Uwierzytelnienie dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą

Jakie dokumenty uwierzytelniamy

Urząd obsługujący Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działając na podstawie art. 191b ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016 poz. 1554) oraz § 29 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz.1842), uwierzytelnia do obrotu prawnego z zagranicą dokumenty wydane przez podległe mu uczelnie lub instytuty naukowe.

Uwierzytelnieniu podlegają wyłącznie oryginały bądź duplikaty poniższych dokumentów:

  • dyplomów ukończenia studiów;
  • dyplomów nadania stopni naukowych;
  • świadectw ukończenia studiów podyplomowych;
  • zaświadczeń o ukończeniu studiów (podpisanych przez organy uczelni).

Uwaga! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie może poświadczyć odpisów dyplomów i świadectw ani dokumentów wydanych w języku obcym. Zgodnie z ww. przepisami, nie możemy również uwierzytelnić świadectw ukończenia studiów doktoranckich, a także dyplomów i świadectw wydanych przez uczelnie kościelne oraz Polską Akademię Nauk (dalsze informacje znajdują się poniżej, w części „Uwierzytelnienie pozostałych dokumentów”).

Jak przebiega uwierzytelnienie

Uwierzytelnienia dokumentów dokonujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-14.00, w gmachu ministerstwa – wejście od ul. Hożej 20, pokój 320.
Telefon kontaktowy: (22) 52 92 266

W chwili uwierzytelniania dokumentu w MNiSW należy przedstawić potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 19 złotych (za każdy dokument), którą – zgodnie z § 18 ust. 5 ww. rozporządzenia – należy wnosić na konto Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, NBP Okręgowy Oddział w Warszawie, 76 1010 1010 0030 9822 3100 0000.

Uwaga! W budynku MNiSW nie ma możliwości dokonania opłaty za uwierzytelnienie.

Istnieje również możliwość przesłania dokumentów do uwierzytelnienia pocztą, na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa. Należy pamiętać o dołączeniu potwierdzenia wniesienia opłaty za uwierzytelnienie oraz pisma z adresem zwrotnym. Po dokonaniu uwierzytelnienia dokumenty odsyłamy pocztą – listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W sprawie dalszych procedur uzyskania apostille lub legalizacji prosimy kontaktować się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Uwierzytelnienie pozostałych dokumentów

Uwierzytelnienia dokumentów innych, niż te wymienione w art. 191b ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – czyli np. suplementów do dyplomów – dokonuje uczelnia, która je wydała.

Uwierzytelnienia dokumentów wydanych przez uczelnie i instytuty niepodlegające Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonują urzędy obsługujące ministrów sprawujących nad nimi nadzór. Oznacza to m.in., że:

  • uwierzytelnienia dyplomów uczelni artystycznych dokonuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  • uwierzytelnienia dyplomów uczelni wojskowych dokonuje Ministerstwo Obrony Narodowej;
  • uwierzytelnienia dyplomów uczelni medycznych dokonuje Ministerstwo Zdrowia;
  • uwierzytelnienia dyplomów Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie dokonuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;
  • uwierzytelnienia dyplomów uczelni kościelnych dokonuje Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski;
  • uwierzytelnienia dyplomów Polskiej Akademii Nauk dokonuje Kancelaria Polskiej Akademii Nauk.

Tagi: Legalizacja dokumentów, uwierzytelnienie dokumentów, uwierzytelnienie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików