Zaproszenie do składania wniosków o nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

poniedziałek, 2 lutego 2015

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród przyznawanych na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2012 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z  4 stycznia 2013 r., poz. 6).

Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Nauki, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, składa się w terminie do dnia 31 marca przez ePUAP, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 • Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących kategoriach:
  1. badań podstawowych;
  2. badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
  3. badań na rzecz rozwoju gospodarki;
 • w każdej kategorii Minister może przyznać jedną nagrodę;
 • kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:
  1. rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe;
  2. organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki;
  3. Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz komitety Polskiej Akademii Nauk;
 • kandydatami do Nagrody Ministra Nauki mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne;
 • kandydatami do Nagrody Ministra Nauki nie mogą być osoby:
  1. skazane dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwo naukowe;
  2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • ocena wniosków dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:
  1. w zakresie badań podstawowych - oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej, w tym w szczególności w skali międzynarodowej;
  2. w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa - użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;
  3. w zakresie badań na rzecz rozwoju gospodarki - znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki, w tym w szczególności w skali międzynarodowej;
 • do wniosku dołącza się:
  1. opis przebiegu kariery naukowej kandydata;
  2. wykaz najważniejszych publikacji naukowych;
  3. opinię wnioskującego o nagrodę dotyczącą osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych kandydata;
  4. co najmniej 3 rekomendacje osób posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujących tę samą lub pokrewną dziedzinę nauki co kandydat do nagrody i posiadających znaczny dorobek naukowy, w tym co najmniej jedną rekomendację zagraniczną;
  5. zgodę kandydata na udział w konkursie;

Instrukcja składania wniosków umieszczona jest tutaj.

Osoba kontaktowa:
Bożena Tomiak tel. 22 52 92 454
e-mail: bozena.tomiak@nauka.gov.pl

Tagi: Nagrody Ministra Nauki

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików