Najlepsi z najlepszych! w ramach działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Student, Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

Wartość projektu: 8 466 650,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 7 135 692,62 zł.

Terminy

Termin realizacji projektu: 01.09.2015 – 30.04.2017.

Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności, poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach lub konferencjach.

Wsparcie, którym objęci zostali wybitnie uzdolnieni studenci, może zostać przeznaczone w szczególności na sfinansowanie ich kosztów uczestnictwa w międzynarodowych zawodach, konkursach lub konferencjach (koszty podróży, zakwaterowania, opłaty za uczestnictwo w międzynarodowych zawodach/konkursach), a także na zakup środków niezbędnych do przygotowania projektu stanowiącego przedmiot konkursu/zawodów/konferencji międzynarodowych.

W ramach projektu pozakonkursowego „Najlepsi z najlepszych!” opracowany zostanie zestaw dobrych praktyk w zakresie udziału studentów/zespołów studentów w konkursach, zawodach i konferencjach o charakterze międzynarodowym. Wnioski w zakresie dobrych praktyk będą służyły jako rekomendacje dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego co do kierunków dalszych interwencji w przedmiotowym zakresie jak również zostaną przekazane do uczelni, które chciałyby zintensyfikować swoją działalność w zakresie poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym i umiędzynarodowienia.

Tagi: Najlepsi z najlepszych, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików