Od 1 października 2014 r. ważne zmiany w Prawie o szkolnictwie wyższym

Treść ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym opublikowana w Dzienniku Ustaw z 5 września 2014 r.

  • Ustawa daje możliwość prowadzenia studiów międzyuczelnianych, studiów dualnych prowadzonych z pracodawcami, trzymiesięczne praktyki zawodowe na studiach o profilu praktycznym;
  • Uczelnie zyskają możliwość uznawania wiedzy i kompetencji zdobytych poza systemem szkolnictwa wyższego;
  • Ustawa daje możliwość tworzenia związków uczelni na nowych, korzystniejszych zasadach, co pozwoli uczelniom np. wspólnie sięgać po pieniądze europejskie;
  • Ustawa znosi odpłatności za drugi kierunek studiów;
  • Ważne są też nowe, skuteczniejsze zasady komercjalizacji wyników prac naukowych. Więcej o zmianach

Kalendarz szkoleń regionalnych dotyczących zmian w ustawie. Pytania dotyczące nowelizacji można kierować pod adresem nowelizacjapsw@nauka.gov.pl

 

Informacja na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2013/2014 dla studentów i doktorantów

wtorek, 10 grudnia 2013

Na rok akademicki 2013/2014 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3.755 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 3.001 wniosków studentów i 754 wnioski doktorantów.

Wnioski były oceniane zgodnie z procedurą określoną w przepisach:

W dniu 31 października 2012 r. – zgodnie z § 4 ww. rozporządzeń – w celu oceny wniosków został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, składający się z 27 ekspertów reprezentujących osiem obszarów nauki i sztukę. W dniu 4 listopada 2013 r. skład Zespołu został uzupełniony i rozszerzony do 36 członków.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzeń wnioski oceniane były metodą punktową. Punkty przyznawane były za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz za średnią ocen. W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny w dniu 5 listopada 2013 r. Zespół uchwalił zasady oceniania wniosków dla studentów i doktorantów.

Po dokonaniu oceny Zespół ustalił rankingi wniosków studentów i doktorantów uszeregowane według największej liczby punktów.

Na podstawie przedstawionych przez Zespół rankingów w dniu 6 grudnia 2013 r. Pani prof. Lena Kolarska-Bobińska – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – podjęła decyzję o przyznaniu:

  • 934 stypendiów dla studentów,
  • 84 stypendiów dla doktorantów.

Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały w rankingu co najmniej 35,75 pkt – w przypadku studentów i 61 pkt – w przypadku doktorantów.

Stypendia zostały przyznane na rok akademicki lub na semestr. Wysokość stypendium, niezależnie od okresu przyznania, wynosi 14.000 zł – w przypadku studentów i 22.000 zł – w przypadku doktorantów. Stypendia zostaną wypłacone jednorazowo przez uczelnię.

Do uczelni zostały przekazane wykazy studentów i doktorantów, którzy otrzymali stypendium.

Decyzje administracyjne dotyczące przyznania lub odmowy przyznania stypendium ministra wraz z uzasadnieniem będą wysyłane studentom na adres podany we wniosku.

Wykaz nagrodzonych studentów

Wykaz nagrodzonych doktorantów

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików