Partnerzy Polish Scientific Networks


INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOŚCI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Logo Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN - niebieskie litery IŻ w kolew Olsztynie (www.pan.olsztyn.pl) posiada status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) oraz najwyższą kategorię A+ wśród jednostek naukowych w Polsce, wyróżniony jako najlepszy z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych i jeden z wiodących w szeroko definiowanych naukach o życiu. Interdyscyplinarny zespół pracowników Instytutu, w skład którego wchodzi 130 naukowców, prowadzi badania podstawowe i stosowane w zakresie:

 • osiągnięcia i utrzymania komfortu życia z naciskiem na rozpoznanie przyczyn niepłodności człowieka, mechanizmów oddziaływania środowiska, w tym żywności,
 • profilaktyki cukrzycy typu 2, alergii i otyłości, a także regeneracji skóry i opracowywania biosensorów diagnostycznych;
 • badania wzajemnych interakcji pomiędzy składnikami żywności a organizmem człowieka; identyfikacji, oceny i wdrożenia strategii doskonalenia wartości odżywczych i prozdrowotnych żywności, rozpoznania niepożądanych reakcji organizmu na składniki żywności, w tym nietolerancji, alergii i patogenności;
 • rozpoznania przyczyn patologii rozrodu u zwierząt i ludzi, wprowadzenia nowych technik terapeutycznych i metod biotechnicznych w celu zapobiegania i leczenia niepłodności, a także opracowywania narzędzi służących ochronie bioróżnorodności produkcji zwierzęcej i wybranych gatunków zagrożonych wyginięciem.

Działalność badawcza i wdrożeniowa Instytutu podejmowana jest w dwunastu zakładach, pięciu specjalistycznych laboratoriach: Biologii Molekularnej, In Vitro, Mikrobiologii, Sensoryki, Zwierzętarni i zintegrowanych pracowniach Biotechnik i Biotechnologii Rozrodu, Bioelektroanalizy, Immunodiagnostyki, Metabolomiki i Proteomiki, wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą.

IRZiBŻ prowadzi szeroką współpracę naukową z wiodącymi ośrodkami badawczymi na całym świecie. Odbywa się ona poprzez zawiązywanie sieci partnerskich, inicjowanie wspólnych projektów badawczych, zawieranie umów dwustronnych, organizację konferencji o zasięgu międzynarodowym i udział w programach Unii Europejskiej. Rosnący udział Instytutu w pozyskiwaniu krajowych i międzynarodowych grantów, sprzyja rozwojowi jednostki, zapewniając możliwość ciągłej rekrutacji wybitnych badaczy. Obecnie Instytut inwestuje w kapitał ludzki, poszukując naukowców w dziedzinach bioinformatyki, mikrobiologii, immunologii, nutrigenomiki, termogenezy i technologii żywności, oraz specjalistów w technikach spektrometrii mas, histologii obrazowania mikroskopowego. Ponadto, w związku z włączeniem w struktury Instytutu Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie, Instytut poszukuje naukowca pasjonata, który pokieruje działaniami zespołu ds. ochrony bioróżnorodności, m.in. w aspekcie biologicznych podstaw kontroli rozrodu oraz przyczyn zaburzeń płodności zwierząt wolno-żyjących.

Szkolenie młodej kadry naukowej stanowi istotną część misji Instytutu, umożliwiając studentom zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy i uniwersalnych umiejętności, kluczowych w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach B+R. Młodzi adepci nauki uczestniczą w badaniach prowadzonych w Instytucie, odbywając staże i szkolenia naukowe w ramach współpracy z wiodącymi ośrodkami badawczymi w całej Europie. Ponadto, umożliwia się im realizację własnych projektów badawczych, gwarantując dostęp do know-how i nowoczesnego zaplecza badawczego.

Jednym ze strategicznych celów Instytutu jest wykorzystanie wyników badań naukowych przez partnerów przemysłowych, tak w regionie jak i kraju. W ramach współpracy na linii nauka-biznes prowadzimy liczne spotkania z przedsiębiorcami zarówno indywidualne, jak i grupowe (seminaria tematyczne, warsztaty i konferencje), posiadamy platformę wymiany wiedzy i doświadczeń służącą współdziałaniu w partnerstwie dostarczaniu indywidualnych, innowacyjnych rozwiązań, korzystamy z nowych źródeł finansowania dla wspólnych pomysłów wykorzystujących wiedzę i potencjał naukowców a odpowiadających na potrzeby przedsiębiorców.

W zakresie prowadzonej działalności Instytut posiada w swojej ofercie szereg usług, które możemy zaproponować m.in. jednostkom MŚP. Do kluczowych należą: kompleksowa analiza surowców i produktów oraz ocena wpływu procesów technologicznych i przechowywania na jakość, bezpieczeństwo, funkcjonalność i atrakcyjność żywności, konsumenckie i analityczne badania sensoryczne, benchmarking surowców i produktów żywnościowych, mapowanie preferencji klientów, analizy mikrobiologiczne i ocenę alergenności. Świadczymy również usługi skierowane do hodowców zwierząt, firm biotechnologicznych i farmaceutycznych oraz sektora lekarsko-weterynaryjnego.


UNIWERSYTET WARSZAWSKI – WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM

Logo Uniwersytetu Warszawskiego - orzeł i napis Uniwersytet WarszawskiDwustuletni Uniwersytet Warszawski (założony w 1816 r.), jest najlepszą i największą polską uczelnią – kształci obecnie blisko 48 000 studentów, co stanowi ok. 3% ogółu studiujących w Polsce. Światowe rankingi plasują UW najwyżej spośród polskich uniwersytetów. Wyjątkowe międzynarodowe sukcesy odnoszą uniwersyteccy archeolodzy, astronomowie, fizycy i informatycy, ale także specjaliści z innych dziedzin, tak licznie rozwijanych na stołecznej uczelni w ramach 20 wydziałów i 30 jednostek.

Uniwersyteccy naukowcy prowadzą badania w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych. Uczelnia wspiera zarówno badania podstawowe, pogłębiające naszą wiedzę o otaczającym świecie, jak i stosowane, których wyniki mogą znaleźć praktyczne zastosowanie. Na Uniwersytecie Warszawskim od 1998 roku działa Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT). Nadrzędnym celem ośrodka jest wszechstronne wspieranie przedsięwzięć mających na celu praktyczne wykorzystanie wyników pracy naukowej, potencjału naukowego Uniwersytetu w gospodarce.

UOTT koordynuje zarządzanie własnością intelektualną (IP) na Uniwersytecie Warszawskim. Ośrodek zatrudnia brokerów technologii, którzy aktywnie poszukują firm zainteresowanych zakupem IP powstającej na UW. Nawiązują oni z współpracę z największymi polskimi i europejskimi firmami.

Jedną z dróg komercjalizacji patentów jest zakładanie spółek spin-off przez zespoły naukowe. Po zgłoszeniu się naukowców do UOTT, ośrodek przekazuje sprawę do spółki celowej Uniwersytetu UWRC Sp. z o.o., która została powołana (w 2012 r.), aby stawać się mniejszościowym udziałowcem takich przedsięwzięć. Na Uniwersytecie utworzono siedem spółek spin off. UOTT ma już opracowany sposób ich powoływania. Dzięki uproszczeniu procedur powstał algorytm działania, który pozwala powołać nową spółkę w dwa/trzy tygodnie od zgłoszenia się naukowca z pomysłem.

UNIWERSYTECKIE SPIN OFF’Y

GEOPULSE

Najnowszy spin-off Uniwersytetu Warszawskiego. Firma GeoPulse zajmuje się satelitarnym monitoringiem upraw, z wykorzystaniem satelit NASA, ESA (Europejskiej Agencji Kosmicznej) i prywatnych operatorów (rozpoznawanie anomalii, przewidywanie plonów i czasu zbioru). W planach spółki także satelitarny monitoring lasów. Z usług GeoPulse będą mogły korzystać urzędy, instytucje, placówki naukowe oraz duże przedsiębiorstwa.

RDLS

Spółka założona przez ekspertów z zakresu mikrobiologii środowiskowej. Jej celem jest znajdywanie komercyjnego zastosowania dla wynalazków z zakresu bioremediacji i biodegradacji, a także prowadzenie działalności usługowej związanej z monitoringiem środowiskowym.

WARSAW GENOMICS

Celem spółki jest tworzenie i przekazywanie pacjentom możliwie czułych i dokładnych testów genetycznych, opartych o najnowsze osiągnięcia nauki. Wykorzystując nowoczesne narzędzia analizy genetycznej naukowcy poszukują w genomie człowieka błędów odpowiedzialnych za powstawanie chorób nowotworowych.

AMERLAB

Misją spółki jest zapewnienie dostępu do nowoczesnej diagnostyki zarażeń pasożytniczych u ludzi i zwierząt z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury badawczej. Naukowcy sami przeprowadzają badania, ale mogą również licencjonować lub sprzedawać testy dużym firmom diagnostycznym.

SPECTRINO

Spółka wykonuje oprogramowanie do zaawansowanych urządzeń pomiarowych np. do spektrometrów NMR. Spectrino opracowała też aplikację mobilną, umożliwiającą zdalne monitorowanie pracy sprzętu badawczego.

MIM SOLUTIONS

Zespół spółki opracowuje matematyczne metody analizy danych ruchu w internecie. Naukowcy są w stanie zoptymalizować budowę stron internetowych tak, żeby ich klient jak najszybciej znajdował to, czego szuka.

BACTREM

Spółka tworzy nowe technologie na potrzeby środowiska i rolnictwa ekologicznego – zajmuje się rekultywacją zanieczyszczonych wód, gruntów i odpadów. Opracowała szczepionkę bioremediacyjną, usuwającą substancje ropopochodne z gruntów leżących niedaleko rafinerii, poligonów wojskowych czy bocznic kolejowych.

UNIWERSYTECKI OŚRODEK TRANSFERU TECHNOLOGII

 • poszukuje partnerów biznesowych
 • organizuje spotkania przedstawicieli działów R&D z zespołami naukowymi
 • promuje bazę ofert UW
 • prowadzi proces patentowy dla pracowników UW
 • wyjaśnia proces komercjalizacji i patentowania www.uott.uw.edu.pl

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI PAN

Logo Instytutu Podstawowych Problemów Techniki - biało-niebieski napis IPPT PANZałożony w 1953 – może poszczycić się długą historią prowadzonych prac badawczych, współpracą oraz promocją młodych adeptów nauki. W wyniku przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych kompleksowej oceny jakości działalności IPPT PAN, przyznano Instytutowi najwyższą kategorię A+. W Instytucie pracuje 90 pracowników naukowych w tym 21 profesorów.

Misją Instytutu zawsze było i jest prowadzenie wysokiej jakości badań w dziedzinach znajdujących się w centrum zainteresowania światowej nauki i technologii. Aktualnie ich realizacja odbywa się w ramach szerokiej współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowo-badawczymi i przemysłowymi w Polsce i na świecie. Współpraca ta zaowocowała wspólnie prowadzonymi wieloma projektami, badaniami, wymianą naukowców oraz publikacjami w prestiżowych czasopismach.

Instytut przywiązuje bardzo dużą wagę do działalności młodych pracowników naukowych, zarówno pod względem ich rozwoju naukowego w strukturach IPPT, kraju , jak również w jednostkach zagranicznych. Charakterystyczna jest bardzo duża liczba młodych pracowników wynikająca właśnie z aktywnej i perspektywicznej polityki prowadzonej przez Instytut. Dzięki doskonałym kontaktom z czołowymi ośrodkami międzynarodowymi i krajowymi oraz aktywnemu występowaniu Instytutu zarówno o granty krajowe, jak i zagraniczne, młodzi pracownicy mają możliwość odbywania staży i wizyt naukowych w tych ośrodkach. Warto także podkreślić, że młodzi pracownicy Instytutu zdobywają prestiżowe nagrody/stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, granty LIDER (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), Preludium (Narodowe Centrum Nauki), Inter oraz Homing Plus (Fundacja Nauki Polskiej), co dobitniej podkreśla jakość i nowoczesność kierunków proponowanych badań w Instytucie.

W ramach Instytutu funkcjonuje siedem Zakładów. W strukturze Instytutu znajduje się także Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej.

W ostatnich latach działalność Instytutu została, w dużym stopniu, ukierunkowana na zagadnienia intensywnie rozwijane, w tym interdyscyplinarne, w czołowych ośrodkach badawczych na świecie. Dotyczy to zwłaszcza takich obszarów jak: nowe materiały i technologie inteligentne, nanomateriały i nanoprzepływy, materiały wielofunkcyjne, bioinformatyka i diagnostyka ultradźwiękowa w medycynie. Połączenie zaawansowanych badań eksperymentalnych, prowadzonych w oparciu o wysokiej klasy aparaturę, oraz metod matematycznych z szeroką wiedzą w zakresie informatyki pozwala m. in. na tworzenie symulacji komputerowych umożliwiających analizę bardzo złożonych stanów i procesów. Instytut korzysta ze swojego nowego klastra obliczeniowego zakupionego, zainstalowanego i wdrażanego w ramach projektu BIOCENTRUM Ochota.

Pracownicy Instytutu zajmują wiele prestiżowych stanowisk, są członkami międzynarodowych organizacji, komitetów programowych znaczących konferencji, członkami rad redakcyjnych czołowych czasopism oraz są zapraszani do wygłaszania referatów plenarnych i konferencyjnych. Doświadczenie kadry naukowej w połączeniu z zaangażowaniem i aktywnością młodszych pracowników daje dodatkowy efekt synergii pozwalający na stworzenie optymalnych warunków do rozwoju, polegających na określeniu ambitnych celów i zadań znajdujących w centrum zainteresowania nauki i technologii w skali światowej.

Najwyższa kategoria przyznana IPPT PAN za dotychczasowe osiągnięcia zwiększa potencjał jednostki jak również daje możliwości pozyskiwania różnego rodzaju grantów badawczych, co stwarza duże możliwości rozwoju oraz współpracy z najlepszymi w tej dziedzinie ośrodkami w kraju i za granicą. Największym potencjałem jest jednak życzliwa i kompetentna kadra badawcza IPPT, gotowa służyć zainteresowanym nauką młodym badaczom swoim doświadczeniem, wiedzą i kontaktami naukowymi.

W 2012 roku zostało utworzone w ramach Instytutu Centrum Komercjalizacji Wyników Prac Badawczych i Transferu Technologii. CKWPBiTT jest jednostką powołaną do wspierania komercjalizacji wyników prac badawczych prowadzonych w IPPT PAN. Centrum zajmuje się wyceną technologii pod kątem wniesienia do spółki lub innych projektów, opiniowaniem innowacyjności technologii lub produktu związanej z ubieganiem się firm o dofinansowanie ze środków UE, pozycjonowaniem technologii lub produktu w kraju i na świecie, opracowywaniem i przeprowadzeniem kampanii promocyjnych na potrzeby firm i instytucji naukowo-badawczych, organizacją i przeprowadzeniem szkoleń w zakresie zarządzania własnością intelektualną i prawną, wyceną technologii, opracowaniem planów oraz studiów wykonalności a także pomocą w opracowaniu wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE w ramach programów prowadzonych przez NCBiR, PARP, Ministerstwo Gospodarki i Urzędy Marszałkowskie.

W ramach Programu „SPIN TECH” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju powołano w Instytucie Spółkę Celową PANWIM Technologie Sp. z o.o. w celu wprowadzenia technologii opracowywanych w IPPT PAN do praktyki gospodarczej. Spółka została utworzona dnia 21 października 2014 roku. Wśród zadań Spółki są między innymi: doradztwo techniczne i biznesowe, sporządzanie biznesplanów, wycena technologii, poszukiwanie partnerów biznesowych i finansowych.

Spółka PANWIM Technologie obejmuje udziały w imieniu IPPT PAN w innowacyjnych spółkach spin-off i start-up. Na swoim koncie ma już kilka technologii przygotowanych do komercjalizacji oraz utworzenie spółki start-up pod nazwą Ośrodek Badawczo Rozwojowy AeroKros Sp. z o.o., której głównym obszarem działania będzie budowa i sprzedaż statków powietrznych.

Zapraszamy do odwiedzenia Instytutu, zapoznaniu się z działalnością naukową, działalnością w obszarze transferu technologii, kadrą oraz zapleczem aparaturowym.

Więcej informacji: www.ippt.pan.pl


POZNAŃSKIE KONSORCJUM RNA

Logo Poznańskiego Konsorcjum RNA - napis i stylizowana nić DNAjest organizacją, na którą składają się dwie poznańskie jednostki naukowe: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (http://www.ibch.poznan.pl) i Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (http://www.biologia.amu.edu.pl/). O ich renomie może świadczyć fakt, że w roku 2014 konsorcjum uzyskało prestiżowy status „Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego” (KNOW) w dziedzinie nauk biologicznych. Obaj konsorcjanci poza działalnością naukową są także szeroko otwarci na współpracę z biznesem.

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami obejmującymi takie zagadnienia jak synteza i struktura produktów naturalnych, szczególnie kwasów nukleinowych i ich komponentów; biochemia, biologia molekularna i strukturalna modelowych układów biologicznych; inżynieria genetyczna; genomika bioinformatyka. Ma w tej dziedzinie bogate doświadczenie we współpracy naukowo-badawczej z innymi jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami. Za szczególnie istotne w tym kontekście należy uznać Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki (http://www.ecbig.pl), będące efektem współpracy ICHB PAN z Politechniką Poznańską. W jego ramach funkcjonuje szereg pracowni specjalistycznych oferujących usługi oparte o najwyższej klasy nowoczesny sprzęt i wysoko wykwalifikowany personel, obejmujące m.in.:

 • syntezę unikatowych analogów związków naturalnych oraz naturalnych i modyfikowanych oligonukleotydów;
 • projektowanie, wytwarzanie i analizę mikromacierzy DNA, RNA i białkowych;
 • analizę próbek za pomocą spektroskopii mas (9 spektrometrów pozwalających na analizę np. węglowodanów, lipidów, kwasów, aminokwasów, białek, peptydów i oligonukleotydów);
 • analizę próbek za pomocą wysokorozdzielczej spektroskopii NMR (spektrometry 400, 500 i 700 MHz);
 • zaawansowane badania z dziedziny inżynierii białek (m.in. klonowanie genów, produkcja i oczyszczanie białek; zautomatyzowana krystalizacja biomolekuł, analiza rentgenostrukturalna i spektrofotometryczna – UV/VIS, CD);
 • analizę struktur wewnątrzkomórkowych, monitorowanie procesów biologicznych, analizę produktów leczniczych w układach biologicznych.

Jednym z efektów badań prowadzonych przez pracowników naukowych z Instytutu są licznie zgłoszenia patentowe i patenty na wynalazki. Tylko w latach 2014 i 2015 uzyskano łącznie 10 patentów (w tym 6 zagranicznych) oraz dokonano 18 zgłoszeń patentowych.

Jednym z filarów ICHB PAN jest afiliowane przy Instytucie Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS), będące jednym z najważniejszych centrów badawczo-rozwojowych w zakresie technologii ICT oraz znaczącym centrum polskiej infrastruktury informatycznej. W PCSS zrealizowano ponad 170 projektów badawczych i strukturalnych, z czego 19 w programie Horyzont 2020. W PSCC działa główny węzeł światłowodowej krajowej naukowej sieci PIONIER, łączącej Polskę z paneuropejską siecią GÉANT oraz bezpośrednio z CERN, LOFAR, a także Centrum komputerów dużej mocy obliczeniowej i archiwizacji, powiązane z europejskimi inicjatywami PRACE i EUDAT.

Drugi z konsorcjantów, Wydział Biologii UAM, poza działalnością stricte naukową także współpracuje z biznesem. Prowadzi już aktywną współpracę z dwoma przedsiębiorstwami:

 • ideas4biology Sp. z o.o. – firma założona przez aktywnie pracujących naukowo biologów, biotechnologów i bioinformatyków; której działalność obejmuje szkolenia oraz pomoc w analizie danych);
 • VitaInSilica – firma bioinformatyczna oferująca wsparcie przy analizie danych biologicznych i medycznych oraz tworząca naukowe narzędzia komputerowe.

Ponadto wydział prowadzi m.in. działania zmierzające do uzyskania finansowania na prowadzenie dydaktyki w zakresie biotechnologii wspólnie z podmiotami gospodarczymi z regionu Wielkopolski (program PO WER w ramach Horyzontu 2020). Obszary współpracy dotyczyć będą zajęć warsztatowych w zakresie:

 • innowacyjnych metod stosowanych w badaniach preklinicznych z wykorzystaniem modelowych organizmów zwierzęcych;
 • zaawansowanych metod otrzymywania roślin uprawnych z wykorzystaniem narzędzi biotechnologicznych;
 • monitorowania cech fenotypowych uzyskanych odmian roślin odpornych na niekorzystne warunki środowiska;
 • otrzymywania naturalnych nawozów i środków ochrony roślin wykorzystujących właściwy dobór organizmów żywych i optymalne warunki środowiska;
 • otrzymywania zwierząt będących modelami dla genetycznych chorób człowieka oraz chorób nowotworowych;
 • nowoczesnych metod diagnostyki molekularnej w tym diagnostyki genetycznej włączając uzyskiwanie i interpretację informacji o sekwencji całego genomu pacjentów;
 • zaawansowanych metod opracowania optymalnych warunków formulacji związków aktywnych;
 • warsztatu kontroli jakości produkowanych leków.

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT BIOLOGII MOLEKULARNEJ I KOMÓRKOWEJ W WARSZAWIE (MIBMiK)

Logo Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej - niebieski kryształ w kolepowstał na mocy międzynarodowej umowy między Rządem RP a UNESCO. Formalnie został powołany ustawą sejmową z dn. 26 czerwca 1997 r., a swą faktyczną działalność rozpoczął w 1999 r. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. Angelo Azzi ze Szwajcarii, a jego zastępcą prof. Jacek Kuźnicki – obecny dyrektor placówki. W przeprowadzanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ocenach parametrycznych instytucji naukowych MIBMiK jest od wielu lat najwyżej ocenianym polskim instytutem naukowym w dziedzinie biologii. Unikatowość Instytutu i jego międzynarodowy charakter polega m.in. na funkcjonowaniu w oparciu o wzorce najlepszych placówek naukowych na świecie, w tym w otwarciu na pracowników z zagranicy. Wszystkie stanowiska liderów zespołów naukowych są obsadzane na drodze międzynarodowych konkursów.

Główne cele Instytutu to prowadzenie podstawowych badań naukowych w dziedzinie biologii molekularnej i strukturalnej oraz bioinformatyki (struktura i funkcja białek, kwasów nukleinowych i ich kompleksów, genomika i epigenomika), biologii komórkowej (transport w komórce, funkcjonowanie mitochondriów) oraz medycyny molekularnej (mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych). Wytworzona wiedza jest udostępniana i upowszechniana w czołowych czasopismach międzynarodowych.

Drugą formą działalności Instytutu jest wdrażanie do praktyki osiągnięć naukowych związanych z chorobami o podłożu genetycznym i cywilizacyjnym, dostarczanie biotechnologicznych rozwiązań możliwych do wykorzystania w gospodarce oraz prowadzenie usług badawczych dla firm. Więcej informacji: www.iimcb.gov.pl

Ośrodek Transferu Technologii BioTech-IP jest działem Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Powstał, by wspierać komercjalizację wyników badań naukowców MIBMiK. Ośrodek stanowi pierwszy punkt kontaktowy dla naukowców pragnących znaleźć odbiorców dla opracowanych przez siebie technologii i posiadanych patentów z dziedzin takich jak biotechnologia, biomedycyna, bioinformatyka, bioinżynieria, technologie materiałowe czy bionanotechnologia oraz dla firm poszukujących partnerów naukowych.

Misją BioTech-IP jest wzmocnienie skutecznego udziału MIBMiK w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie platformy współpracy pomiędzy nauką i biznesem pozwalającej na efektywny transfer technologii. Misja ta realizowana jest poprzez: wsparcie naukowców w sprawach patentowania technologii oraz zarządzania własnością intelektualną i wypracowywanie ścieżek komercjalizacji dla najbardziej obiecujących technologii tworzonych w MIBMiK.

Celem działalności BioTech-IP jest:

 • pobudzanie kreatywnej i przedsiębiorczej postawy w środowisku akademickim poprzez wspieranie twórczych działań oraz propagowanie komercyjnego wykorzystania wyników badań.
 • podniesienie świadomości zasad ochrony własności intelektualnej pracowników naukowych poprzez przeprowadzenie szeregu szkoleń oraz działań informacyjno-promocyjnych.
 • wyszukiwanie projektów badawczych mających duży potencjał aplikacyjny, weryfikacja ich potencjału komercyjnego oraz komercjalizacja poprzez tworzenie nowych firm lub licencjonowanie innowacyjnych rozwiązań partnerom przemysłowym.
 • inicjowanie współpracy na linii nauka-biznes poprzez nawiązywanie kontaktów z aniołami biznesu, funduszami venture oraz instytucjami otoczenia biznesu.

Więcej informacji: www.biotech-ip.pl

BioTech-IP sp. z o.o. to spółka celowa Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie powołana w celu komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w Instytucie. Jesteśmy dostawcą specjalistycznych usług obejmujących komercjalizację wyników badań naukowych, zarządzanie projektami B+R oraz doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej nowych technologii. Obszar naszych kompetencji obejmuje szeroko pojęte nauki o życiu czyli technologie celujące w rynki: medyczny, farmaceutyczny i biotechnologiczny. Więcej informacji: www.biotechipinnovations.pl

PRO Biostructures – Centrum Biologii Strukturalnej MIBMiK specjalizuje się w świadczeniu usług badawczych i konsultingowych z zakresu biologii strukturalnej z wykorzystaniem krystalografii rentgenowskiej. Laboratorium posiada doświadczenie w rozwiązywaniu struktur białek oraz białek w kompleksach z inhibitorami małocząsteczkowymi przy opracowywaniu nowych leków. Oferta składa się z trzech modułów, które razem tworzą kompleksową usługę od genu do struktury:

 • przygotowanie konstruktów ekspresyjnych – opracowanie strategii przygotowania konstruktów dla danego białka; przygotowanie konstruktów do ekspresji w E. coli lub komorkach eukariotycznych;
 • produkcja białek rekombinowanych w systemie E. coli i w komórkach ssaczych – testy ekspresji białek rekombinowanych, optymalizacja procesow ekspresji i oczyszczania, nadekspresja białka, oczyszczanie metodami chromatograficznymi na dużą skalę;
 • usługi strukturalne oparte na metodach krystalografii białek – uzyskanie kryształów białka, uzyskanie kryształów białka lub białka w kompleksie z inhibitorami małocząsteczkowymi, rejestracja danych dyfrakcyjnych oraz ich opracowanie, rozwiązywanie i analiza struktury białka w formie apo lub w kompleksie z niskocząsteczkowymi ligandami

PRO Biostructures jest częścią komercyjną Laboratorium Struktury Białka (LSB) Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK). LSB rozpoczęło swoją działalność w 2008 roku. Przedmiotem działalności są badania strukturalne i funkcjonalne białek, m.in. zaangażowanych w naprawę kwasów nukleinowych. Kierownikiem jest dr hab. Marcin Nowotny, krystalograf ze znaczącym dorobkiem naukowym (publikacje m. in. w Cell, Molecular Cell, EMBO Journal, Nature Structural Molecular Biology, Nature Communications). Dr Nowotny uzyskał na swoje badania prestiżowe granty, takie jak EMBO Installation Grant, ERC Starting Grant, Wellcome Trust International Senior Research Fellowship (dwukrotnie) oraz Howard Hughes International Early Career Scientist Award. Laboratorium od kilku lat współpracuje z firmami farmaceutycznymi takimi jak Adamed, Oncoarendi oraz współrealizuje granty aplikacyjne NCBiR.

Więcej informacji: www.probiostructures.com/


INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W WARSZAWIE

Logo Instytutu Chemii Fizycznej PAN - szare litery IChF w stylizowanym atomienależy do najlepszych polskich jednostek naukowych zajmujących się szeroko rozumianą chemią i w swojej kategorii jest notowany na najwyższych miejscach w rankingach MNiSW

Śledzimy najnowsze trendy rozwoju światowej nauki, dlatego w ostatnich latach skoncentrowaliśmy naszą działalność wokół chemii inspirowanej biologią, nanotechnologią, medycyną, farmacją i technologiami związanymi z ochroną środowiska. Nasze badania prowadzimy z użyciem najnowocześniejszej aparatury. Podejmowane przez nas zagadnienia dotyczą fizykochemii ciała stałego, powierzchni, płynów i miękkiej materii, katalizy na metalach, elektrochemii, korozji, procesów elektrodowych, fotochemii, spektroskopii, kwantowej teorii ciała stałego i cząsteczek, rozpoznawania molekularnego, układów złożonych i chemicznego przetwarzania informacji. W 27 zespołach tematycznych realizujemy ponad 100 projektów badawczych i badawczo-wdrożeniowych, z czego wiele to projekty wspólne z firmami.

Współpracujemy z ponad 40 uniwersytetami i instytucjami naukowymi na świecie, w tym z cieszącymi się największą renomą – takimi jak Massachusetts Institute of Technology (MIT), instytutami Maxa Plancka czy Uniwersytetem w Cambridge. Uczestniczymy w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych. Zdobywamy prestiżowe granty Unii Europejskiej, m.in. NOBLESSE (jeden z największych grantów przyznanych pojedynczej polskiej instytucji badawczej w ramach działania „Potencjał Badawczy” VII PR) czy microCODE (grant programu ERC Starting Grants). Aktywnie uczestniczymy w obecnym programie ramowym Horyzont 2020. Obecnie realizujemy 4 projekty, w tym: NaMeS (program COFUND MSCA), mający na celu utworzenie międzynarodowych interdyscyplinarnych i intersektoralnych (z udziałem firm) studiów doktoranckich w zakresie nanonauk; CREATE (program ERA Chairs), przewidujący utworzenie w strukturach Instytutu nowej Katedry, kierowanej przez światowej klasy naukowca, zdolnej do współpracy i konkurowania z instytucjami Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Przygotowujemy wnioski projektowe, koordynujemy i uczestniczymy w projektach aplikacyjnych, w tym projektach z udziałem firm. Najlepszą rekomendacją jest współpraca z firmami takimi jak Samsung, Unilever, Mitsui Chemicals, General Electric, Polfarma, Polfa Tarchomin, Termo Fisher Scientific i Lasy Państwowe.

W oparciu o nasze wynalazki z dziedziny mikrofluidyki powstały dwie innowacyjne firmy:

SCOPE FLUIDICS,

zajmująca się badaniami naukowymi oraz projektowaniem urządzeń mikroprzepływowych do celów medycznych i biotechnologicznych;

CURIOSITY DIAGNOSTICS,

wdrażająca innowacyjne metody diagnostyki molekularnej.

W ramach europejskiego projektu NOBLESSE ustanowiliśmy „Knowledge Transfer Zone” – platformę współpracy naszych naukowców z firmami. W ramach tej inicjatywy możemy odpowiadać na pytania ze strony biznesu i przemysłu oraz pomagać w tworzeniu innowacyjnych podstaw dla produktów i w rozwoju B+R firmy.

NASZA OFERTA

Dzięki wysoko wykwalifikowanym ekspertom możemy prowadzić badania dla firm w dziedzinie: chemii fizycznej, medycynie, stomatologii, ochronie środowiska, kryminalistyce, muzealnictwie, przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym czy spożywczym.

Dysponujemy bogatą bazą aparaturową. Sprzęt pomiarowy naszego Instytutu umożliwia m.in. analizowanie struktury cząsteczek i czystości związków chemicznych. Jesteśmy w stanie przeprowadzić rentgenowską analizę strukturalną monokrystalicznych związków organicznych, nieorganicznych i metaloorganicznych, wykonać rozbudowaną analizę spektroskopową z użyciem wielu technik, w tym tak nowatorskich jak SERS. Rozwijane przez nas ultraszybkie techniki laserowe można wykorzystać do mikroobróbki powierzchni materiałów, badań nad zmianami konformacyjnymi w polimerach i strukturą wody w reakcjach enzymatycznych, do analizy barwników, pigmentów malarskich i spoiw oraz do wykrywania markerów chorób nowotworowych.

Na terenie Instytutu od lat działa Zakład Doświadczalny CHEMIPAN, który opracowuje i komercyjnie oferuje specjalistyczne związki chemiczne dla farmacji, rolnictwa i leśnictwa, m.in. substancje czynne do produkcji leków oraz substancje feromonowe pozwalające monitorować i regulować populacje szkodników upraw.

IChF PAN znajduje się wśród pierwszych dwudziestu instytucji, które najczęściej patentują swoje wynalazki. Jesteśmy właścicielem i współwłaścicielem szeregu zgłoszeń patentowych i patentów, które oferowane są do sprzedaży lub licencjonowania. Zgłaszamy rocznie ok. 30 patentów, w tym patenty międzynarodowe (EPO, USA, Japonia, Szwajcaria) oraz patenty wspólne z przedsiębiorcami.

Zachęcamy również do współpracy z autorami patentów mającej na celu dalszy rozwój technologii objętej ochroną.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszego Instytutu pod adresem www.ichf.edu.pl


POLITECHNIKA GDAŃSKA

Logo Politechniki Gdańskiej - dwa lwy trzymające tarczę herbową z literami PGjest największą wyższą szkoła techniczną w Polsce północnej. Obejmuje 9 wydziałów (Architektury, Inżynierii Lądowej i Środowiska, Chemiczny, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Mechaniczny, Oceanotechniki i Okrętownictwa, Zarządzania i Ekonomii), na których studiuje 24 tysięcy studentów na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich realizowanych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Politechnika prowadzi również studia i specjalności w języku angielskim. Kilka kierunków studiów jest unikatowych w skali kraju.

