Zadania Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Konstytucja RP zapewnia szkołom wyższym autonomię, a zasady ich działania określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z nowelizacją z 2014 r.. Ministerstwo m.in. nadaje uprawnienia do prowadzenia kierunków, zajmuje się sprawami zgodności działania organów uczelni z przepisami praw i statutem. W tej części serwisu są komunikaty i informacje dotyczące uczelni, stypendiów, kredytów studenckich i pomocy materialnej. 

Najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi w projekcie „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”

czwartek, 6 kwietnia 2017

 1. Pytanie: Czy w ramach konkursu w skład proponowanego przez uczelnię zespołu studenckiego mogą też wchodzić studenci III stopnia? Czy projekt skierowany jest również do doktorantów?
  Odpowiedź: Nie, projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” skierowany jest do studentów studiów I i/lub II stopnia.
 2. Pytanie: Czy w projekcie mogą uczestniczyć osoby spoza naszej uczelni? Jakie ewentualne warunki muszą spełnić?
  Odpowiedź: Tak, zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert o przyznanie środków finansowych w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student/studenci tworzący zespół (w przypadku oferty dotyczącej zespołu studentów o charakterze międzyuczelnianym, w ofercie należy wskazać uczelnię odpowiedzialną za jej złożenie i za realizację projektu).
  Warunki udziału w postępowaniu dla wszystkich studentów są takie same.
 3. Pytanie: Czy, jeśli wiem, ze w 2018 roku odbędzie się konferencja, ale nie znam dokładnej daty, jedynie miejsce, to czy mogłabym taką konferencję wpisać do projektu?
  Odpowiedź: Tak, możliwe jest wpisanie do oferty konferencji o statusie międzynarodowym, której datę organizator konferencji określi w późniejszym terminie.
 4. Pytanie: Czy ofertę może złożyć Dziekan, czy musi być to Rektor lub jeden z Prorektorów?
  Odpowiedź: Zgodnie z treścią Zaproszenia do składania ofert:
  „Ofertę, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania uczelni należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 kwietnia 2017 r., w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), doręczonego za pomocą:
  a) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (adres skrytki ePUAP MNISW: /MNISW/SkrytkaESP) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego ofertę powinno być dokonane przy użyciu tzw. profilu zaufanego albo bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
  b) e-nośnika (nośnika elektronicznego) – przy czym uwierzytelnienie tożsamości składającego ofertę powinno być dokonane wyłącznie przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu; nośnik należy przesłać pocztą na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (z dopiskiem na kopercie „Najlepsi z najlepszych! 2.0.”).”
  Do złożonej oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do reprezentowania uczelni i podpisania oferty.
 5. Pytanie: Czy uczelnia może wystawić jedynie jednego kandydata/jeden zespół, czy może być to kilka zgłoszeń?
  Odpowiedź: W Zaproszeniu do składania ofert nie określono limitu wniosków aplikacyjnych – ofert składanych przed uczelnię. Uczelnia może złożyć dowolną liczbę ofert.
 6. Pytanie: Czy można uwzględnić w kalkulacji kosztów udział więcej niż 1 osoby w konferencji międzynarodowej, gdy projekt jest składany przez 1 studenta? Mianowicie, czy opiekun naukowy lub inny student może podróżować wraz ze studentem w ramach kosztów projektu?
  Odpowiedź: Koszty wyjazdu opiekuna naukowego na zawody/konkursy/konferencje międzynarodowe mogą być kosztami kwalifikowalnymi w projekcie. Koszty ponoszone przez osoby niezwiązane z projektem nie będą uznane za kwalifikowalne.
 7. Pytanie: Czy międzynarodowy festiwal sztuki, gdzie bardziej kładzie się nacisk na bogactwo form, różnorodność, nie rywalizację (nie są to zawody, w kulturze i sztuce zwykle nie chodzi o rywalizację), będzie się mieścił w zakresie aktywności objętych programem? Podobnie, czy odpowiednikiem konferencji na płaszczyźnie rozwoju artystycznego nie byłyby np. warsztaty?
  Odpowiedź: Celem projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez wspieranie ich uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach i/lub konferencjach. Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na sfinansowanie uczestnictwa studentów w międzynarodowych zawodach, konkursach i/lub konferencjach. Rezultatem projektu będą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez studentów w międzynarodowych konkursach, zawodach i/lub konferencjach naukowych.
  Oferta uczelni powinna więc uwzględniać międzynarodowe wydarzenia, udział w których regulowany jest przez procedury oparte na mechanizmie rywalizacji o nagrodę. Plan i rodzaj aktywności, uwzględnione w ofercie uczelni, podlegać będą ocenie merytorycznej.
 8. Pytanie: Czy można uwzględnić koszty zakupu sprzętu (np. laptop), jeśli jest on niezbędny do realizacji projektu?
  Odpowiedź: Zakup materiałów i usług bezpośrednio związanych z celem przedmiotowego konkursu, zawodów i/lub konferencji międzynarodowych (wydatki na zakup materiałów nie mogą łącznie przekroczyć 10% kosztów wykazanych w kategorii a. 1. kosztorysu projektu) może być zrealizowany w ramach kat. a.2. kosztorysu projektu. W przypadku zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu laboratoryjnego, środków trwałych, uprzejmie prosimy o uzupełnienie w kosztorysie projektu: „Uzasadnienia zakładanej wysokości wydatków”.
 9. Pytanie: Czy w momencie składania oferty na grupę studentów należy podać CV i dane wszystkich studentów czy tylko jednego wybitnie uzdolnionego (lidera grupy)?
  Odpowiedź: Już w momencie składania oferty należy załączyć CV oraz podać dane wszystkich studentów.
 10. Pytanie: Czy student/zespół może brać udział w konferencjach bez konkursu?
  Odpowiedź: Tak, student/zespół może brać udział w konferencjach bez konkursu, przy czym istotne jest zachowanie aspektu rywalizacji. Przez aspekt rywalizacji należy rozumieć np. selekcję zgłoszeń poprzedzoną weryfikacją tekstu studenta/zespołu. Plan i rodzaj aktywności, uwzględnione w ofercie uczelni, podlegać będą ocenie merytorycznej.
 11. Pytanie: Czy jako zespół, wszyscy jego członkowie muszą wspólnie/razem (np. 3 osoby) jeździć na wszystkie konferencje, czy możliwy jest udział reprezentantów zespołu w poszczególnych konkursach (np. na jedną jechać 2 osoby, na kolejną 3, na jeszcze następną 1 itp.)?
  Odpowiedź: Dopuszczalny jest udział reprezentantów zespołu w poszczególnych konkursach.
 12. Pytanie: Czy istnieje maksymalny limit osób w zespole studentów?
  Odpowiedź: Nie, w Zaproszeniu do składania ofert nie określono maksymalnego limitu osób w zespole studentów.
 13. Pytanie: Co w przypadku studentów którzy w trakcie realizacji projektu zakończą studia (utracą status studenta), czy będą oni w dalszym ciągu mogli realizować projekt?
  Odpowiedź: Tak, studenci, którzy w trakcie realizacji projektu zakończą studia, będą mogli w dalszym ciągu uczestniczyć w projekcie.
 14. Pytanie: Czy możliwe jest pokrycie kosztów zgłoszenia patentowego oraz publikacji artykułów w czasopismach w ramach tych środków? Do którego z rodzajów mogłyby być zaliczone wymienione koszty: kosztów merytorycznych czy kosztów pośrednich?
  Odpowiedź: Pokrycie kosztów zgłoszenia patentowego oraz publikacji artykułów w czasopismach naukowych należy przypisać do kosztów bezpośrednich projektu (kategoria a.1. kosztorysu projektu).
 15. Pytanie: Czy możliwa jest wypłata honorarium opiekunowi i członkom projektu jako element kosztów pośrednich i czy jest kryterium określające wielkość tej opłaty?
  Odpowiedź: Przez koszty pośrednie należy rozumieć koszty ponoszone zgodnie z dokumentem pn. „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Tagi: Programy Ministra, Najlepsi z najlepszych

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Pozostałe informacje o zadaniach Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Zasady finansowania uczelni i badań naukowych na uczelniach określa  ustawa o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (nowe rozporządzenie wejdzie w życie w 2017 r.)

Portal  wybierzstudia.nauka.gov.pl pomaga w wyborze studiów. Na www.bazaogloszen.nauka.gov.pl można znaleźć oferty pracy na uczelniach. Kompleksowe informacje o polskich jednostkach naukowych zawiera system POL-on

Kto się tym zajmuje w MNiSW?

 • Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli
 • Departament Nauki
 • Departament Budżetu i Finansów

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 r. - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania