji znajduje się tutaj.

Stopień naukowy uzyskany w innym kraju może zostać uznany za równoważny z odpowiednim polskim stopniem naukowym na podstawie umowy międzynarodowej lub (w przypadku braku umowy) w drodze nostryfikacji.

Uznanie w Polsce zagranicznych tytułów naukowych profesora jest możliwe wyłącznie na podstawie umów międzynarodowych.

Zgodnie z art. 109 p. 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842,  ze zm.) osoba, która stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł zawodowy uzyskała za granicą, może zostać zatrudniona na polskiej uczelni bez konieczności nostryfikacji zagranicznego stopnia naukowego.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Departamencie Szkolnictwa Wyższego.

Nostryfikacja

Nostryfikacja jest to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego dyplomu lub stopnia naukowego. Organami właściwymi do przeprowadzania nostryfikacji są:

 • w przypadku nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych - rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą. Lista uprawnionych jednostek.
 • w przypadku nostryfikacji stopni naukowych - rada jednostki organizacyjnej, uprawnionej do nadawania stopnia doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki lub sztuki, w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej, której dotyczy stopień naukowy. Lista uprawnionych jednostek.

Przepisy dotyczące nostryfikacji:

Tagi: Uznawanie kwalifikacji

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików