Zadania Ministerstwa w dziedzinie nauki

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego tworzy politykę naukową państwa współpracując z gremiami skupiającymi naukowców. Są to między innymi:

W realizacji zadań Ministra wspierają także powoływane przez niego zespoły interdyscyplinarne i specjalistyczne, których zadaniem jest przede wszystkim ocena wniosków składanych przez jednostki naukowe w ramach poszczególnych strumieni finansowania nauki, przewidzianych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.)

Nauka - informacje