Członkowie komisji konkursowej projektu Ustawa 2.0


Tomasz DietlProf. dr hab. Tomasz Dietl – przewodniczący komisji. Specjalista w dziedzinie fizyki półprzewodników, fizyki niskich temperatur, fizyki magnetyków, spintroniki oraz nanotechnologii. Pracuje w Instytucie Fizyki PAN, Instytucie Fizyki Teoretycznej UW, Advanced Institute for Materials Research na Tohoku University w Japonii.

Uznanie zdobył dzięki pionierskim badaniom półprzewodników ferromagnetycznych oraz za rozwój metod kontroli uporządkowania magnetycznego i kwantowej lokalizacji nośników. Otworzyło to drogę do powstania nowej dziedziny nauki: spintroniki półprzewodnikowej. Laureat Nagrody Europejskiego Towarzystwa Fizycznego Agilent Europhysics Prize 2005 oraz Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2006: za opracowanie potwierdzonej w ostatnich latach teorii rozcieńczonych półprzewodników ferromagnetycznych oraz zademonstrowanie nowych metod sterowania namagnesowaniem. Kierownik wielu projektów naukowych w tym FunDMS Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych – ERC (2009-2013); członek Rady Naukowej i Komitetu Sterującego ERC (2011-2014). Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).


Janusz BujnickiProf. dr hab. Janusz Bujnicki – profesor nauk biologicznych i szef grupy badawczej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie i na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W swoich badaniach łączy bioinformatykę, biologię strukturalną i biologię syntetyczną. Jego osiągnięcia obejmują opracowanie metod komputerowych służących do modelowania struktur przestrzennych białek i RNA, odkrycie i scharakteryzowanie enzymów biorących udział w metabolizmie RNA, oraz zaprojektowanie i stworzenie białek o nowych właściwościach.

Zdobył grant ERC. Otrzymał wiele stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięcia naukowe, w tym nagrodę EMBO / HHMI YIP, Nagrodę Narodowego Centrum Nauki, Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, został też odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP. W 2013 roku wygrał narodowy plebiscyt Polacy z werwą w kategorii Nauka.

Jest redaktorem wykonawczym czasopisma „Nucleic Acids Research”. Bierze udział w pracach różnych organizacji i ciał naukowych, w tym w Akademii Młodych Uczonych PAN, w ruchu społecznym Obywatele Nauki oraz w Komitecie Polityki Naukowej.

W roku 2015 został wybrany do siedmioosobowej grupy doradców naukowych Komisji Europejskiej – Grupy Wysokiego Poziomu w ramach Mechanizmu Doradztwa Naukowego (HLG-SAM).


Grzegorz BenysekProf. dr hab. inż. Grzegorz Benysek – wieloletni dyrektor Instytutu Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Autor ponad 140 prac naukowych z dziedziny energetyki rozproszonej, w tym kilkunastu artykułów opublikowanych w czasopismach indeksowanych na liście JCR oraz kilku książek wydanych staraniem wydawnictwa SPRINGER Londyn, przełożonych na język chiński. Autor i koordynator ponad 20 projektów badawczych, rozwojowych i celowych.

Efektem prac badawczo-rozwojowych jest szereg wdrożeń, których wprowadzenie do przestrzeni gospodarczej przyczyniło się do budowy przez przedsiębiorstwa przewagi konkurencyjnej w zakresie innowacyjnych technologii elektroenergetycznych. W efekcie prowadzonej działalności wdrożeniowej otrzymał szereg nagród i wyróżnień, m.in.: Innowacyjna Osobowość Roku 2015, wyróżnienie przyznane przez Krajową Izbę Gospodarczą. Produkty objęte wdrożeniami otrzymały m.in.: Lampę Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych w kategorii Produkt Innowacyjny Roku czy nagrodę Lidera Produktów i Usług dla Energetyki. Działa na rzecz budowy społeczeństwa świadomego energetycznie oraz intensyfikacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii zarówno w przemyśle energetycznym jak i ruchu kołowym.


Kinga KurowskaDr inż. Kinga Kurowska – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Pracuje na Politechnice Warszawskiej, gdzie pełni obowiązki kierownika Działu Rozwoju Innowacyjności Młodych Naukowców w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii oraz przewodniczy Zespołowi Rektorskiemu ds. Innowacyjnych Form Kształcenia (INFOX PW). Za główny cel stawia sobie zmianę systemu kształcenia w Politechnice Warszawskiej.

Pełni również funkcję prezesa Fundacji Młodej Nauki, której jest współzałożycielką. Jest społecznym doradcą Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Była wiceprzewodniczącą Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (III i IV kadencji), a także ekspertem ds. doktoranckich Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2011-2014) oraz przewodniczącą Krajowej Reprezentacji Doktorantów (2010-2011).

Od 2010 roku aktywnie uczestniczy w posiedzeniach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP przedstawiając głos młodych naukowców podczas kolejnych nowelizacji ustaw dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego.

Zawodowo i naukowo zajmuje się zarządzaniem szkolnictwem wyższym, studiami doktoranckimi, nowoczesnymi formami kształcenia, edukacją pozaformalną i nieformalną oraz zmianami systemowymi w szkolnictwie wyższym i nauce.


Jarosław GórniakProf. dr hab. Jarosław Górniak – profesor nauk społecznych specjalizujący się m.in. w zakresie metod badań społecznych, metodologii ewaluacji i analizy polityk publicznych, socjologii gospodarki, edukacji i organizacji. Jest dziekanem Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz kierownikiem Zakładu Socjologii Gospodarki, Edukacji i Metod Badań Społecznych w Instytucie Socjologii UJ.

Do 2015 roku kierował Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ, którego był twórcą; obecnie przewodniczy Radzie Centrum. W ostatnich latach był także kierownikiem naukowym kilku dużych programów badawczych, w tym wieloletniego, systemowego projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Kierował opracowaniem dla potrzeb MNiSW projektu „Programu rozwoju szkolnictwa wyższego na lata 2015-2030” oraz „Diagnozy szkolnictwa wyższego”.

Był ekspertem UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) i Banku Światowego, jest autorem licznych opracowań i ekspertyz dla centralnej i regionalnej administracji publicznej dotyczących strategicznego zarządzania rozwojem, ewaluacji i analiz polityk publicznych oraz polityki rynku pracy i szkolnictwa wyższego. Służy swą opinią w ciałach doradczych. Obecnie jest członkiem Komitetu Polityki Naukowej (któremu przewodniczy do końca bieżącej kadencji), Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością PARP i Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych.


Barbara HetmańskaBarbara Hetmańska – kanclerz Politechniki Opolskiej. W 1984 roku ukończyła studia magisterskie na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Dodatkowe umiejętności zdobywała w latach 2001-2002 na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania szkolnictwem wyższym na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Podyplomowym Studium Podatkowym na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2014 roku ukończyła Podyplomowe Studia Menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu. Posiada certyfikat ukończenia akredytowanego szkolenia Prince2® na poziomie Foundation i Practitioner.

W latach 1999-2010 była kwestorką Politechniki Opolskiej, a od października 2010 roku pełni funkcję kanclerz Politechniki Opolskiej.

 


Zbigniew MarciniakProf. dr hab. Zbigniew Marciniak – profesor nauk matematycznych związany z Uniwersytetem Warszawskim. Pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego raz przewodniczącego Zespołu Bolońskiego KRASP.

Jest autorem ponad 30 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym w dziedzinie algebry. Współpracował z uczelniami na całym świecie – m.in. w Niemczech, Belgii, Kanadzie i USA. Jest członkiem Zespołu Ekspertów Matematycznych OECD PISA, któremu przewodniczy od 2012 roku oraz ekspertem w Brookings Institute w Waszyngtonie.

Po studiach doktoranckich ukończonych w Virignia Tech (USA) oraz pobycie w Kanadzie na Uniwersytecie Alberty, pracował na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1996 roku pełnił funkcję wicedyrektora, a od 1999 roku funkcję dyrektora Instytutu Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2005-2007 przewodniczył Państwowej Komisji Akredytacyjnej. W latach 2007-2009 sprawował urząd podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a od 2010 do 2012 w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.


Małgorzata AdamkiewiczDr Małgorzata Adamkiewicz – doktor nauk medycznych, posiada specjalizację pierwszego i drugiego stopnia z chorób wewnętrznych i endokrynologii.

Karierę zawodową rozpoczęła w Klinice Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Z Adamedem związana od początku istnienia firmy (rok 1986). Jako dyrektor medyczny była odpowiedzialna m.in. za utworzenie działu badawczo-rozwojowego i zainicjowanie badań nad nowymi lekami. Od 2006 roku nieprzerwanie pełni funkcję dyrektora generalnego oraz wiceprezesa Zarządu. W 2010 roku z sukcesem przeprowadziła akwizycję Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. i spółki Agropharm (obecnie Adamed Consumer Healthcare), co w efekcie doprowadziło do utworzenia Grupy Adamed, w skład której wchodzą: Adamed Sp. z o.o., Adamed Consumer Healthcare S.A. oraz Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Jest również członkiem Światowego Towarzystwa Endokrynologicznego. Swoje osiągnięcia w dziedzinie medycyny prezentowała na konferencjach w Polsce oraz na międzynarodowych zjazdach endokrynologicznych. Wiceprezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu, członek Business Centre Club. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.


Łukasz SułkowskiProf. dr hab. Łukasz Sułkowski – profesor nauk ekonomicznych, posiada tytuł doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Obecnie jest profesorem na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Clark University i kieruje Katedrą Zarządzania Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Jego zainteresowania badawcze obejmują organizację i zarządzanie, a w szczególności: krytyczny nurt zarządzania, epistemologię i metodologię nauk społecznych i humanistycznych, kulturę organizacyjną i zarządzanie międzykulturowe, zarządzanie publiczne i zarządzanie przedsiębiorstw rodzinnych.

Jest też członkiem Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od roku 2008 pełni funkcję redaktora naczelnego kwartalnika „Journal of Intercultural Management”, a w latach 2004-2011 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Organizacja i Zarządzanie”. Autor ok. 300 publikacji (w tym indeksowanych z listy filadelfijskiej) i 10 książek. Był kierownikiem i wykonawcą 11 grantów badawczych (w tym finansowanych z Komitetu Badań Naukowych oraz Narodowego Centrum Nauki). Jest członkiem: Academy of Management, IFERA, Reseau PGV (Komitet Sterujący). Otrzymał liczne nagrody od Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Clark University i Społecznej Akademii Nauk.


Powrót

Tagi: Ustawa 2.0

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików