Wirtualna Biblioteka Nauki

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Student, Młody naukowiec (do 35. roku życia), Doświadczony naukowiec
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

170 mln zł w 2015 roku.

Terminy

Nie ma. Warunkiem dostępu jest rejestracja za pośrednictwem uczelni bądź jednostki badawczej, z którą naukowiec jest związany.

Wirtualna Biblioteka Nauki (WBN), www.wbn.edu.pl, jest narzędziem badawczym, które umożliwia wszystkim polskim naukowcom bezpłatny dostęp do światowych zasobów wiedzy – elektronicznych baz danych oraz czasopism i publikacji naukowych w wersji elektronicznej. To ważne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, jak również istotna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

Każdy polski badacz – zarówno z dużego ośrodka akademickiego, jak i odległej od stolicy placówki badawczej, z prestiżowej uczelni i z małej niepublicznej szkoły wyższej – ma dostęp do światowych zasobów wiedzy, a tym samym równe szanse na naukowy sukces. Skorzystają też studenci i doktoranci, pracujący nad swoimi pracami dyplomowymi.

Najważniejsze korzyści

  • umożliwienie dostępu do najważniejszych publikacji naukowych wszystkim polskim uczelniom wyższym i jednostkom naukowym,
  • możliwość wyrównania szans jednostek naukowych w zakresie dostępu do literatury naukowej w mniejszych ośrodkach, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia młodszych pracowników naukowych, doktorantów oraz osób przygotowujących prace dyplomowe,
  • wsparcie badań interdyscyplinarnych,
  • stworzenie warunków stabilnego dostępu do literatury naukowej.

Zakup licencji krajowych w dłuższej perspektywie pozwoli również na uzyskanie oszczędności płynących m.in. z możliwości prowadzenia negocjacji cenowych i określenia stabilnych warunków zakupu (umowy wieloletnie).

Jak korzystać z WBN?

Dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki oferowanych na zasadzie licencji krajowej (czyli finansowanych w 100% ze środków budżetowych na naukę) mogą uzyskać wyłącznie jednostki naukowe w rozumieniu ustawy dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615). W myśl art. 2 ust. 9 ww. ustawy za jednostkę naukową może być uważana każda jednostka organizacyjna, która prowadzi w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz posiada osobowość prawną i siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności jednostkami naukowymi są: uczelnie wyższe, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN i inne jednostki organizacyjne.

Aby umożliwić pracownikom dostęp do baz WBN, jednostka naukowa musi dokonać rejestracji za pośrednictwem strony www.wbn.edu.pl
Jednostka wypełnia zamieszczone w zakładce „Kontakt i rejestracja dostępu” formularze i przesyła je do Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW).

W przypadku bazy EBSCO Publishing, formularze rejestracyjne (dostępne w zakładce EBSCO) należy przesłać do Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu (IChB PAN).

ICM UW oraz IChB PAN dokonują weryfikacji przesłanych dokumentów, po czym w ciągu kilku dni zapewniają danej jednostce naukowej dostęp do zasobów WBN objętych ogólnokrajową licencją finansowaną w pełni ze środków budżetu nauki.

Tagi: Programy Ministra, Wirtualna Biblioteka Nauki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików