Inkubator Innowacyjności+

Status projektu Projekt zakończony
Dla kogo Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

50 mln zł. W ramach programu dofinansowanie może otrzymać nie więcej niż 30 podmiotów. Kwota dofinansowania dla jednego wnioskodawcy  nie może przekroczyć 2 mln zł (3 mln zł w przypadku realizacji zadań przez  premiowane konsorcjum), przy czym podmiot ma obowiązek zapewnić wkład własny na poziomie minimum 20% wnioskowanej kwoty dofinansowania.

Terminy

Nabór trwa 52 dni od dnia ustanowienia programu (od 29 sierpnia 2016 r.).

Celem programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.

Realizacja programu powinna przyczynić się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów (utworzonych do dnia 31 grudnia 2015 r.) prowadzących aktywną działalność w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w inicjowaniu współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym oraz w realizowaniu zadań, które doprowadzą do zastosowania wyników tych badań i prac na gruncie konkretnych rozwiązań rynkowych, w szczególności podmiotów działających na rzecz nauki.

Wsparcie jest skierowane do uczelni oraz utworzonych przez uczelnie spółek celowych, o których mowa w art. 86 a lub 86b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). W celu realizacji zadań może zostać utworzone  konsorcjum, którego liderem będzie  ww. podmiot. Członkiem konsorcjum może  być uczelnia, spółka celowa utworzona przez uczelnię, spółka  utworzona przez instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572) oraz spółka  utworzona przez instytut badawczy zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 i 1079).

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego z siedzibą przy pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa jest administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych wnioskodawców, którzy aplikują o środki unijne w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 - w celu realizacji naboru projektów. Wnioskodawcy, który podał swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do ich treści, a także ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu.

Tagi: Inkubator Innowacyjności, Programy Ministra, innowacyjność

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików