Zadania Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Konstytucja RP zapewnia szkołom wyższym autonomię, a zasady ich działania określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z nowelizacją z 2014 r.. Ministerstwo m.in. nadaje uprawnienia do prowadzenia kierunków, zajmuje się sprawami zgodności działania organów uczelni z przepisami praw i statutem. W tej części serwisu są komunikaty i informacje dotyczące uczelni, stypendiów, kredytów studenckich i pomocy materialnej. 

Komunikat w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich

piątek, 8 marca 2013

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że z dniem 7 marca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2013 r., poz. 296).

Zgodnie z nowymi przepisami nagrody przyznawane będą za:

1)  osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania:
-  stopnia naukowego doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki lub
-  stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki;

2)  osiągnięcia dydaktyczne za innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz za nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych;

3)  osiągnięcia organizacyjne nauczycieli akademickich, w szczególności pełniących funkcje organów jednoosobowych uczelni, za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:
-   jakości badań naukowych i prac rozwojowych w uczelni, skutkującą podwyższeniem kategorii naukowej jednostki naukowej;
-   jakości dydaktyki i kształcenia, poprzez nowatorskie systemy wdrażania systemów jakości kształcenia oraz krajowych ram kwalifikacji;
-   współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz podmiotów gospodarczych oraz w zakresie opracowywania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmującego umiejętności niezbędne na rynku pracy;

4)  całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

Kandydatami do nagrody mogą być nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia.

Kandydatami do nagrody nie mogą być nauczyciele akademiccy karani dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwa naukowe.

Właściwy minister może przyznać nagrodę:

  1. z inicjatywny własnej;
  2. na wniosek rektora uczelni, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony, z zastrzeżeniem, że wniosek o przyznanie nagrody obejmuje wyłącznie osiągnięcia uzyskane w związku z pracą w tej uczelni;
  3. na wniosek przewodniczącego organu opiniodawczego lub przedstawicielskiego środowiska akademickiego, a w szczególności: Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
  4. na wniosek przewodniczącego ogólnokrajowej organizacji lub ogólnokrajowego zrzeszenia (federacji) związków zawodowych pracowników szkolnictwa wyższego.

Wnioskodawca może zgłosić w danym roku jednego kandydata do nagrody w danej kategorii.

Wnioski, spełniające wymagania formalne, oceniane będą przez Zespół do Spraw Nagród Ministra dla Nauczycieli Akademickich. Poprawienie lub uzupełnienie braków wniosków, które nie będą spełniać wymagań formalnych będzie możliwe w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę, natomiast nieuzupełnione wnioski pozostaną bez rozpoznania.

Wnioski należy składać właściwym ministrom w terminie do dnia 31 marca 2013 r.  w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z instrukcją.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Pozostałe informacje o zadaniach Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Zasady finansowania uczelni i badań naukowych na uczelniach określa  ustawa o zasadach finansowania nauki oraz rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (nowe rozporządzenie wejdzie w życie w 2017 r.)

Portal  wybierzstudia.nauka.gov.pl pomaga w wyborze studiów. Na www.bazaogloszen.nauka.gov.pl można znaleźć oferty pracy na uczelniach. Kompleksowe informacje o polskich jednostkach naukowych zawiera system POL-on

Kto się tym zajmuje w MNiSW?

  • Departament Szkolnictwa Wyższego i Kontroli
  • Departament Nauki
  • Departament Budżetu i Finansów

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 r. - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania