Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Jednostki naukowe
Dziedziny
Budżet

Wyłącznie refundacja kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, które zostały poniesione w okresie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku na wezwanie konkursowe KE, lub dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe: dla koordynatora projektu do 30 000 zł, dla koordynatora pakietu do 10 000 zł.

Terminy

Nabór wniosków w ramach programu trwa do dnia 1 marca 2018 r. z tym, że:

 • Wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę merytoryczną KE wniosku projektowego po dniu 7 listopada 2016 r. zobowiązani są złożyć wniosek nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania tej oceny;
 • wniosek składany w roku 2018 może dotyczyć wyłącznie wniosku projektowego, który uzyskał ww. ocenę merytoryczną w roku 2017.

UWAGA! Jednostki, które złożyły wniosek w ramach uruchomionego z dniem 1 lipca 2016 r. naboru wniosków do Programu, uprawnione są do uzupełnienia lub modyfikacji złożonego wniosku w zakresie i terminie, o których mowa w Ogłoszeniu uzupełniającym, tj. w terminie 30 dni od dnia jego ogłoszenia. W tym terminie wniosek złożyć mogą również jednostki, które otrzymały ocenę merytoryczną KE wniosku projektowego w okresie od 2 grudnia 2015 r. do 1 lipca 2016 r. i nie wystąpiły do MNiSW z wnioskiem do programu Granty na granty, a zmienione komunikatem zasady finansowania umożliwiają im teraz przygotowanie takiego wniosku.

Program ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej i uzyskały wysoką ocenę merytoryczną wniosku projektowego. Ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania polskich jednostek naukowych w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić te jednostki do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.

Zaleca się, aby jednostki naukowe w pełni korzystały z oferty Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE oraz sieci Regionalnych Punktów Kontaktowych, konsultując – już na wstępnym etapie przygotowywania się do wnioskowania o grant europejski – tematu i zakresu planowanego projektu pod kątem zgodności z wezwaniem konkursowym. Punkty kontaktowe mogą zapewnić bezpośrednie doradztwo na etapie pracy nad przygotowaniem wniosku projektowego.

Podstawa prawna: Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 czerwca 2016 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na refundację kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego do programu badawczego Unii Europejskiej. Komunikatem z dnia 28 października 2016 r. o zmianie zasad finansowania programu pod nazwą „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadził zmianę zasad finansowania programu polegającą na tym, że w ramach programu finansowaniem objęte są koszty związane z przygotowaniem wniosku projektowego, które zostały poniesione w okresie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku na wezwanie konkursowe KE, lub dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe.

Dokumenty finansowe związane z realizacją działań, których koszty kwalifikują się do refundacji w ramach programu, nie mogą być wystawione z datą późniejszą niż dzień złożenia wniosku projektowego na wybrane wezwanie konkursowe KE. Wnioskodawca może dokonać płatności wynikających z takich dokumentów finansowych po tym terminie, jednak w terminie nie dłuższym niż termin przewidziany na złożenie raportu w ramach programu.

O przyznanie środków finansowych mogą ubiegać się jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z późn. zm.), z wyłączeniem podmiotów, dla których przyznanie środków finansowych stanowiłoby pomoc państwa w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej. Wsparcie jest skierowane do jednostek naukowych, które w celu realizacji planowanego projektu w ramach jednego z następujących programów badawczych UE: Horyzont 2020, Euratom, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, zdecydowały się:

 • stworzyć międzynarodowe konsorcjum i podjąć się roli koordynatora w tym projekcie. Konsorcjum składać się będzie co najmniej z 3 partnerów lub beneficjentów (w tym przynajmniej dwóch z zagranicy, pochodzących z dwóch różnych krajów członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem ramowym);
 • wejść w skład międzynarodowego konsorcjum i podjąć się roli koordynatora pakietu (Work Package Leader) w ramach tego projektu. Definicja międzynarodowego konsorcjum jak w pkt 1

Wnioskowanie o refundację jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wniosek projektowy uzyskał w ocenie merytorycznej liczbę punktów stanowiącą co najmniej 80% progu (Threshold) wyznaczonego przez Komisję Europejską lub inny upoważniony przez nią podmiot, w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego.

Nabór wniosków odbywa się wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym OSF - Obsługa Strumieni Finansowania na stronie osf.opi.org.pl i trwa do 1 marca 2018 r., z zastrzeżeniem że:

 • Wnioskodawcy, którzy otrzymali ocenę merytoryczną KE wniosku projektowego po dniu 7 listopada 2016 r. zobowiązani są złożyć wniosek nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania tej oceny;
 • wniosek składany w roku 2018 może dotyczyć wyłącznie wniosku projektowego, który uzyskał ww. ocenę merytoryczną w roku 2017.

UWAGA! Jednostki, które złożyły wniosek w ramach uruchomionego z dniem 1 lipca 2016 r. naboru wniosków do Programu, uprawnione są do uzupełnienia lub modyfikacji złożonego wniosku w zakresie i terminie, o których mowa w Ogłoszeniu uzupełniającym, tj. w terminie 30 dni od dnia jego ogłoszenia. W tym terminie wniosek złożyć mogą również jednostki, które otrzymały ocenę merytoryczną KE wniosku projektowego w okresie od 2 grudnia 2015 r. do 1 lipca 2016 r. i nie wystąpiły do MNiSW z wnioskiem do programu „Granty na granty (…)”, a zmienione komunikatem zasady finansowania umożliwiają im teraz przygotowanie takiego wniosku.

Wysokość wsparcia finansowego:

 1. jednostka naukowa występująca w roli koordynatora projektudo 30 000,00 zł
 2. jednostka naukowa występująca w roli koordynatora pakietu do 10 000,00 zł

Koszty kwalifikujące się do refundacji:

 1. Koszty przeprowadzenia rozpoznania tematyki wniosku projektowego (w szczególności koszty poniesione na weryfikację istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego (state of art), koszty badań zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki wniosku projektowego);
 2. Koszty przygotowania (sporządzenia) wniosku projektowego (w szczególności koszty pracy świadczonej przez pracowników wnioskodawcy lub podmioty zewnętrzne, tj. przedsiębiorców lub osoby fizyczne niebędące pracownikami wnioskodawcy, np. firmy konsultingowe, podmioty specjalizujące się w przygotowywaniu wniosków o granty UE; koszty konsultacji przygotowywanego wniosku projektowego z ekspertami);
 3. Koszty uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z przygotowaniem wniosku projektowego (w szczególności koszty opłaty wstępnej, tzw. fee, zakwaterowania, przejazdów, diet);
 4. Koszty organizacji spotkań roboczych konsorcjum (w szczególności koszty najmu sali, zakwaterowania, przejazdów, obsługi spotkań, druku materiałów informacyjnych).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wnioskowania w ramach programu zawarte są w Ogłoszeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 czerwca 2016 r. o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej” oraz w Ogłoszeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 7 listopada 2016 r. uzupełniającym ogłoszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 czerwca 2016 r. o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty: promocja jakości – wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej”.

Dokumentacja programu:

Informacje dot. wcześniejszych edycji programu z cyklu „Granty na granty”:

Osoba do kontaktu w sprawie programu:

Anna Czerniszewska
Wydział Programów Międzynarodowych
Departament Nauki
tel. 22 50 17 150
e-mail: anna.czerniszewska@nauka.gov.pl

Portal uczestnika: http://bit.ly/H2020PP
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych

Tagi: Granty na granty, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików