Legalizacja dokumentów do obrotu prawnego z zagranicą

Jakie dokumenty legalizujemy

Urząd obsługujący Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, działając na podstawie  § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 201, poz.1188) oraz § 29 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz.1842), legalizuje do obrotu prawnego z zagranicą dokumenty wydane przez podległe mu uczelnie lub instytuty naukowe.

Legalizacji podlegają wyłącznie oryginały bądź duplikaty poniższych dokumentów:

  • dyplomów ukończenia studiów;
  • zaświadczeń o ukończeniu studiów (podpisanych przez organy uczelni);
  • dyplomów nadania stopni naukowych;
  • świadectw ukończenia studiów podyplomowych.

Uwaga! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie może poświadczyć odpisów dyplomów i świadectw ani dokumentów wydanych w języku obcym. Zgodnie z zapisami ww. rozporządzeń, nie możemy również zalegalizować świadectw ukończenia studiów doktoranckich, a także dyplomów i świadectw wydanych przez uczelnie kościelne oraz Polską Akademię Nauk (dalsze informacje znajdują się poniżej, w części „Legalizacja pozostałych dokumentów”).

Jak przebiega legalizacja

Legalizacji dokonujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-14.00, w gmachu ministerstwa – wejście od ul. Hożej 20, pokój 320.
Telefon kontaktowy: (22) 52 92 266

W chwili legalizacji dokumentu w MNiSW należy przedstawić potwierdzenie uiszczenia opłaty w wysokości 19 złotych (za każdy dokument), którą – zgodnie z § 21 ust. 6 ww. rozporządzenia – należy wnosić na konto Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, NBP Okręgowy Oddział w Warszawie, 76 1010 1010 0030 9822 3100 0000.

Uwaga! Nie ma możliwości dokonania opłaty za legalizację w budynku MNiSW.

Istnieje również możliwość przesłania dokumentów do legalizacji pocztą, na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa. Należy pamiętać o dołączeniu potwierdzenia wniesienia opłaty za legalizację oraz pisma z adresem zwrotnym. Po dokonaniu legalizacji dokumenty odsyłamy pocztą – listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W sprawie dalszych procedur legalizacyjnych (uzyskania apostille) prosimy kontaktować się z Ministerstwem Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/apostille

Legalizacja pozostałych dokumentów

Legalizacji dokumentów innych, niż te wymienione w § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów – czyli np. suplementów do dyplomów – dokonuje uczelnia, która je wydała.

Legalizacji dokumentów wydanych przez uczelnie i instytuty niepodlegające Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonują urzędy obsługujące ministrów sprawujących nad nimi nadzór. Oznacza to m.in., że:

  • legalizacji dyplomów uczelni artystycznych dokonuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  • legalizacji dyplomów uczelni wojskowych dokonuje Ministerstwo Obrony Narodowej;
  • legalizacji dyplomów uczelni medycznych dokonuje Ministerstwo Zdrowia;
  • legalizacji dyplomów Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie dokonuje Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
  • legalizacji dyplomów uczelni kościelnych dokonuje Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski;
  • legalizacji dyplomów Polskiej Akademii Nauk dokonuje Kancelaria Polskiej Akademii Nauk.

Tagi: Legalizacja dokumentów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików