„Liderzy w zarządzaniu uczelnią” w ramach działania 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

Wartość projektu: 31 399 999,40 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 26 463 919,49 zł.

Terminy

Termin realizacji projektu: 01.11.2016 – 31.12.2018.

W ramach niniejszego projektu pozakonkursowego planowane jest opracowanie szczegółowego programu i zakresu szkoleń w ramach poprawy kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej, organizacja i przeprowadzenie szkoleń krajowych i zagranicznych (lub innych form kształcenia) podnoszących kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej uczelni, w szczególności w zakresie zarządzania zespołem, zarządzania finansami, zarządzania projektami, właściwego wydatkowania środków publicznych w kontekście przeciwdziałania działaniom korupcyjnym, komunikacji naukowej i kształtowania postaw proinnowacyjnych, aktualnych przepisów z zakresu szkolnictwa wyższego oraz nauki, absorpcji środków finansowych np. z Horyzontu 2020, szkolenia z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych.

Powyższy katalog może zostać poszerzony o dodatkowe szkolenia. Szkoleniami powinni zostać objęci przedstawiciele jak największej liczby uczelni. W prowadzenie szkoleń zaangażowani będą m.in. przedstawiciele MNiSW, reprezentanci instytucji publicznych zajmujących się tematyką danego bloku szkoleń, eksperci zewnętrzni oraz z uczelni zagranicznych posiadający doświadczenie w zakresie przedmiotu szkolenia. Kolejnym etapem realizacji projektów jest organizacja krótkich wizyt studyjnych w uczelniach w kraju i za granicą, służąca wymianie dobrych praktyk, poznawaniu nowych kierunków zmian i trendów w zakresie rozwoju wysokiej jakości szkolnictwa wyższego. Na bazie zrealizowanych działań w projekcie powstanie opracowanie zawierające zestaw dobrych praktyk.

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu przyczynią się zrealizowania celu głównego, tj. doskonalenia kadr kierowniczych i administracyjnych w zakresie podniesienia kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania uczelniami.


Szanowni Państwo,

Przygotowaliśmy dla Państwa Interaktywny formularz który umożliwi Państwu poprawne wypełnienie załączników z danymi osobowymi uczestników projektów.

Pliki w formie skanów .pdf należy przesłać do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z procedurami zawartymi w umowie między MNiSW a uczelnią.

Przed wypełnieniem należy zapoznać się z plikiem Uwagi do Interaktywnego Formularza oraz Instrukcjami jak poprawnie wypełnić formularz.

Tagi: szkolnictwo wyższe, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików