Od 1 października 2014 r. ważne zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym

Treść ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym opublikowana w Dzienniku Ustaw z 5 września 2014 r.

  • Ustawa daje możliwość prowadzenia studiów międzyuczelnianych, studiów dualnych prowadzonych z pracodawcami, trzymiesięczne praktyki zawodowe na studiach o profilu praktycznym;
  • Uczelnie zyskają możliwość uznawania wiedzy i kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego;
  • Ustawa daje możliwość tworzenia związków uczelni na nowych, korzystniejszych zasadach, co pozwoli uczelniom np. wspólnie sięgać po pieniądze europejskie;
  • Ustawa znosi odpłatności za drugi kierunek studiów;
  • Ważne są też nowe, skuteczniejsze zasady komercjalizacji wyników prac naukowych. Więcej o zmianach

Kalendarz szkoleń regionalnych dotyczących zmian w ustawie. Pytania dotyczące nowelizacji można kierować pod adresem nowelizacjapsw@nauka.gov.pl

 

Komunikat w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

piątek, 8 marca 2013

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że z dniem 7 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2013 r., poz. 296).

Zgodnie z nowymi przepisami nagrody przyznawane będą za:

1)  osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania:
-  stopnia naukowego doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki lub
-  stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki;

2)  osiągnięcia dydaktyczne za innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz za nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych;

3)  osiągnięcia organizacyjne nauczycieli akademickich, w szczególności pełniących funkcje organów jednoosobowych uczelni, za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:
-   jakości badań naukowych i prac rozwojowych w uczelni, skutkującą podwyższeniem kategorii naukowej jednostki naukowej;
-   jakości dydaktyki i kształcenia, poprzez nowatorskie systemy wdrażania systemów jakości kształcenia oraz krajowych ram kwalifikacji;
-   współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w zakresie opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy;

4)  całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

Kandydatami do nagrody mogą być nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia.

Kandydatami do nagrody nie mogą być nauczyciele akademiccy karani dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwa naukowe.

Właściwy minister może przyznać nagrodę:

  1. z inicjatywny własnej;
  2. na wniosek rektora uczelni, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony, z zastrzeżeniem, że wniosek o przyznanie nagrody obejmuje wyłącznie osiągnięcia uzyskane w związku z pracą w tej uczelni;
  3. na wniosek przewodniczącego organu opiniodawczego lub przedstawicielskiego środowiska akademickiego, a w szczególności: Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
  4. na wniosek przewodniczącego ogólnokrajowej organizacji lub ogólnokrajowego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych pracowników szkolnictwa wyższego.

Wnioskodawca może zgłosić w danym roku jednego kandydata do nagrody w danej kategorii.

Wnioski, spełniające wymagania formalne, oceniane będą przez Zespół do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich. Poprawienie lub uzupełnienie braków wniosków, które nie będą spełniać wymagań formalnych będzie możliwe w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę, natomiast nieuzupełnione wnioski pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski należy składać właściwym ministrom w terminie do dnia 31 marca 2013 r.  w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z instrukcją.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików