Doktorat wdrożeniowy

Status projektu Projekt uruchomiony
Dla kogo Student, Uczelnie publiczne, Uczelnie niepubliczne
Dziedziny Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu
Budżet

2017 – 5,17 mln, 2018 - 26,35, 2019 - 47,53, 2020 - 68,72, 2021 - 84,75, 2022- 84,75, 2023- 84,75, 2024- 84,75, 2025- 84,75, 2026- 84,75, 2027 - 84,75 – w sumie 741,02 mln zł.

Terminy

Nabór wniosków do 8 czerwca 2017 r.  Program przewiduje 4 kolejne edycje ogłaszane raz w roku.

Celem programu „ Doktorat wdrożeniowy” jest  tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą( lub innym podmiotem).

Konkurs ogłaszany jest raz w  roku przez ministra właściwego do spraw nauki.

Wnioski w ramach konkursu może złożyć:

  1. podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu statutu uczelni;
  2. uczelnia, w której zgodnie z jej statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych;
  3. jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, z późn. zm.);
  4. instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.);
  5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Środki finansowe przeznaczone są na:

  1. dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
  2. finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższym niż 4 lata.

Roczna kwota dofinansowania wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych przez jednego doktoranta: iloczyn 12 miesięcy kwoty 2.450,00 zł, współczynnika kosztochłonności prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych w poszczególnych dziedzinach nauki lub sztuki w obszarach wiedzy (określonego przez ministra właściwego do spraw nauki, w drodze rozporządzenia) oraz współczynnika 15%.

Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta: 2.450,00 zł.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: telefon (22) 621 78 83,
e-mail Konkurs.doktoraty@nauka.gov.pl.

Tagi: Doktorat wdrożeniowy, Programy Ministra

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików