Program NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY (SPS)

Celem programu jest wspieranie rozwoju bezpieczeństwa, stabilności i solidarności między zaangażowanymi państwami, poprzez współpracę w obszarze nauki i techniki. SPS przewiduje koordynowanie i finansowanie międzynarodowej współpracy naukowej realizowanej między uczonymi z państw członkowskich NATO oraz z państw partnerskich.

1. Informacje bieżące

Zachęcamy do zapoznania się z raportem rocznym programu NATO "Science for Peace and Security" za 2013 r.

Zachęcamy do składania wniosków w ramach programu NATO "Science for Peace and Security (SPS)". Najbliższe terminy zamknięcia naborów to 1.03.2015, 1.07.2015, 1.10.2015 (http://www.nato.int/cps/en/natolive/87129.htm; sekcja "Deadlines").

Przypominamy o zawieszeniu współpracy w ramach Rady NATO-Rosja (http://www.nato-russia-council.info/en/articles/20140327-announcement; http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50091.htm/) - nie są inicjowane nowe projekty NATO w tej formule. Zachęcamy do ubiegania się o wsparcie NATO na współpracę z innymi partnerami Sojuszu (http://www.nato.int/cps/en/natohq/51288.htm).

Uprzejmie informujemy, że środki finansowe przyznawane przez NATO na nowe projekty będą przewidywały konieczność opłacenia podatku VAT - środki na opłacenie podatku będą zatem uwzględniane w kwotach przyznawanych jednostkom naukowym.

2. Program SPS – zakres współpracy

Celem programu "Science for Peace and Security (SPS)" (adres www: http://www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm) jest wspieranie rozwoju bezpieczeństwa, stabilności i solidarności między zaangażowanymi państwami, poprzez współpracę w obszarze nauki i techniki.Program SPS przewiduje koordynowanie i finansowanie międzynarodowej współpracy naukowej realizowanej między uczonymi z państw członkowskich NATO oraz z państw partnerskich.

Do państw partnerskich należą:
Afganistan, Algieria, Armenia, Australia, Austria, Azerbejdżan, Bahrajn, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra, Egipt, Finlandia, Gruzja, Irak, Irlandia, Izrael, Japonia, Jordania, Katar, Kazachstan, Korea Południowa, Kuwejt, Kirgistan, Malta, Maroko, Mauretania, Mołdawia, Mongolia, Nowa Zelandia, Pakistan, Rosja (zawieszono współpracę w ramach Rady NATO-Rosja), Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Tadżykistan, Tunezja, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie.

3. Organizacja

Program SPS jest zarządzany przez komitet NATO „Political And Partnerships Committee”, z wyłączeniem części programu realizowanej w ramach Rady NATO Rosja (NRC), w odniesieniu do której nadal funkcjonuje komitet NATO „Science for Peace and Security”.

W obu ww. komitetach zasiadają przedstawiciele wszystkich państw zaangażowanych we współpracę.

Ocena wniosków zgłaszanych do programu SPS dokonywana jest przez powołane w tym celu gremium NATO - Independent Scientific Evaluation Group (ISEG).

4. Priorytety programu SPS

Współpraca w ramach programu SPS koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem. Informacje na temat priorytetowych tematów badawczych zostały opublikowane na stronie internetowej programu SPS pod adresem:
http://www.nato.int/cps/en/natohq/85291.htm

Szczególne znaczenie mają projekty bezpośrednio wspierające operacje i misje NATO oraz inicjatywy mające przeciwdziałać zagrożeniu terrorystycznemu, zagrożeniom związanym z wykorzystaniem broni chemicznej, biologicznej, radiologicznej lub jądrowej oraz innym zagrożeniom bezpieczeństwa (w tym zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem systemów informatycznych oraz środowiskiem naturalnym).

5. Działania SPS finansowane ze środków NATO

NATO przyznaje środki na finansowanie warsztatów, szkoleń i projektów badawczych. Szczegółowe informacje na temat ww. form finansowania zawiera strona internetowa programu SPS (http://www.nato.int/cps/en/natolive/87260.htm).

Wnioski o przyznanie środków finansowych są przyjmowane przez nw. komórkę organizacyjną NATO:
SPS Programme
Emerging Security Challenges Division (ESCD)
NATO HQ
Bd Leopold III
B-1110 Brussels
Belgium
Fax: +32 2 707 4232
Email: science@hq.nato.int

Wnioski o przyznanie środków finansowych NATO powinny być kierowane na adres:
sps.applications@hq.nato.int

Polskie jednostki naukowe realizujące projekty finansowane ze środków NATO mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z zasadami dotyczącymi projektów międzynarodowych współfinansowanych. Informacje na ten temat zawiera strona internetowa MNiSW: http://www.nauka.gov.pl/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica/ (w części "Projekty międzynarodowe współfinansowane").

6. Działania SPS finansowane ze środków zainteresowanych państw

Państwa członkowskie NATO i państwa partnerskie mogą inicjować dodatkowe działania, mieszczące się w zakresie tematycznym programu SPS. Warunkiem zatwierdzenia tego typu działań jest uzyskanie zainteresowania proponowaną inicjatywą ze strony innych państw NATO.

Tego rodzaju inicjatywy wymagają zapewnienia finansowania ze środków krajowych. Istnieje również możliwość uzyskania niewielkiego, dodatkowego wsparcia ze środków NATO (na pokrycie kosztów podróży lub utrzymania), jeżeli tego rodzaju dofinansowanie umożliwiłoby zapewnienie obecności ekspertów, którzy w przeciwnym razie nie mogliby uczestniczyć w spotkaniach.

Zainteresowanie udziałem lub zainicjowaniem działań w ww. formach można zgłaszać przedstawicielom MNiSW w programie SPS. 

7. Adresy stron internetowych dot. współpracy w ramach NATO

Oficjalna strona internetowa programu (lub http://www.nato.int/science/)

Informacja na temat publikacji związanych z programami realizowanymi pod szyldem NATO:
http://www.nato.int/science/2012/scientific_publications.pdf
http://www.nato.int/science/2012/LISPUB-NFA.pdf

Informacje na temat udziału państw EAPC i MD w programie SPS.
Kalendarz planowanych działań w ramach programu SPS.

8. Dane kontaktowe przedstawicieli MNiSW w programie SPS

dr hab. inż. Cezary Szczepański, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej
email: cezary.szczepanski@pwr.wroc.pl.

Tagi: SPS

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików