Pomoc publiczna na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego

poniedziałek, 14 lipca 2014

Przyznawanie pomocy publicznej na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 18, poz. 92, z późn. zm.).

Uwaga: Wnioski o przyznanie pomocy publicznej zgodnie z ww. rozporządzeniem mogły być składane do dnia 30 czerwca 2014 r.

Obecnie trwają prace nad projektem nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. Projekt zostanie przygotowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
Poniżej linki do umowy i aneksu do umowy oraz załączników do nich w odniesieniu do projektów finansowanych na podstawie ww. rozporządzeń:

Osoba do kontaktu:
Magdalena Pernal
e-mail: magdalena.pernal@nauka.gov.pl
tel. 22 52 92 431

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików