Projekty międzynarodowe współfinansowane

czwartek, 10 grudnia 2015

O przyznanie środków finansowych na realizację projektów międzynarodowych współfinansowanych (o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy) może ubiegać się jednostka naukowa, podmiot działający na rzecz nauki lub jednostka naukowa reprezentująca podmioty, o których mowa w art. 2 pkt. 12 i 14-16a ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.). Finansowanie to nie może być większe niż 90% kosztów ponoszonych przez wnioskodawcę ze środków krajowych i może zostać przyznane na cały okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 6 lat (w uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony maksymalnie o 2 lata).

Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego może zostać złożony przez wnioskodawcę w każdym czasie. Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Wniosek składa się w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2015 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, czyli poprzez aplikację internetową OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) umieszczoną na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji. Dodatkowo, informacje określone w części A załącznika 1 do rozporządzenia należy złożyć w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra lub w postaci papierowej na adres Ministerstwa:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Nauki
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

Do oceny kierowane są wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w ww. rozporządzeniu. Środki finansowe na realizację projektu Minister przyznaje na podstawie oceny Zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy naukowej z zagranicą. Wniosek oceniany jest na podstawie kryteriów, o których mowa w § 12 ust. 1 rozporządzenia.

Minister podejmuje decyzję o finansowaniu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego, spełniającego wymagania formalne wniosku.

Środki finansowe na finansowanie projektu międzynarodowego współfinansowanego przekazywane będą na podstawie umowy określającej warunki finansowania i realizacji zadań oraz rozliczenia środków finansowych. Projekt umowy wnioskodawca będzie zobowiązany przesłać w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji przyznającej środki finansowe na finansowanie projektu międzynarodowego współfinansowanego. Nieprzesłanie projektu umowy w wymaganym terminie uznane będzie za rezygnację z przyznanego finansowania.

Wnioskodawca, któremu zostały przekazane środki finansowe na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego, składa raporty roczne oraz raport końcowy. Szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym/końcowym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Informacje dotyczące projektów międzynarodowych współfinansowanych finansowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą dostępne są tutaj.

Osoby do kontaktu:

Tagi: współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików