Zadania Ministerstwa w dziedzinie nauki

Zajmujemy się sprawami nauki i naukowców. W tej części serwisu można znaleźć komunikaty i informacje dotyczące tych spraw. 

Zasady finansowania nauki określone są  w ustawie o zasadach finansowania nauki oraz w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego tworzy politykę naukową państwa współpracując z gremiami skupiającymi naukowców. W realizacji zadań Ministra wspierają także powoływane przez niego zespoły interdyscyplinarne i specjalistyczne, których zadaniem jest przede wszystkim ocena wniosków składanych przez jednostki naukowe. 

Ministerstwo opracowuje dokumenty programowe, strategie i programy na poziomie krajowym i europejskim. Wspieramy udział polskich naukowców w  „Horyzoncie  2020” – największym w historii programie finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Nadzorujemy Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kto się tym zajmuje?

 • Departament Nauki
 • Departament Innowacji i Rozwoju

Praktyczne wskazówki dla Wnioskodawców dotyczące składania wniosków na działalność upowszechniającą naukę

wtorek, 8 listopada 2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawia poniżej praktyczne wskazówki dla Wnioskodawców pomocne przy przygotowywaniu i składaniu wniosków o finansowanie zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę.

 1. Wnioski składa się w systemie teleinformatycznym OSF.
 2. Informacje określone w części A wniosku składa się na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  Do informacji określonych w części A wniosku należy dołączyć:
  • oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym i prawnym informacji zawartych we wniosku złożonym w systemie (oświadczenie zawarte jest w części A wniosku);
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030) (oświadczenie zawarte jest w części A wniosku);
  • oświadczenie o otrzymywaniu albo nieotrzymywaniu dotacji na działalność statutową;
  • oświadczenie o wykonywaniu w sposób ciągły zadań z zakresu upowszechniania nauki oraz o prowadzeniu prac na rzecz promocji i popularyzacji wyników badań naukowych ‒ w przypadku wniosku o przyznanie środków finansowych na cel określony w art. 25 ust. 1 ustawy;
  • oświadczenie o posiadaniu statusu wydawcy czasopism ‒ w przypadku wniosku o przyznanie środków finansowych na cel określony w art. 25 ust. 4a ustawy.
  Kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP pod ww. dokumentami dokonuje:
  • Kierownik Wnioskodawcy, np. Rektor (w przypadku Uczelni), Dziekan (w przypadku Wydziału), Dyrektor (w przypadku jednostki naukowej), osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu działającego na rzecz nauki, zgodnie z KRS (np. zgodnie z KRS osobami upoważnionymi do reprezentacji stowarzyszenia są dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes – podpis składa łącznie Prezes lub Wiceprezes oraz druga osoba z Zarządu).
  • Osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z KRS (jw.)
  W przypadku problemów z profilem zaufanym ePUAP, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej.
 3. Termin usunięcia przez Wnioskodawcę braków formalnych we wniosku wynosi 7 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że ich nieusunięcie w tym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 4. Wypełniając pozycje wniosku, w przypadku kiedy specyfika zadania nie umożliwia uzupełnienia wszystkich wymaganych pół wniosku (w systemie OSF), należy wpisać w to pole adnotację:  nie dotyczy, brak danych, bd.
 5. Przy określaniu terminu realizacji zadania (termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania) należy wziąć pod uwagę nie tylko datę realizacji samego przedsięwzięcia, ale również okres przygotowania do realizacji zadania oraz okres niezbędny do jego rozliczenia, z uwzględnieniem terminów dokonania zapłaty za wydatki poniesione w związku z realizacją zadania. Wykorzystanie środków finansowych następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które środki zostały przyznane. Wydatki poniesione poza terminem realizacji zadania uznawane są za niekwalifikowalne.
 6. Wnioskodawca uzupełnia „Kosztorys realizacji zadań” zgodnie:
  • ze wskazanymi we wniosku kategoriami kosztów, przy czym wyszczególnienie kosztów przedstawia w pozycji „Wyszczególnienie kosztów wymienionych w pozycji inne w kosztorysie realizacji zadań” oraz uzasadnienie wszystkich kosztów w pozycji „Uzasadnienie poszczególnych rodzajów kosztów oraz poszczególnych kosztów wymienionych w pozycji inne w kosztorysie realizacji zadań” (dot. wniosków w naborze podstawowym);
  • ze wskazanymi we wniosku kategoriami kosztów, przy czym uzasadnienie wszystkich kosztów w pozycji „Uzasadnienie poszczególnych rodzajów kosztów kwalifikowalnych wymienionych w kosztorysie realizacji zadań” (dot. wniosków o pomoc de minimis w naborze dla Przedsiębiorców).
  Ustawodawca nie określił szczegółowego katalogu kosztów wchodzących w skład kategorii kosztów określonych we wnioskach. Z uwagi na indywidualny charakter każdego zadania, to Wnioskodawca jest zobowiązany do szczegółowego określenia rodzajów kosztów niezbędnych do realizacji zadań oraz ich wysokości.
 7. Środki finansowe na naukę mogą być przyznane Wnioskodawcy na okres nie dłuższy niż dwa lata kalendarzowe począwszy od 1 stycznia roku, na który wniosek jest składany, do 31 grudnia roku następującego po roku, na który składany jest wniosek.
 8. Środki finansowe na pokrycie kosztów poniesionych na realizację zadania mogą być przyznane od dnia 1 stycznia roku, na który wniosek jest składany.
 9. Zakres oceny formalnej wniosków przeprowadzanej przez MNiSW, przedstawiono w załączniku do niniejszego komunikatu.

Tagi: DUN, Działalność upowszechniająca naukę

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików