UNESCO - Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i KulturyOrganizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO)  powstała 16 listopada 1945 roku wraz z podpisaniem Aktu Konstytucyjnego, który został ratyfikowany przez 20 państw i wszedł w życie 4 listopada 1946 roku. UNESCO jest organizacją międzyrządową i jedną z wyspecjalizowanych agend systemu Narodów Zjednoczonych, której członkami jest obecnie 190 państw (6 państw posiada status krajów stowarzyszonych). Organizacja ma na celu wspieranie idei pokoju i bezpieczeństwa przez pogłębianie międzynarodowej współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki. Opierając się na idei solidarności i tolerancji, UNESCO dąży do promowania kultury pokoju na świecie i zapewnienia powszechnego respektowania podstawowych swobód i praw człowieka, jak też poszanowania reguł sprawiedliwości społecznej. Jednym z podstawowych celów Organizacji jest zatem aktywizacja rządów państw oraz społeczności lokalnych dla idei ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego, współpracy w dziedzinie nauki i edukacji oraz tworzenia społeczeństwa informacyjnego. Polska jest członkiem Organizacji od 6 listopada 1946 roku.

Głównym organem UNESCO jest Konferencja Generalna , w której uczestniczą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich. Obradując co dwa lata, dokonuje ona wyboru Rady Wykonawczej , którą tworzą przedstawiciele 58 krajów członkowskich. W strukturze Organizacji ważną rolę pełni również Sekretariat, w skład którego wchodzi Dyrektor Generalny i podległe mu organy administracyjne. Ponadto, UNESCO dysponuje siecią Komisji Narodowych w krajach członkowskich i w krajach stowarzyszonych.

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji koordynuje całość zadań wynikających z członkostwa Polski w UNESCO w zakresie związanym z zagadnieniami nauki, za pośrednictwem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO , który działa przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Za współpracę MNiSW z UNESCO odpowiedzialny jest Departament Współpracy Międzynarodowej – kontakt:

Maria Klimkiewicz 
Główny specjalista 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ul. Wspólna 1/3 
00-921 Warszawa 
tel.  22 5017 852
fax  22 628 97 13

Polskę reprezentuje Polski Komitet ds. UNESCO oraz Stały Przedstawiciel ds. UNESCO:

Polski Komitet ds. UNESCO

Przewodniczący: Pan Andrzej Rottermund
Sekretarz Generalny: Pan Slawomir Ratajski
Zastępca Sekretarza Generalnego: Pani Aleksandra Waclawczyk
Palac Kultury i Nauki, 7 P
Pl. Defilad 1
00-901 Warszawa
Polska
Tel. 22 620.33.55;
       22 624.24.96;
       22 620.33.62;
Fax 22 620.33.62;
E-mail: komitet@unesco.pl; s.ratajski@unesco.pl (SG)
http://www.unesco.pl

Stał Przedstawiciel RP przy UNESCO
Pan Dariusz Karnowski
1, rue Miollis
75732 Paryż
Tel.  01 45 68 29 97
Fax  01 45 66 59 56

Działania UNESCO na polu nauki dotyczą zarówno nauk ścisłych, humanistycznych jak i nauk społecznych.

Współpraca naukowa rozwija się poprzez międzynarodowe programy naukowe zorientowane na wymianę doświadczeń w dziedzinie nauk społecznych, programów hydrologicznych, oceanograficznych i geologicznych. Są to:

Międzynarodowy Program Hydrologiczny – IHP – cele: działania na rzecz redukcji ryzyka, ciążącego na systemach wodnych, dokonywanie oceny dystrybucji zasobów wody pitnej w świecie i ich wykorzystania oraz poprawa zarządzania zasobami wody w strefach narażonych na ich brak;

Międzyrządowa Komisja Oceanograficzna - IOC – cel: analiza roli oceanu w zmianach klimatycznych w świecie, koordynacja programów oceanograficznych, w tym Światowego Systemu Obserwacji Oceanu (GOOS), działającego w ramach Światowej, Zintegrowanej Strategii Obserwacji (IGOS) zmierzającej do poprawy prognoz fenomenów naturalnych;

Międzynarodowy Program Korelacji Geologicznej - IGCP – cel: działania na rzecz poprawy wiedzy o nauce o ziemi i jej wykorzystywania w zarządzaniu zasobami naturalnymi oraz stymulowanie międzynarodowej współpracy na rzecz trwałego rozwoju i obserwacji środowiska; odpowiedzialny za współpracę jest Polski Komitet Narodowy PICG

Międzynarodowy Program Nauk Społecznych „Zarządzanie przemianami społecznymi” - MOST– cel: rozpowszechnianie wiedzy o transformacjach społecznych, dokonywanie badań i ekspertyz oraz działania na rzecz wzmocnienia potencjału naukowego, profesjonalnego i instytucjonalnego w dziedzinie nauk społecznych; priorytety MOST to społeczeństwo wielokulturowe i wieloetniczne, rozwój urbanistyczny oraz globalizacja i zarządzanie;

Prowadzony jest ponadto Międzynarodowy Program „Człowiek i Biosfera”– MAB , mający na celu promowanie zrównoważonych relacji między ludźmi i biosferą. W jego ramach funkcjonują rezerwaty, tworzące Światową Sieć Rezerwatów Biosfery. Służą one ochronie różnorodności biologicznej i poprawie zdolności obserwowania zmian ekologicznych oraz podkreślanie znaczenia różnorodności ekologicznej i jej związków z różnorodnością kulturową. Instytucją odpowiedzialną za współpracę Polski z tym programem UNESCO jest Polski Komitet Narodowy UNESCO-MAB, działający przy PAN.

Istotną rolę w działalności UNESCO odgrywają również centra doskonałości, stanowiące międzynarodowe centra naukowe, prowadzące badania w różnych dziedzinach nauki. W Polsce istnieją następujące centra doskonałości UNESCO:

Ponadto, jako obserwator, Polska uczestniczy w pracach Międzyrządowego Komitetu Bioetyki UNESCO (IGBC ). Funkcjonuje on w oparciu o Statut Międzynarodowego Komitetu Bioetyki UNESCO (IBC) i obejmuje 36 państw członkowskich.

L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

Polski oddział firmy L'Oréal przy pomocy Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO organizuje konkurs, którego celem jest pomoc młodym polskim badaczkom w realizacji prowadzonych przez nie prac w dziedzinie nauk biologiczno-medycznych.

Laureatkom, wybieranym przez jury spośród kandydatek kończących prace doktorskie i habilitacyjne, firma L'Oréal Polska funduje roczne stypendia naukowe.

Nominacje do nagrody L’Oréal-UNESCO Awards For Women in Science 2015

Tagi: UNESCO

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików