EMBC - Europejska Konferencja Biologii Molekularnej

Europejska Konferencja Biologii Molekularnej tomiędzyrządowa organizacja mająca na celu wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie biologii molekularnej.

Europejska Konferencja Biologii Molekularnej (EMBC) powstała na mocy Umowy o ustanowieniu EMBC, sporządzonej w dniu 13 lutego 1969 r. w Genewie, jako międzyrządowa organizacja mająca na celu wspieranie współpracy europejskiej w dziedzinie biologii molekularnej. W stosunku do Polski Umowa weszła w życie dnia 1 listopada 1999 r. w drodze ratyfikacji na podstawie art. 89, ust. 1 Konstytucji RP. Budżet EMBC stanowią składki państw członkowskich naliczane, zgodnie z art. VII Umowy, według Dochodu Narodowego Netto w cenach czynników produkcji.

W 2011 r. organizacja skupiała 27 państw, głównie członków Unii Europejskiej.

Współpracę naukowców w dziedzinie biologii molekularnej EMBC realizuje poprzez tzw. Program Główny (General Programme), którego wykonanie powierzone jest Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO)

EMBO realizuje następujące programy:

Z programów EMBO mogą korzystać naukowcy ze wszystkich państw członkowskich EMBC. Szczegółowy opis wszystkich programów wraz z terminami składania aplikacji - bezpośrednio do EMBO - znajduje się na stronach EMBO.

Granty instalacyjne, przeznaczone są dla osób powracających do kraju lub będących już w kraju po odbyciu stażu zagranicznego, zamierzających założyć własne laboratorium badawcze. Do programu grantów instalacyjnych należą państwa o niskich wydatkach na badania i rozwój, w tym Polska.  

Członkostwo w EMBC umożliwia przedstawicielom polskiego środowiska naukowego szerszą współpracę z wieloma ośrodkami na świecie, jak również korzystanie z działalności edukacyjnej EMBO oraz z pomocy przy ocenie rozwoju tej dziedziny i samych ośrodków naukowych w Polsce.

Na czele EMBC stoi Przewodniczący, dwóch Wice-przewodniczących oraz Sekretarz Generalny. Delegaci nominowani są przez rządy państw. Każde państwo jest zwyczajowo reprezentowane przez przedstawiciela rządu oraz doradcę naukowego. Obecna lista delegatów państw znajduje się na stronie: http://embc.embo.org/index.php/embc-member-states

Konferencja spotyka się na sesjach dwa razy w roku. Posiada dwie grupy robocze:Komitet Finansowy i Strategiczną Grupę Roboczą.

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawy związane z EMBC koordynuje we współpracy z doradcą naukowym:

Maria Klimkiewicz
Gł. specjalista
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
tel. +48 22 5017 852
fax +48 22 628 9713
maria.klimkiewicz@nauka.gov.pl

Europejska Organizacja Biologii Molekularnej – EMBO

EMBO jest organizacją skupiającą czołowych naukowców w dziedzinie biologii molekularnej w Europie. Organizacja powstała w 1964 r. w celu rozwoju badań europejskich na najwyższym poziomie światowym. W 2011 r. organizacja posiadała 1500 członków, łącznie z członkami stowarzyszonymi.

EMBO realizuje Program Główny EMBC, w tym stypendia długo i krótkoterminowe, stypendia dla Młodych Naukowców, kursy i warsztaty. Organizuje też spotkania i konferencje, wydaje publikacje, prowadzi internetową bazę informacyjną.

Z Polski członkami EMBO jest sześciu naukowców: prof. M. Jaskólski, Prof. L. Kaczmarek, prof. A. Legocki, prof. K. Liberek, prof. J. Otlewski, prof. M. Żylicz.

Każdy członek EMBO może w październiku każdego roku zaproponować lub sponsorować dwóch kandydatów na nowych członków zwyczajnych oraz jednego na członka stowarzyszonego. Osoba proponująca musi dodatkowo uzyskać dla kandydata poparcie 4 członków zwykłych. Szczegółowy opis procedury znajduje się na stronie: http://www.embo.org/embo-members/nomination-election-procedure.html

W 1974 r. Organizacja utworzyła Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej – EMBL. Polska nie jest członkiem EMBL.

Tagi: EMBC

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików