Partnerzy Strategiczni konferencji PSN

Logo FNP - niebieskie litery FNP w niebieskim owalu, napis Fundacja na Rzecz Nauki PolskiejFundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od 1991 r. Jest pozarządową, apolityczną organizacją typu non profit, realizującą misję wspierania nauki i największym w Polsce pozarządowym źródłem finansowania nauki.

Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 • wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych,
 • wspomaganie innowacyjnych projektów, komercjalizacji odkryć i wynalazków naukowych,
 • modernizację warsztatów badawczych we wszystkich dziedzinach nauki.

Fundacja działa zgodnie ze swoją naczelną dewizą: wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi oraz następującymi zasadami:

 • wsparcie jest kierowane bezpośrednio do naukowców i zespołów badawczych,
 • wszystkie subwencje, nagrody i stypendia przyznawane są na podstawie konkursu,
 • najważniejszym kryterium decydującym o przyznaniu wsparcia jest doskonałość naukowa,
 • osiągnięcia i dorobek uczestników konkursów FNP jest oceniany przez uznanych w swoich dziedzinach uczonych – polskich i zagranicznych (metoda peer-review),
 • wsparcie udzielane jest zgodnie z zasadą „trudnego pieniądza” (wysoka konkurencyjność przy wyborze laureatów).

Fundacja finansuje swoją działalność statutową ze środków w wysokości 95 mln zł otrzymanych w 1991 r. jako fundusz założycielski (część zlikwidowanego w 1990 r. Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki). Dwadzieścia lat efektywnego pomnażania tych środków poprzez inwestowanie ich m.in. w obligacje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i akcje, pozwoliło Fundacji zbudować stabilną i pewną sytuację finansową. Ze środków pochodzących z działań na rynkach finansowych Fundacja przekazała nauce do końca 2014 r. łącznie ponad 450 mln zł.

W 2008 r. Fundacja rozpoczęła realizację programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki), a w 2011 r. uruchomiła projekt SKILLS, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym). Do końca 2014 roku na realizację programów finansowanych z funduszy europejskich (w ramach PO IG i PO KL) Fundacja wydatkowała ponad 406 mln zł.


Logo PAN - niebieskie litery na białym tlePolska Akademia Nauk (PAN), jako wiodąca instytucja naukowa w Polsce prowadzi wszechstronną działalność naukową w celu rozwoju, promocji, integracji i upowszechniania nauki oraz rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej.

Akademia realizuje powyższe cele m.in. prowadząc zaawansowane badania o strategicznym znaczeniu dla rozwoju nauki i gospodarki, organizując interdyscyplinarne zespoły badawcze związane z koncentracją nowoczesnej aparatury, integrując krajowe środowisko naukowe, kształcąc kadry naukowe, w sposób innowacyjny wykorzystując wyniki badań naukowych, także we współpracy z podmiotami gospodarczymi, a także organizując konferencje naukowe i uczestnicząc w imprezach popularyzujących naukę.

Struktura PAN łączy tradycyjne funkcje autonomicznej korporacji uczonych z akademią realizującą bezpośrednio zadania badawcze. Połączenie to stanowi o możliwości tworzenia nauki przez osobisty wkład badawczy członków PAN afiliowanych w różnych placówkach badawczych. W strukturach korporacji funkcjonują:

 • komitety naukowe, które ze względu na swój skład stanowią najbardziej reprezentatywne grono specjalistów w danej dyscyplinie naukowej;
 • komitety problemowe, powoływane w celu wykonania określonych zadań naukowych, będące właściwie dobranymi zespołami ekspertów,
 • komitety narodowe, powoływane w celu utrzymania i rozwijania współpracy z międzynarodowymi organizacjami naukowymi,
 • wydziały, które uczestniczą w wykonywaniu zadań Akademii  w dziedzinach nauki objętych zakresem swojego działania poprzez udział swoich członków w pracach oddziałów Akademii, komitetów naukowych, problemowych oraz w radach jednostek naukowych,
 • oddziały, tworzone w celu wykonywania zadań Akademii w określonym regionie kraju, a w szczególności pełniące funkcje integracyjne w stosunku do życia naukowego regionu oraz
 • instytuty naukowe, które są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi korporacji. Skupione przy wydziałach, instytuty prowadzą krajowe i międzynarodowe badania naukowe, podstawowe i stosowane, organizują konferencje, sympozja i wykłady naukowe, świadczą usługi dla biznesu oraz dokonują transferu technologii.

Od niedawna w strukturach PAN funkcjonuje Akademia Młodych Uczonych, której zadania skupiają się wokół działań na rzecz aktywizacji środowiska młodych pracowników nauki m.in. poprzez przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki, organizowanie debat, dyskusji i konferencji naukowych oraz upowszechnianie wyników badań.

Polska Akademia Nauk prowadzi również działalność wydawniczą, ekspercką, udostępnia zasoby biblioteczne, muzealne i archiwalne, organizuje konferencje, wystawy i wykłady popularnonaukowe.

W zakresie działalności wydawniczej zapewnia ciągłość ukazywania się najważniejszych w danych specjalnościach naukowych książek i czasopism, których część udostępnia w otwartym dostępie na stronie internetowej. Działalność upowszechniająca naukę obejmuje przede wszystkim otwarte wykłady popularnonaukowe „Wszechnica”, uczestnictwo w piknikach i festiwalach nauki, nocach muzeów czy targach książki, okresowo mają miejsce także koncerty i wystawy. Jednostki naukowe PAN aktywnie uczestniczą w ochronie i restauracji zabytków kultury materialnej i zasobów naturalnych w kraju i na świecie. W swoich zbiorach placówki Akademii posiadają m.in. drukowane zabytki piśmiennictwa od XV w., w tym wczesne wydania dzieł Heweliusza i Kopernika, korespondencję Marii Skłodowskiej-Curie czy Einsteina. Nie bez znaczenia są również zbiory przyrodnicze, wśród których znajdują się unikalne rośliny czy banki nasion.

Za szczególne osiągnięcia naukowe Polska Akademia Nauk przyznaje:

Medal Polskiej Akademii Nauk, Medal Polskiej Akademii Nauk im. Mikołaja Kopernika,

Medal im. Stefana Banacha Polskiej Akademii oraz Statuetkę Polskiej Akademii.


Logo EIT+ - białe litery EIT+ na czarnym tle, z lewej napis Wrocławskie Centrum Badań na pomarańczowym tleWrocławskie Centrum Badań EIT+ jest organizacją typu RTO (Research & Technology Organisation). Działa od 2007 r. wg modelu funkcjonowania RTO, który polega na prowadzeniu badań naukowych, które znajdują zastosowanie w przemyśle i w życiu codziennym, a dzięki temu służą dobru społeczeństwa. Aby spełnić tę rolę EIT+ łączy w sobie cechy zaawansowanego parku technologicznego, klastra tematycznego i instytutu badawczo-rozwojowego.

Siedziba EIT+ mieści się w kompleksie odrestaurowanych, wyposażonych w światowej klasy sprzęt laboratoryjny budynków. To miejsce, które nastawione jest na rozwój innowacji, nowych technologii i badań na potrzeby przemysłu oraz współczesnej gospodarki, podporządkowanej tematycznie strategii inteligentnych specjalizacji. Co najważniejsze to baza, z której może korzystać przemysł i naukowcy z całej Europy. Kampus Pracze jest nowym miejscem na mapie Wrocławia również dla osób chcących rozpocząć innowacyjną działalność gospodarczą. Powstająca tutaj przestrzeń badawcza oraz połączone w system laboratoria, pozwalają realizować interesujące przemysł, aplikacyjne projekty badawcze i badania podstawowe uwzględniające światowe trendy rozwojowe.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zapewnia Klientom kompleksową obsługę w obszarach: biotechnologii i technologii medycznych, nanotechnologii i nowoczesnych materiałów, surowców strategicznych oraz klimatu i energii. Pomagamy rozwiązywać problemy technologiczne naszych klientów i doradzamy im w kwestiach rozwoju innowacyjnego - od prostych zleceń i pierwszych testów, przez umowy dotyczące stałej współpracy aż po wspólne projekty badawczo-rozwojowe.

Od końca 2015 roku funkcjonuje w Kampusie system 40-stu specjalistycznych laboratoriów bio- i nanotechnologicznych. Pozwala to na spełnienie interdyscyplinarnych i aktualnych potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ to jednak nie tylko laboratoria, to przede wszytkom ludzie, dla których nauka ma wymiar praktyczny i służy rozwojowi gospodarki. Swoje doświadczenie zbierali i nadal pogłębiają we współpracy z najlepszymi ośrodkami współpracującymi z przemysłem na świecie jak: Berkeley, Stanford, Princeton, Fraunhofer Institute, Gent University. Dziś to bezcenne doświadczenie owocuje stałym wzrostem współpracy z biznesem.

Dzięki naukowcom, menedżerom projektów badawczych, brokerom technologii, specjalistom ds. ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji nasze centrum odpowiada na potrzeby firm, grup badawczych i społeczeństwa. EIT+ jest także obecne w konsorcjum „RawMatTERS” Tackling European Resources Sustainably (TERS), które utworzyło ponad 100 partnerów z 22 krajów Unii Europejskiej, reprezentujących kluczowe uniwersytety techniczne (AGH, Université de Bordeaux, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Trinity College Dublin), instytuty naukowo-badawcze (Tecnalia, Fraunhofer, TNO, ENEA, Wrocławskie Centrum Badań EIT+) oraz strategiczne przedsiębiorstwa (KGHM, BASF, Sandvik, Umicore, Outotec).

Centrum może być zatem idealnym partnerem dla przedsiębiorców, którzy chcą wykorzystać szansę jaką dają środki unijne zaplanowane w nowej unijnej perspektywie 2014-20 w ramach Programu Operacyjnego – Inteligentny Rozwój. Do programu mogą przystąpić firmy, które chcą prowadzić prace badawczo-rozwojowe. Badania mogą wykonać samodzielnie lub zlecić je zaufanej jednostce naukowej takiej jak Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Tagi: Polish Scientific Networks

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików