Projekty międzynarodowe współfinansowane na podstawie rozporządzenia z 11 stycznia 2011 r.

piątek, 11 lipca 2014

Finansowanie projektów międzynarodowych współfinansowanych odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 20, poz. 103).

O przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego może ubiegać się jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt. 9 i pkt 11 ustawy o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego może zostać złożony przez wnioskodawcę w każdym czasie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia. Wniosek składa się zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej poprzez aplikację internetową OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) umieszczoną na stronie Ośrodka Przetwarzania Informacji. Po wypełnieniu wniosku w aplikacji OSF należy wydrukować go w dwóch egzemplarzach, opatrzyć odpowiednimi podpisami i przesłać na adres Ministerstwa:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Nauki
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

Do oceny kierowane są wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymagania formalne określone w ww. rozporządzeniu. Środki finansowe na realizację projektu Minister przyznaje na podstawie oceny Zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy z zagranicą lub na podstawie pozytywnej oceny gremium międzynarodowego.

Wniosek oceniany jest z uwzględnieniem kryteriów zawartych w § 7 ust. 1 ww. rozporządzeniu .

Minister podejmuje decyzję o finansowaniu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego, spełniającego wymagania formalne wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do 6 miesięcy.

Środki finansowe na finansowanie projektu międzynarodowego współfinansowanego przekazywane są na podstawie umowy określającej warunki finansowania i realizacji zadań oraz rozliczenia środków finansowych.

Projekt umowy wraz z harmonogramem i kosztorysem, które stanowią załączniki do umowy, wnioskodawca przesyła w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji przyznającej środki finansowe na finansowanie projektu międzynarodowego współfinansowanego. Nieprzesłanie projektu umowy w wymaganym terminie uważa się za rezygnację z przyznanego finansowania.

Wnioskodawca, któremu zostały przekazane środki finansowe na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego, składa raporty roczne oraz raport końcowy, sporządzone w dwóch egzemplarzach, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia.

Formularze:

(Uwaga: zmiana rachunku bankowego jednostki nie wymaga podpisania aneksu do umowy, o zaistniałej zmianie należy powiadomić Ministerstwo pisemnie)

Wytyczne (wskazówki) Zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy z zagranicą, odnośnie przygotowania raportu końcowego z realizacji projektu międzynarodowego współfinansowanego

Osoby do kontaktu:

Anna Dakowska
e-mail: anna.dakowska@nauka.gov.pl
tel.: 22 50 17 840

Teresa Dylewska
e-mail: teresa.dylewska@nauka.gov.pl
tel.: 22 50 17 843

Marek Zdanowski
e-mail: marek.zdanowski@nauka.gov.pl
tel.: 22 52 92 493

Krystyna Bandau-Palka
e-mail: krystyna.bandau-palka@nauka.gov.pl
tel.: 22 52 92 458

Tagi: współpraca międzynarodowa

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików