Iuventus Plus

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Młody naukowiec (do 35. roku życia)
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

Budżet edycji 2015  –  15 mln zł.

Maksymalna kwota na finansowanie projektu: 300 tys. z

Terminy

Terminy przyjmowania wniosków ogłaszane są na stronie internetowej MNiSW oraz w newsletterze. W 2015 r. termin upływa 30 października.

Okres realizacji: 36 miesięcy.

Programy Plus to szereg inicjatyw, których celem jest szerokie wsparcie polskiej nauki. Iuventus Plus to konkurs na projekty badawcze prowadzone przez młodych naukowców, którzy posiadają już publikacje w wiodących światowych czasopismach lub zostały one przyjęte do druku.

Program Iuventus istnieje od 2010 r. Wspiera finansowo badania naukowe prowadzone przez wybitnych młodych naukowców, w rozumieniu art. 2 ust. 19 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z  2015 r. poz. 249).

Kandydaci muszą być głównymi autorami tekstów opisujących wyniki dotychczasowych badań opublikowanych bądź przyjętych do publikacji w czasopismach naukowych, ujętych w części A lub C obowiązującego wykazu czasopism naukowych, ogłoszonego w 2014 r. w formie komunikatu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zwanego dalej „Ministrem”, na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2014 r. poz. 1126), zwanego dalej „wykazem czasopism”, lub w jednoautorskich monografiach naukowych. Zgłaszane projekty mogą stanowić kontynuację prac lub inicjować nowe badania w obszarze nauki, w którym autor posiada publikacje w ww. czasopismach.

Wniosek

Wniosek o finansowanie projektu badawczego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) na stronie www.osf.opi.org.pl, oraz wydrukowaną wersję papierową wraz z podpisami. Aplikację składa instytucja, w której prowadzone są badania.

Wzór umowy, raportu rocznego/końcowego, wzory aneksów

Tagi: Iuventus Plus, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików