Zadania Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Konstytucja RP zapewnia szkołom wyższym autonomię, a zasady ich działania określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z nowelizacją z 2014 r.. Ministerstwo m.in. nadaje uprawnienia do prowadzenia kierunków, zajmuje się sprawami zgodności działania organów uczelni z przepisami praw i statutem. W tej części serwisu są komunikaty i informacje dotyczące uczelni, stypendiów, kredytów studenckich i pomocy materialnej. 

Konsultacje społeczne nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym rozpoczęte

czwartek, 18 lipca 2013

Otwarcie drogi na studia dla osób z doświadczeniem zawodowym, wprowadzenie obowiązkowych praktyk na studiach na profilach praktycznych oraz stypendia naukowe od I roku studiów – takie m.in. propozycje zmian znajdują się w przekazanym dziś do konsultacji społecznych projekcie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Zmiany są dopełnieniem reformy, która weszła w życie 1 października 2011 r.

Proponowane nowe rozwiązania zapewnią lepsze dostosowanie programów studiów do rynku pracy, potrzeb i zainteresowań studentów oraz przyczynią się do efektywniejszego wykorzystania potencjału, który mają dziś polskie uczelnie – mówi prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Jedną z ważniejszych propozycji jest umożliwienie dojrzałym osobom z doświadczeniem zawodowym, wiedzą zdobytą na specjalistycznych kursach i szkoleniach, uzupełnienia wykształcenia i zdobycia dyplomu szkoły wyższej poza formalnym tokiem studiów.

Projekt ustawy zakłada również zróżnicowanie uczelni na akademickie i zawodowe, prowadzenie profili ogólnoakademickich oraz praktycznych, a także studiów dualnych. Uczelnie będą miały obowiązek zapewnienia studentom trzymiesięcznych praktyk na studiach o profilu praktycznym.

Wierzę, że te przepisy zwiększą szansę absolwentów na rynku pracy, umożliwią szerszej grupie osób dorosłych podnoszenie swych kwalifikacji, a szkołom wyższym dadzą możliwość stworzenia atrakcyjnej oferty kształcenia zarówno tych studentów, którzy chcą szybko wejść na rynek pracy, jak i tych, którzy wiążą swą przyszłość z karierą naukową – dodaje prof. Barbara Kudrycka.

Istotne są też zapisy dotyczące uwłaszczenia naukowców: – Przekazanie naukowcom praw majątkowych do ich wynalazków sprawi, że wdrażanie i komercjalizowanie wyników badań będzie dla nich po prostu bardziej opłacalne. To najskuteczniejszy sposób, by koło zamachowe polskich innowacji mogło wreszcie ruszyć – podkreśla minister nauki.

Najważniejsze cele i rozwiązania projektu nowelizacji:

 • Ułatwienie dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym w ramach uczenia się przez całe życie. Uczelnie będą mogły potwierdzać efekty uczenia uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego np. w pracy, na kursach i szkoleniach, przez samodoskonalenie, wolontariat. To rozwiązanie korzystne zwłaszcza dla osób pracujących – będą mogły uzupełnić kwalifikacje i ukończyć studia w krótszym, indywidualnym trybie.
 • Poszerzenie oferty studiów i lepsza jakość kształcenia. Nowe rozwiązania służą zróżnicowaniu oferty szkolnictwa wyższego – stymulują uczelnie do poprawy jakości studiów, przemyślanego naboru na kierunki o profilu ogólnoakademickim i poszerzenia oferty na kierunkach o profilu praktycznym.
 • Nowe przepisy nakładają też na uczelnie obowiązek organizowania co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Przewidziano także wprowadzenie studiów dualnych, czyli zapewniających kształcenie w uczelni  na przemian z odbywaniem praktyk.
 • Zdefiniowanie pracy dyplomowej i system antyplagiatowy. Praca dyplomowa obejmie nie tylko prace pisemne, ale także opublikowany artykuł, prace projektowe (np. wykonanie programu komputerowego), konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne. Uczelnie zostaną zobowiązane do sprawdzania prac dyplomowych – przed ich obroną – z wykorzystaniem programu antyplagiatowego i ogólnopolskiego repozytorium prac dyplomowych.
 • Lista ostrzeżeń. Zaproponowano rozwiązania, które umożliwią studentom i kandydatom na studia uzyskanie rzetelnej informacji na temat uczelni, które nie przestrzegają prawa, zwłaszcza praw studentów, i nie realizują obowiązków ustawowych.
 • Lepsze zabezpieczenie praw studentów. Aby chronić studentów przed dodatkowymi kosztami, nie będzie można wprowadzać nowych opłat w trakcie studiów. Określony zostanie termin podpisywania z kandydatami na studia (lub studentami) umów w sprawie warunków odpłatności związanych ze studiami. Zasady pobierania opłat i wzorzec umowy będą publikowane na stronie internetowej uczelni. W odpowiedzi na postulaty studentów, minister nauki będzie wydawał rozporządzenie, w którym określi warunki, jakie powinny spełniać uczelniane regulaminy przyznawania pomocy materialnej. Proponuje się też, aby minister nauki wydawał rozporządzenie określające sposób i tryb dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich.
 • Stypendia naukowe od I roku studiów. Założono, że najlepszym studentom pierwszego roku studiów będą przyznawane stypendia rektora (dawniej naukowe) – w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych.
 • Uwłaszczenie naukowców. Naukowcy będą właścicielami praw majątkowych do wynalazków oraz innych efektów realizowanych przez nich badań i projektów naukowych. Proponowane zmiany mają na celu mobilizowanie naukowców do komercyjnego wdrożenia wyników badań naukowych poprzez zapewnienie twórcom bezpośrednich korzyści finansowych.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Pozostałe informacje o zadaniach Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Zasady finansowania uczelni i badań naukowych na uczelniach określa  ustawa o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (nowe rozporządzenie wejdzie w życie w 2017 r.)

Portal  wybierzstudia.nauka.gov.pl pomaga w wyborze studiów. Na www.bazaogloszen.nauka.gov.pl można znaleźć oferty pracy na uczelniach. Kompleksowe informacje o polskich jednostkach naukowych zawiera system POL-on

Kto się tym zajmuje w MNiSW?

 • Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli
 • Departament Nauki
 • Departament Budżetu i Finansów

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 r. - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania