Zadania Ministerstwa w dziedzinie nauki

Zajmujemy się sprawami nauki i naukowców. W tej części serwisu można znaleźć komunikaty i informacje dotyczące tych spraw. 

Zasady finansowania nauki określone są  w ustawie o zasadach finansowania nauki oraz w rozporządzeniu w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego tworzy politykę naukową państwa współpracując z gremiami skupiającymi naukowców. W realizacji zadań Ministra wspierają także powoływane przez niego zespoły interdyscyplinarne i specjalistyczne, których zadaniem jest przede wszystkim ocena wniosków składanych przez jednostki naukowe. 

Ministerstwo opracowuje dokumenty programowe, strategie i programy na poziomie krajowym i europejskim. Wspieramy udział polskich naukowców w  „Horyzoncie  2020” – największym w historii programie finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Nadzorujemy Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Kto się tym zajmuje?

 • Departament Nauki
 • Departament Innowacji i Rozwoju

Komunikat w sprawie składania wniosków o przyznanie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę na rok 2017

piątek, 4 listopada 2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że w dniu 4 listopada 2016 r. uruchomiony został system teleinformatyczny OSF, który umożliwia złożenie wniosków o przyznanie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę na rok 2017.

Nabór wniosków trwa do dnia 30 listopada 2016 r.

Zgodnie z § 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 wrzesnia 2016 r. w sprawie pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę, wniosek składa się:

 1. W systemie teleinformatycznym OSF;
 2. Informacje określone w części A wniosku, na elektroniczną skrzynkę podawczą ministra w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do informacji określonych w części A wniosku Przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć:

 1. oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym i prawnym informacji zawartych we wniosku złożonym w systemie (oświadczenie zawarte jest w części A wniosku);
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 i 1579) (oświadczenie zawarte jest w części A wniosku);
 3. oświadczenie o otrzymywaniu albo nieotrzymywaniu dotacji na działalność statutową;
 4. oświadczenie o wykonywaniu w sposób ciągły zadań z zakresu upowszechniania nauki oraz o prowadzeniu prac na rzecz promocji i popularyzacji wyników badań naukowych ‒ w przypadku wniosku o przyznanie środków finansowych na cel określony w art. 25 ust. 1 ustawy;
 5. oświadczenie o posiadaniu statusu wydawcy czasopism ‒ w przypadku wniosku o przyznanie środków finansowych na cel określony w art. 25 ust. 4a ustawy.

Przykładowe wzory oświadczeń do ewentualnego wykorzystania stanowią załączniki do niniejszego komunikatu.

Ponadto do wniosku złożonego w systemie teleinformatycznym OSF, Przedsiębiorca dołącza (zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia):

 1. 1)      wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis przyznanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieprzyznaniu takiej pomocy w tym okresie, zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Komisji nr 1407/2013;
 2. 2)      informacje niezbędne do przyznania pomocy de minimis na finansowanie działalności upowszechniającej naukę określone w przepisach dotyczących zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. poz. 404, z 2008 r. poz. 585, z 2010 r. poz. 99, z 2011 r. poz. 1381 oraz z 2015 r. poz. 1830).

Tagi: DUN, Działalność upowszechniająca naukę, pomoc de minimis

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików