Granty na granty – promocja jakości II

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Jednostki naukowe, Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne
Dziedziny
Budżet

Finansowanie obejmuje:

 • refundację kosztów – związanych z przygotowaniem albo uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego – poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe Komisji Europejskiej albo Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (ERC), albo kosztów, dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe;
 • przyznanie premii uznaniowej dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces przygotowania albo uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego.

Zakres finansowania w ramach programu (wysokość wsparcia, koszty kwalifikowalne) zostanie określony w ogłoszeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o naborze wniosków w ramach programu.

Terminy

Termin naboru wniosków zostanie określony w ogłoszeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o naborze wniosków w ramach programu.

Planowany termin uruchomienia naboru: 1 marca 2018 r.

Program ma na celu wsparcie polskich jednostek naukowych i uczelni, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Program ma wpłynąć na zwiększenie zaangażowania tych podmiotów w przygotowywanie wysokiej jakości wniosków projektowych oraz zachęcić je do kształtowania aktywnej polityki świadomego rozwoju i budowania konkurencyjności własnej marki.

Podstawa prawna

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Granty na granty – promocja jakości II”

Podstawowe zasady programu

Wsparcie w ramach Programu jest skierowane do jednostek naukowych i uczelni, które we wniosku projektowym złożonym na wezwanie konkursowe:

 1. Komisji Europejskiej występowały w roli:
  1. koordynatora projektu zgłoszonego do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum,
  2. samodzielnego wnioskodawcy (single applicant),
  3. koordynatora pakietu albo pakietów w projekcie zgłoszonym do realizacji w ramach międzynarodowego albo krajowego konsorcjum (WP Leader),
  4. ubiegającego się o status beneficjenta projektu typu Maria Skłodowska-Curie COFUND;
 2. Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (ERC) występowały w roli ubiegającego się o status instytucji goszczącej naukowca realizującego grant ERC.

Wnioskodawca może ubiegać się o przyznanie środków finansowych na:

 1. pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosku projektowego, który:
  1. w ocenie merytorycznej uzyskał liczbę punktów co najmniej na poziomie progu (Threshold) wyznaczonego przez KE albo inny upoważniony przez nią podmiot, w ramach ostatecznej punktacji określonej dla danego wezwania konkursowego,
  2. osiągnął poziom progu (Threshold) w każdym z kryteriów oceny – w przypadku gdy zasady oceny ustanowione przez KE określają taki poziom dla poszczególnych kryteriów oceny,
  3. przeszedł do drugiego etapu konkursu – w przypadku wniosków o grant ERC;
 2. pokrycie kosztów uzupełnienia lub poprawienia złożonego na kolejne wezwanie konkursowe KE wniosku projektowego, na którego przygotowanie albo refundację kosztów przygotowania otrzymał finansowanie w ramach jednego z wcześniejszych programów z cyklu „Granty na granty” – w przypadku spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 1 lit. a albo b, i uzyskania wyższej od poprzedniej oceny KE;
 3. przyznanie premii uznaniowej dla pracowników wnioskodawcy, którzy byli zaangażowani w proces przygotowania albo uzupełnienia lub poprawienia wniosku projektowego.

Wnioskodawca może otrzymać refundację kosztów – związanych z przygotowaniem albo uzupełnieniem lub poprawieniem wniosku projektowego – poniesionych w okresie 12 miesięcy przed jego złożeniem na wezwanie konkursowe KE albo ERC, albo kosztów, dla których w tym okresie zostały wystawione dokumenty finansowe, z wyłączeniem:

 1. kosztów pośrednich;
 2. kosztów zakupu środków trwałych;
 3. podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli może on zostać odzyskany na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86);
 4. kosztów wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wnioskowania w ramach programu, w tym:

 1. data rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków
 2. miejsce i sposób składania wniosków;
 3. wzór wniosku;
 4. wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku;
 5. wykaz programów badawczych Unii Europejskiej, w których składanie wniosków projektowych może być objęte wsparciem w ramach Programu;
 6. zakres finansowania w ramach Programu, w tym maksymalną wysokość finansowania oraz wykaz kosztów kwalifikujących się do finansowania;
 7. kryteria i tryb oceny wniosków;
 8. warunki przyznawania i przekazywania środków finansowych w ramach Programu;
 9. wzór umowy określającej warunki jej realizacji i finansowania, a także rozliczania przyznanych środków finansowych;
 10. wzór raportu końcowego z wykorzystania przyznanych środków finansowych

zostaną zawarte w Ogłoszeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o naborze wniosków w ramach programu „Granty na granty – promocja jakości II”.

Zaleca się, aby jednostki naukowe i uczelnie w pełni korzystały z oferty:


Osoba do kontaktu w sprawie programu:

Anna Czerniszewska
Wydział Programów Międzynarodowych
Departament Nauki
tel. 22 50 17 150
e-mail: anna.czerniszewska@nauka.gov.pl.

Odnośniki

Tagi: Granty na granty, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików