Projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz (poprzednio: projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym)

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-08-08
Data zakończenia: 2017-08-25
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Instytuty badawcze zostały poddane reformie w ramach największej, kompleksowej reformy systemu polskiej nauki w roku 2010. Reforma ta miała wprowadzić nową jakość, przyczynić się do wzrostu poziomu prowadzonych badań, ułatwić współpracę nauki z przemysłem, jak też stworzyć zaplecze instytucjonalne umożliwiające efektywną absorpcję znacząco zwiększonego strumienia finansowania nauki. W ramach reformy w zasadzie nie podjęto jednak refleksji nad wypracowaniem modelu funkcjonowania instytutów badawczych i ich relacji do państwa (rządu prowadzącego politykę gospodarczą) oraz gospodarki, kontynuując traktowanie tych podmiotów po prostu jako jednego z elementów systemu nauki, obok uczelni i jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Okoliczności wskazują na konieczność głębokiej reformy instytutów badawczych. Rekomendowane jest utworzenie Sieci Badawczej: Łukasiewicz (dalej jako „Sieć Łukasiewicz” lub „Sieć”) będącej zintegrowaną, zorientowaną na realizację wskazanych celów siecią organizacji badawczych, której działalność będzie koordynowana przez centralną jednostkę – Centrum: Łukasiewicz (dalej jako „Centrum”). Będzie to struktura dysponująca znaczną autonomią w zakresie realizacji wskazanych zadań i określonych przez Rząd RP celów. Zarówno samo Centrum, jak i instytuty wchodzące w skład Sieci Łukasiewicz będą państwowymi osobami prawnymi.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Krajowa Izba Gospodarcza,
 2. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów,
 3. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
 4. Związek Pracodawców Klastry Polskie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – inkubatory.pl,
 5. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych,
 6. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego,
 7. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80”,
 8. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych,
 9. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 10. Narodowe Centrum Nauki,
 11. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,
 12. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej;
 13. Rada Główna Instytutów Badawczych,
 14. Rada Młodych Naukowców,
 15. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,
 16. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
 17. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych,
 18. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej,
 19. Niezależne Zrzeszenie Studentów,
 20. Zrzeszenie Studentów Polskich,
 21. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych,
 22. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej,
 23. Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych,
 24. Stowarzyszenie Klon/Jawor,
 25. Koalicja na rzecz Polskich Innowacji,
 26. Stowarzyszenie TOP 500 Innovators,
 27. Obywatele Nauki,
 28. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce,
 29. Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych „KOPIPOL”.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?