Projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-10-14
Data zakończenia: 2016-11-04
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Obecny poziom współpracy między sektorem nauki a biznesem jest niezadowalający. Świadczą o tym m.in. niskie wydatki sektora przedsiębiorstw na prace B+R, które w 2014 r. stanowiły 0,44% PKB.

Proponuje się wprowadzenie w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki uzupełniającej ścieżki kariery akademickiej, umożliwiającej uzyskanie stopnia doktora lub uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie osiągnięć w pracach wdrożeniowych, związanych z wykorzystaniem wyników badań naukowych w otoczeniu społeczno-gospodarczym.

Niezbędne zmiany przewidziano także w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, które będą miały na celu zachowanie spójności systemowej. Będą one polegały w szczególności na wprowadzeniu możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy z zatrudniającym go przedsiębiorcą lub innym podmiotem, a także możliwości sprawowania opieki naukowej lub prowadzenia zajęć dydaktycznych na studiach doktoranckich przez osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej.

Ponadto, projekt przewiduje wprowadzenie w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki dodatkowego instrumentu wspierającego zainteresowanie nową ścieżką kariery w postaci programu pod nazwą „Doktorat wdrożeniowy”, zwanego dalej „programem”, ustanowionego na podobnej zasadzie jak program „Diamentowy Grant”, uregulowany w przepisach art. 26 ust. 3a–3e ww. ustawy. Celem programu będzie tworzenie warunków do rozwoju współpracy między środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich. Środki finansowe w ramach programu będą mogły być przyznane na dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w ramach studiów doktoranckich. W ramach programu przewidziano również finansowanie stypendium doktoranckiego. Do programu mogłoby przystąpić do 500 osób rocznie. Zakłada się, że ustanowienie programu będzie stanowiło dodatkową zachętę do korzystania, w większym stopniu niż dotychczas, z możliwości rozwijania kariery naukowej w oparciu o prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych ukierunkowanych na wdrożenie ich wyników.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Forum Związków Zawodowych;
 2. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”;
 3. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
 4. Konfederacja „Lewiatan”;
 5. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Związek Pracodawców Business Centre Club;
 7. Związek Rzemiosła Polskiego;
 8. Rada Dialogu Społecznego;
 9. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych;
 10. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 11. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 12. Komitet Polityki Naukowej;
 13. Krajowa Izba Gospodarcza;
 14. Krajowa Reprezentacja Doktorantów;
 15. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 16. Polska Izba Rzeczników Patentowych;
 17. Polska Akademia Nauk;
 18. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 19. Rada Młodych Naukowców;
 20. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;
 21. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 22. CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa;
 23. Centrum im. Adama Smitha – Pierwszy Niezależny Instytut w Polsce;
 24. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej;
 25. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową;
 26. Fundacja Instytut Sobieskiego;
 27. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 28. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 29. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 30. Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A.;
 31. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”;
 32. Lewiatan Business Angels;
 33. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 34. Narodowe Centrum Nauki;
 35. Polska Akademia Umiejętności;
 36. Polska Komisja Akredytacyjna;
 37. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych;
 38. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne;
 39. Rada Główna Instytutów Badawczych;
 40. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP;
 41. Rzecznik Praw Absolwenta;
 42. Fundacja Startup Hub Poland;
 43. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów;
 44. Stowarzyszenie Top500 Innovators;
 45. WiseEuropa – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich;
 46. Związek Banków Polskich;
 47. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Tagi: badania i rozwój

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?