Politechnika w swojej strukturze posiada Centrum Morskich Technologii Militarnych, Studium Języków Obcych, Studium Nauczania Matematyki, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. Ponadto, na Politechnice Gdańskiej działa Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK).

Do dyspozycji studentów pozostają specjalistyczne laboratoria, wyposażone w multimedialne sale wykładowe, biblioteka z 1,2 mln woluminów oraz obiekty sportowe. Studenci angażują się w pracę niemal 80 kół naukowych, językowych i innych organizacji.

Politechnika Gdańska inicjuje i prowadzi nowoczesne badania na najwyższym poziomie, a także realizuje innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na wdrożenia w gospodarce. W celu budowy środowiska sprzyjającego powstawaniu innowacji, Politechnika Gdańska aktywnie włącza się w działalność wielu organizacji gospodarczych i klastrów regionu pomorskiego. Pracownicy Uczelni są inicjatorami i administratorami najlepiej rozwijającego się klastra w Polsce tj. Pomorskiego Klastra ICT Interizon. Ponadto, swoimi działaniami Politechnika Gdańska przyczyniła się do powstania Centrum Zaawansowanych Technologii Pomorze, Platformy MOLANOTE. Uczelnia współtworzy Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ściśle współpracuje z inkubatorami przedsiębiorczości, a także z Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni oraz Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym.

W celu obejmowania udziałów w nowopowstałych spółkach komercjalizujących wyniki badań naukowych Uczelni, powołano spółkę celową Excento sp. z o.o. która utworzyła dotychczas 5 spółek spin-off w oparciu o know-how i wynalazki opracowane przez pracowników Uczelni. Do niewątpliwych sukcesów spółki Excento należy wypracowanie w pierwszym roku działalności zysku w wysokości trzykrotnie przekraczającej wartość jej kapitału zakładowego.

W celu zapewnienia efektywnego wsparcia pracownikom naukowym we wdrażaniu wyników badań do gospodarki Politechnika Gdańska utworzyła i z powodzeniem prowadzi Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, które odpowiada za transfer i komercjalizację wyników prac badawczych Uczelni, jak również za utrzymywanie kontaktów z przedsiębiorcami zainteresowanymi współpracą z Uczelnią. Ponadto pracownicy doktoranci i studenci mają zapewnione wsparcie zarówno profesjonalnego zespołu rzeczników patentowych, jak i specjalistów od pozyskiwania finasowania projektów badawczych.

W 2015 roku Politechnika Gdańska zgłosiła do ochrony w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) 45 projektów wynalazczych i 4 wzory użytkowe. Z tych 45 zgłoszonych projektów wynalazczych aż 24 zostały zgłoszone do ochrony międzynarodowej w tym 23 w procedurze EPO (Europejski Urząd Patentowy), co stawia Politechnikę Gdańską na pierwszym miejscu w gronie wszystkich wnioskodawców w tej procedurze z Polski w roku 2015.

Wizja rozwoju Politechniki Gdańskiej to stopniowy rozwój Uczelni poprzez politechnikę cyfrową do Smart Politechnika. Przez SMART określa się następujące pojęcia, pod którymi kryją się konkretne zadania:

S – STRATEGICZNIE UWARUNKOWANA – pozyskiwanie funduszy na realizację zadań strategicznych, zgodnych z potrzebami Uczelni, z priorytetami oraz przedsięwzięciami UE, Polski i regionu (Europa 2020, Polska 2020, Pomorze 2020),

M – MAKSYMALNIE INNOWACYJNA – wdrażanie nowych mechanizmów i wykorzystanie nowych organizacji stymulujących opracowywanie rozwiązań innowacyjnych zarówno dla PG, jak i dla regionu,

A – ATRAKCYJNA DLA WSZYSTKICH – wprowadzenie i rozwijanie form kształcenia LLL, wykorzystanie projektowania zespołowego oraz e-learningu w programach studiów, a także modernizacja laboratoriów dydaktyczno-badawczych i zorientowanie badań na praktyczne zastosowania,

R – ROZWIJAJĄCA OSOBOWOŚCI – zapewnienie warunków rozwoju dla wszystkich studentów, doktorantów i pracowników, w szczególności tych najlepszych, stawiając im ambitne zadania i nagradzając istotne wyniki,

T – TWORZONA Z PASJĄ – stopniowe likwidowanie barier i utrudnień administracyjnych, preferowanie sprawdzonych wzorców, pielęgnowanie kultury pracy i klimatu dla innowacji.

KONTAKT:

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej tel: +48 58 348 66 40 | e-mail: ctwt@pg.gda.pl | ctwt.pg.edu.pl

Tagi: Polish Scientific Networks

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików