Wydawanie opinii i zaświadczeń o zagranicznych dyplomach

Jeśli ukończyłeś za granicą studia wyższe lub jesteś posiadaczem zagranicznego stopnia lub tytułu naukowego możesz do nas wystąpić o ocenę Twoich dokumentów pod kątem możliwości ich uznania w Polsce.

O ocenę taką może także wystąpić bezpośrednio Twój pracodawca lub uczelnia, w której złożyłeś dokumenty w procesie rekrutacji na dalsze studia.

Poniżej znajdziesz informacje nt. wydawanych przez nas opinii dotyczących:

oraz terminów udzielania odpowiedzi.

Dyplomy ukończenia studiów wyższych:

 1. informacja pisemna,
 2. informacja na potrzeby ZUS – dot. dyplomów objętych umowami o równoważności wykształcenia,
 3. zaświadczenie imienne potwierdzające równoważność wykształcenia – dot. dyplomów objętych umowami o równoważności wykształcenia,
 4. zaświadczenie imienne wydawane na podstawie art. 191a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

1. Informacja pisemna nt. zagranicznego dyplomu ukończenia studiów – rekomendowana w przypadku konieczności przedłożenia potwierdzenia uznania wykształcenia u pracodawcy lub na uczelni (np. w procesie rekrutacji na studia II stopnia, studia podyplomowe lub studia doktoranckie). W zależności od przypadku potwierdza:

lub

 • poziom wykształcenia i status ukończonej uczelni zagranicznej oraz uprawnienia posiadacza dyplomu do kontynuacji kształcenia na polskiej uczelni.

Komplet dokumentów można przesłać:

- pocztą na adres:
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

- przez ePUAP – informacja tutaj

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek o wydanie informacji (do pobrania tutaj),
 • kserokopia dyplomu, którego informacja ma dotyczyć,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego przebieg studiów (np. wykaz przedmiotów i ocen, transkrypt, suplement do dyplomu lub indeks),
 • kserokopia dyplomu poprzedniego wraz z dokumentem potwierdzającym ich przebieg - w przypadku studiów dwustopniowych lub studiów odbytych na podbudowie innych studiów wyższych
 • tłumaczenia ww. dokumentów, jeżeli zostały one wydane w języku innym, niż: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, ukraiński, białoruski.

2. Informacja na potrzeby ZUS – dotyczy wyłącznie dyplomów objętych umowami dot. równoważności wykształcenia – potwierdza równoważność dyplomu z odpowiednim dyplomem polskim (na podstawie obowiązujących umów międzynarodowych) oraz zawiera informację o programowym okresie studiów wyższych

Komplet dokumentów można przesłać:

- pocztą na adres :
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

- przez ePUAP – informacja tutaj

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek o wydanie informacji (do pobrania tutaj)
 • kserokopia dyplomu, którego informacja ma dotyczyć,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego przebieg studiów prowadzących do uzyskania przedkładanego dyplomu (np. wykaz przedmiotów i ocen, transkrypt, suplement do dyplomu lub indeks),
 • kserokopia dyplomu poprzedniego wraz z dokumentem potwierdzającym ich przebieg - w przypadku studiów dwustopniowych lub studiów odbytych na podbudowie innych studiów wyższych,
 • tłumaczenia ww. dokumentów, jeżeli zostały one wydane w języku innym, niż: rosyjski, ukraiński, białoruski, niemiecki.

3. Zaświadczenie imienne potwierdzające równoważność wykształcenia na podstawie umów międzynarodowych – dotyczy wyłącznie dyplomów objętych umowami międzynarodowymi o równoważności wykształcenia. 

Komplet dokumentów należy przedłożyć w Departamencie Współpracy Międzynarodowej osobiście lub za pośrednictwem osoby pisemnie upoważnionej przez posiadacza dyplomu.

Niezbędne dokumenty:

 • kserokopia dyplomu, którego informacja ma dotyczyć,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego przebieg studiów prowadzących do uzyskania przedkładanego dyplomu (np. wykaz przedmiotów i ocen, transkrypt, suplement do dyplomu lub indeks),
 • kserokopia dyplomu poprzedniego wraz z dokumentem potwierdzającym ich przebieg - w przypadku studiów dwustopniowych lub studiów odbytych na podbudowie innych studiów wyższych,
 • kserokopia tłumaczenia ww. dokumentów dokonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego,
 • upoważnienie do złożenia dokumentów w MNiSW w celu uzyskania zaświadczenia, podpisane przez posiadacza dyplomu – w przypadku składania dokumentów przez pełnomocnika (nie jest konieczne sporządzanie upoważnienia u notariusza),
 • wniosek dostępny tylko na miejscu,
 • do wglądu: oryginały ww. dokumentów.

4) zaświadczenie imienne wydawane na podstawie art. 191a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – jest to szczególny rodzaj zaświadczenia, zawiera wyłącznie informacje określone w ustawie, dotyczące statusu uczelni, która wydała dyplom, akredytacji programu oraz poziomu ukończonych studiów i uprawnień do kontynuacji kształcenia – ale tylko z punktu widzenia przepisów obowiązujących w kraju uzyskania dyplomu. Zaświadczenie nie zawiera informacji na temat podstawy prawnej do uznania przedstawionego dyplomu w Polsce.

Komplet dokumentów należy przedłożyć w Departamencie Współpracy Międzynarodowej osobiście lub za pośrednictwem osoby pisemnie upoważnionej przez posiadacza dyplomu.

Niezbędne dokumenty:

 • kserokopia dyplomu, którego informacja ma dotyczyć,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego przebieg studiów prowadzących do uzyskania przedkładanego dyplomu (np. wykaz przedmiotów i ocen, transkrypt, suplement do dyplomu lub indeks),
 • kserokopia dyplomu poprzedniego wraz z dokumentem potwierdzającym ich przebieg - w przypadku studiów dwustopniowych lub studiów odbytych na podbudowie innych studiów wyższych,
 • kserokopia tłumaczenia ww. dokumentów dokonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego,
 • upoważnienie do złożenia dokumentów w MNiSW w celu uzyskania zaświadczenia, podpisane przez posiadacza dyplomu – w przypadku składania dokumentów przez pełnomocnika (nie jest konieczne sporządzanie upoważnienia u notariusza),
 • wniosek dostępny tylko na miejscu,
 • do wglądu: oryginały ww. dokumentów.

Dyplomy o nadaniu stopni naukowych

 1. informacja pisemna,
 2. zaświadczenie imienne potwierdzające równoważność uzyskanego stopnia/tytułu naukowego na podstawie umów międzynarodowych,
 3. zaświadczenie imienne wydawane na podstawie art. 24 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym.

1) informacja pisemna nt. zagranicznego dyplomu o nadaniu stopnia/tytułu naukowego  – w zależności od przypadku potwierdza:

 • równoważność dyplomu z odpowiednim dyplomem polskim na podstawie obowiązujących umów międzynarodowych lub ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym,

lub

 • status instytucji która nadała stopień/tytuł naukowy oraz uprawnienia do ubiegania się o wszczęcie postępowania habilitacyjnego w Polsce.

Komplet dokumentów można przesłać

- pocztą na adres:
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
- przez ePUAP – informacja tutaj

Niezbędne dokumenty:

 • wniosek o wydanie informacji (do pobrania tutaj),
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego  nadanie stopnia/tytułu naukowego,
 • kserokopia dyplomu poprzedzającego uzyskany stopień/tytuł naukowy (w zależności od sytuacji będzie to dyplom potwierdzający uzyskanie innego stopnia naukowego lub dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z dokumentem potwierdzającym ich przebieg, np. transkrypt lub suplement do dyplomu),
 • tłumaczenia ww. dokumentów, jeżeli zostały one wydane w języku innym, niż: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski, ukraiński, białoruski.

2) zaświadczenie potwierdzające równoważność uzyskanego stopnia/tytułu naukowego na podstawie umów międzynarodowych – dotyczy wyłącznie dyplomów objętych umowami międzynarodowymi o równoważności wykształcenia. 

Komplet dokumentów należy przedłożyć w Departamencie Współpracy Międzynarodowej osobiście lub za pośrednictwem osoby pisemnie upoważnionej przez posiadacza dyplomu.

Niezbędne dokumenty:

 • kserokopia dyplomu potwierdzającego  nadanie stopnia/tytułu naukowego,
 • kserokopia dyplomu poprzedzającego uzyskany stopień/tytuł naukowy (w zależności od sytuacji będzie to dyplom potwierdzający uzyskanie innego stopnia naukowego lub dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z dokumentem potwierdzającym ich przebieg, np. transkrypt lub suplement do dyplomu),
 • kserokopia tłumaczenia ww. dokumentów dokonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego,
 • upoważnienie do złożenia dokumentów w MNiSW w celu uzyskania zaświadczenia, podpisane przez posiadacza dyplomu – w przypadku składania dokumentów przez pełnomocnika (nie jest konieczne sporządzanie upoważnienia u notariusza),
 • wniosek dostępny tylko na miejscu,
 • do wglądu: oryginały ww. dokumentów.

3)  zaświadczenie imienne wydawane na podstawie art. 24 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym – jest to szczególny rodzaj zaświadczenia, zawiera wyłącznie informacje określone w ustawie, tj. czy instytucja, która nadała dany stopień, znajduje się na liście instytucji uprawnionych do nadawania stopni naukowych w krajach członkowskich UE, OECD i EFTA. Zaświadczenie nie zawiera informacji na temat podstawy prawnej do uznania przedstawionego dyplomu w Polsce.

Komplet dokumentów należy przedłożyć w Departamencie Współpracy Międzynarodowej osobiście lub za pośrednictwem osoby pisemnie upoważnionej przez posiadacza dyplomu.

Niezbędne dokumenty:

 • kserokopia dyplomu potwierdzającego  nadanie stopnia/tytułu naukowego,
 • kserokopia dyplomu poprzedzającego uzyskany stopień/tytuł naukowy (w zależności od sytuacji będzie to dyplom potwierdzający uzyskanie innego stopnia naukowego lub dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z dokumentem potwierdzającym ich przebieg, np. transkrypt lub suplement do dyplomu),
 • kserokopia tłumaczenia ww. dokumentów dokonanego przez polskiego tłumacza przysięgłego,
 • upoważnienie do złożenia dokumentów w MNiSW w celu uzyskania zaświadczenia, podpisane przez posiadacza dyplomu – w przypadku składania dokumentów przez pełnomocnika (nie jest konieczne sporządzanie upoważnienia u notariusza),
 • wniosek dostępny tylko na miejscu,
 • do wglądu: oryginały ww. dokumentów.

Składanie wniosku przez ePUAP:

UWAGA! Ze względu na przedłużające się problemy techniczne związane z funkcjonowaniem platformy ePUAP prosimy o nie korzystanie z tej ścieżki składania wniosków do odwołania. Osobom, które w ostatnim czasie złożyły wnioski przez ePUAP i nie otrzymały odpowiedzi, zalecamy kontakt z Wydziałem Uznawalności Wykształcenia w celu weryfikacji, czy ich wniosek został prawidłowo dostarczony.

Za pośrednictwem platformy ePUAP można składać wnioski w sprawie wydania informacji pisemnej na temat dyplomu ukończenia studiów lub dyplomu o nadaniu stopnia/tytułu naukowego oraz informacji na potrzeby ZUS. Aby złożyć wniosek postępuj zgodnie z niżej podaną instrukcją:

 1. zeskanuj przygotowane wcześniej dokumenty w taki sposób, aby:
  • dało się je odczytać i w razie potrzeby wydrukować (nie zabezpieczaj przesyłanych plików),
  • dokumenty wielostronicowe były zapisane w jednym pliku (nie zapisuj każdej strony osobno),
  • pliki były zapisane w jednym z następujących formatów: doc, docx, gif, jpg (jpeg), ods, odt, pdf, png, rtf, svg, tif (tiff), txt, xls, xlsx, xml, zip, xades, pades,
  • wielkość wszystkich plików nie przekraczała 3,5 MB (nie musisz skanować dokumentów w kolorze),
 2. wejdź na stronę http://epuap.gov.pl/wps/portal i postępując zgodnie z zamieszczonymi tam instrukcjami, załóż darmowe konto użytkownika, a następnie stwórz swój zaufany profil bądź kup bezpieczny podpis elektroniczny,
 3. zaloguj się do serwisu ePUAP,
 4. połącz się z formularzem ogólnym  (pismo ogólne do podmiotu publicznego) i kliknij „załatw sprawę”,
 5. wypełnij formularz: w polu adresata wpisz „Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego”, w rodzaju pisma wybierz „wniosek”, w tytule pisma wpisz „Uznawalność wykształcenia”, a w polu ogólnym informacje o adresacie wniosku („Departament Współpracy Międzynarodowej”) – wtedy w treści pisma pojawi się automatycznie lista wymaganych załączników,
 6. wypełnij znajdujący się na początku listy wniosek o wydanie opinii o dyplomie (wszystkie podświetlone na czerwono pola są wymagane) – wybierając jednocześnie, jaką formę odpowiedzi preferujesz (pismo tradycyjne lub pismo elektroniczne),
 7. dołącz zeskanowane wcześniej dokumenty zgodnie z listą załączników,
 8. podpisz pismo swoim zaufanym profilem bądź certyfikatem kwalifikowanym (podpisem elektronicznym),
 9. po wysłaniu pisma w zakładce „wysłane” znajdziesz urzędowe potwierdzenie jego przedłożenia, natomiast w swojej skrzynce mailowej – informację o przyjęciu wniosku o uznanie wykształcenia (w przypadku niezałączenia wszystkich wymaganych dokumentów lub nieprawidłowego wypełnienia wniosku, w mailu znajdziesz prośbę o uzupełnienie dokumentacji sprawy).

Instrukcję składania wniosków przez ePUAP możesz również pobrać w formie prezentacji.

Terminy udzielania odpowiedzi

Ocena zagranicznego wykształcenia pod względem możliwości jego uznania w Polsce to proces wymagający szczególnej staranności, a co za tym idzie – również czasu. Wysyłając do nas zapytanie lub składając wniosek miej na względzie czas, jaki potrzebujemy na udzielenie Ci odpowiedzi. Poniżej przedstawiamy standardowy okres oczekiwania na poszczególne rodzaje informacji.

Informacje pisemne dotyczące oceny konkretnych dokumentów wysyłamy w przeciągu 30 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów.

Zaświadczenie imienne potwierdzające równoważność wykształcenia na podstawie umów międzynarodowych wydajemy w przeciągu 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Zaświadczenie imienne wydawane na podstawie art. 191a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym albo art. 24 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym wydajemy w przeciągu 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Tagi: uznawanie wykształcenia, współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików