Krajowe Ramy Kwalifikacji uczenia się przez całe życie

 • KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI

  Wdrażanie Ram Kwalifikacji do polskiego systemu edukacji to nie tylko zobowiązanie międzynarodowe, wynikające z realizacji założeń Deklaracji Bolońskiej, postanowień Konferencji w Bergen z 2005, w której udział wzięli ministrowie szkolnictwa wyższego z 46 krajów, czy wynikające z Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. Proces ten należy przede wszystkim rozpatrywać w kategorii narzędzia, które służy podnoszeniu jakości kształcenia.

  Krajowe Ramy Kwalifikacji to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, integrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i spo­łeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że KRK zawierają opis hierarchicznego systemu po­zio­­mów kwa­li­fikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych po­zio­mów.

  Z kolei każdemu z krajowych  poziomów przyporządkowany jest odpowiadający mu poziom w Europej­skich Ramach Kwalifikacji. Czynić to tym samym będzie możliwość porównywania zdobytych kwalifikacji w całej Europie.

  Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji powołany został Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji. W skład Zespołu wchodzą: Minister Edukacji Narodowej- przewodniczący Zespołu; Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Minister Gospodarki; Minister Pracy i Polityki Społecznej; Minister Rozwoju Regionalnego; Minister Spraw Zagranicznych; Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

  Do głównych zadań Zespołu należy opracowanie dokumentu dot. rozwiązań na rzecz uczenia się przez całe życie w Polsce – w tym efektów uczenia się ujętych w Krajowych Ramach Kwalifikacji. Celem działalności Zespołu jest również monitorowanie wdrażania rozwiązań na rzecz uczenia się przez całe życie w tym KRK. Tym samym głównym punktem zainteresowania Zespołu jest inicjatywa uczenia się przez całe życie.
  W dniu 2 lipca 2010 r. na posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu zostały przyjęte Założenia do dokumentu Perspektywa uczenia się przez całe życie.

  Na mocy tego samego Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów powołany został Komitet Sterujący ds. Krajowych Ran Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewodniczy pracom tego Komitetu. Zadaniem Komitetu Sterującego jest monitorowanie procesu tworzenia i wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, nie tylko dla szkolnictwa wyższego, ale dla całego systemu edukacji. Efektem ma być wypracowanie raportu referencyjnego, który prezentować będzie stan prac nad wdrożeniem KRK dla polskiego systemu edukacji. Tym samym głównym punktem zainteresowania Komitetu są Krajowe Ramy Kwalifikacji. Ciałem doradczym Komitetu jest Grupa Ekspercka, w skład której wchodzą eksperci wytypowani przez resorty biorące udział w pracach Komitetu.

 • Komitet Sterujący ds. Krajowych Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie

  W celu stworzenia i wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji na mocy Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2010 r. powołano Komitet Sterujący ds. KRK dla uczenia się przez całe życie. Z upoważnienia prof. Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego, pracami Komitetu Sterującego ds. KRK dla uczenia się przez całe życie kieruje dr hab. Daria Lipińska – Nałęcz- podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  W pracach Komitetu Sterującego udział biorą:

  1. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - przewodniczący Komitetu;
  2. Minister Edukacji Narodowej;
  3. Minister Gospodarki;
  4. Minister Pracy i Polityki Społecznej;
  5. Minister Rozwoju Regionalnego;
  6. Minister Spraw Zagranicznych;
  7. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  8. Ministerstwo Zdrowia;
  9. Ministerstwo Obrony Narodowej;
  10. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych;
  11. Ministerstwo Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

  Zadaniem Komitetu Sterującego jest monitorowanie procesu tworzenia i wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, nie tylko dla szkolnictwa wyższego, ale dla całego systemu edukacji. Efektem prac ma być także wypracowanie raportu referencyjnego, który prezentować będzie stan prac nad wdrożeniem KRK dla polskiego systemu edukacji. Tym samym głównym punktem zainteresowania Komitetu są Krajowe Ramy Kwalifikacji.

  Do najważniejszych uzgodnień, podjętych przez Komitet Sterujący, należy zaliczyć przyjęcie rekomendacji dla Zespołu ds. uczenia się przez całe życie, w tym KRK odnośnie powierzenia Biuru Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej zadań Krajowego Punktu Koordynacyjnego ds. KRK. Rekomendacje te znalazły odzwierciedlenie w nowelizacji statutu Biura, które zostało dokonane na mocy Zarządzenia nr 37/2010 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 lipca 2010 r. Przyjęto także zestawienie definicji KRK, jako rekomendacji dla Zespołu, a także dalszych prac podmiotów zajmujących się KRK.

 • KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI DLA POLSKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO


  Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego — opis, przez określenie efektów kształcenia, kwalifikacji zdobywanych w polskim systemie szkolnictwa wyższego;

  efekty kształcenia — zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów oraz studiów trzeciego stopnia;

  kwalifikacje — efekty kształcenia, poświadczone dyplomem, świadectwem, certyfikatem lub innym dokumentem wydanym przez uprawnioną instytucję potwierdzającym uzyskanie zakładanych efektów kształcenia;

  kwalifikacje pierwszego stopnia — efekt kształcenia na studiach pierwszego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem;

  kwalifikacje drugiego stopnia — efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem;

  kwalifikacje trzeciego stopnia — uzyskanie, w drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki lub doktora sztuki określonej dziedziny sztuki w zakresie dyscypliny artystycznej, potwierdzone odpowiednim dyplomem;

  kwalifikacje podyplomowe — osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych, potwierdzone świadectwem;

  obszar kształcenia — zasób wiedzy i umiejętności z zakresu jednego z obszarów wiedzy określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z poźn. zm.3).

  efekty uczenia się — zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów;

  potwierdzanie efektów uczenia się — formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, nie ma zastosowania do kierunku analityka medyczna/medycyna laboratoryjna.

  Najważniejsze akty prawne dotyczące tematyki Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego:

  1. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
  3. Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie wzorcowych efektów kształcenia
   3.1. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów pedagogika.
   3.2. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów filozofia.
   3.3. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów matematyka.
   3.4. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów instrumentalistyka.
   3.5. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia dla kierunku studiów elektronika.
   3.6. Efekty kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku analityka medyczna.
   3.7. Efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku elektroradiologia.

  Najważniejsze linki:

  Ramy Kwalifikacji w Szkolnictwie Wyższym w Europie:
  http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=65

  Europejskie Ramy Kwalifikacji:
  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm

  Irlandzkie Ramy Kwalifikacji:
  http://www.nqai.ie/

  Portugalskie Ramy Kwalifikacji:
  http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=177,220409&_dad=gov_portal_iefp&_schema=GOV_PORTAL_IEFP

  Ramy Kwalifikacji w Wielkiej Brytanii:
  http://www.education.gov.uk/aboutdfe/armslengthbodies/a00200461/qcda

  Holenderskie Ramy Kwalifikacji:
  http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Netherlands#Qualifications%20Framework0

  Duńskie Ramy Kwalifikacji:
  http://en.iu.dk/transparency/qualifications-frameworks/qualifications-frameworks

  Niemieckie Ramy Kwalifikacji:
  http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/qf/documents/NQF_Germany_self-certification_English.pdf