Wsparcie udziału w inicjatywie EIT - KIC InnoEnergy

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Polskie jednostki naukowe, które zamierzają stworzyć międzynarodowe konsorcjum i w roli koordynatora ubiegać się o realizację projektu w ramach programów badawczych UE: HORYZONT 2020, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, EURATOM
Dziedziny
Budżet

ok. 0,39 mln

Terminy

Konkurs został rozstrzygnięty w styczniu 2015 r.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie udziału polskich jednostek naukowych w inicjatywie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) – Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze zrównoważonej energii (KIC InnoEnergy), ustanowionej w dniu 16 grudnia 2009 r. w Budapeszcie przez Radę Zarządzającą EIT.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii to inicjatywa skierowana na rozwój i integrację Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area – ERA) poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjału akademickiego, badawczego oraz innowacyjnego w Unii Europejskiej. Celem EIT jest przyspieszenie rozwoju gospodarki europejskiej dzięki tworzeniu sieci wiedzy między edukacją, badaniami naukowymi i innowacjami. Integracja ta odbywa się przede wszystkim poprzez Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs), które grupują instytucje i organizacje wokół wielkich wyzwań społecznych.

KIC InnoEnergy to aktywny inwestor i broker w dziedzinie zrównoważonej energii, którego celem jest wdrażanie wyników prac badawczych oraz rozszerzanie swojego zasięgu poprzez tworzenie kolejnych miejsc pracy, rozwój istniejących przedsiębiorstw, jak też tworzenie nowych.

W ramach ww. przedsięwzięcia Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, po zasięgnięciu opinii Interdyscyplinarnego zespołu ds. działalności wspomagającej współpracę naukową z zagranicą przyznał środki finansowe poniższym jednostkom:

  • Głównemu Instytutowi Górnictwa,
  • Instytutowi Chemicznej Przeróbki Węgla,
  • Politechnice Śląskiej,
  • Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica,
  • Politechnice Wrocławskiej,
  • Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.

Informacje o inicjatywie można uzyskać pod numerem tel. (22) 50 17 840.

Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2012-2016. Ustawnowione zostało Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 listopada 2012 r. (M. P. poz. 903).

Dla kogo: Jednostki, które z partnerami zagranicznymi złożyły wnioski w konkursie na Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT  w obszarach: „Innowacje na rzecz zdrowego stylu życia oraz aktywnego starzenia się”; „Surowce – zrównoważone poszukiwanie, wydobycie, przetwarzanie, recykling i zastępowanie”

Tagi: EIT

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików