Legalizacja

Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Legalizacja dokumentu o wykształceniu może mieć zatem istotne znaczenie przy ustaleniu, w ramach systemu edukacji którego państwa został wydany dokument oraz czy należy weryfikować jego autentyczność.

W niektórych państwach - tak jak w Polsce - wewnętrzne regulacje zobowiązują posiadacza dyplomu do zalegalizowania go przed wywiezieniem z kraju jego wystawienia. Jeśli dokument jest zalegalizowany przez odpowiednie instytucje państwa, w którym został wydany, zwiększa to jego wiarygodność.

Uwierzytelnienie polskich dokumentów o wykształceniu

Legalizacja zagranicznych dokumentów o wykształceniu

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie http://www.hcch.net/index_en.php odpowiednio w zakładce HCCH Members oraz w zakładce Authorities.

Jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną ww. konwencji, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie. Polskie placówki konsularne, w zależności od typu dokumentu, stosują trzy rodzaje klauzul legalizacyjnych:

  • legalizacja pełna - konsul potwierdza autentyczność podpisu, pieczęci urzędowej oraz zgodność dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia. Ta forma legalizacji wymagana jest tylko przy niektórych rodzajach dokumentów takich jak akty notarialne, czy akty stanu cywilnego,
  • legalizacja skrócona - konsul potwierdza, że dokument został wydany zgodnie z prawem miejsca jego wystawienia,
  • stwierdzenie autentyczności podpisu i pieczęci urzędowej.

Tagi: Legalizacja dokumentów, uznawanie wykształcenia, współpraca międzynarodowa, uwierzytelnienie dokumentów, uwierzytelnienie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików