Projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-04-18
Data zakończenia: 2017-05-04
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Instytuty badawcze stanowią, obok uczelni oraz jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, jedną z zasadniczych części polskiej nauki. Cechą wyróżniającą instytuty jest ich nastawienie na wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Instytuty zostały poddane zmianom w ramach największej, kompleksowej reformy systemu polskiej nauki w roku 2010. Reforma ta miała przyczynić się do wzrostu jakości prowadzonych badań naukowych, ułatwić współpracę nauki i przemysłu, jak również stworzyć zaplecze instytucjonalne umożliwiające efektywną absorpcję znacząco zwiększonego strumienia finansowania nauki. W ramach reformy w zasadzie nie podjęto jednak refleksji nad wypracowaniem modelu funkcjonowania instytutów i ich relacji do państwa (rządu prowadzącego politykę gospodarczą).

Rekomendowane jest utworzenie Narodowego Instytutu Technologicznego będącego zintegrowaną, zorientowaną na realizację wskazanych celów organizacją o charakterze macierzowym. Będzie to struktura dysponująca znaczną autonomią w zakresie realizacji wskazanych zadań i określonych przez Rząd RP celów.

Głównym celem NIT będzie prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych zgodnych z polityką gospodarczą państwa, w tym przede wszystkim z SOR, w celu transferu wiedzy i technologii do otoczenia społeczno-gospodarczego. Realizacja tego celu prowadzona będzie m. in. poprzez: realizację własnych i zlecanych projektów badawczych, współpracę z przedsiębiorcami, uczelniami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność badawczo–rozwojową, komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, opracowywanie ocen dotyczących stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki oraz sektorów gospodarki, wytwarzanie, w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, aparatury, urządzeń, materiałów i innych wyrobów oraz prowadzenie walidacji metod badawczych, pomiarowych oraz kalibracji aparatury. NIT zapewni bardziej efektywne zarządzanie instytutami wchodzącymi w skład NIT, wprowadzone zostanie m. in.: ujednolicenie mechanizmów zarządzania finansowego, zasobami ludzkimi, nieruchomościami oraz prawami własności intelektualnej. Jego funkcjonowanie wprowadzi ponadto możliwość efektywnego nadzoru nad działalnością zintegrowanych w nim instytutów.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów
 2. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 3. Polska Akademia Nauk
 4. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 5. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
 6. Komitet Polityki Naukowej
 7. Krajowa Reprezentacja Doktorantów
 8. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
 9. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
 10. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 11. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 12. Rada Dialogu Społecznego
 13. Związek Pracodawców Business Centre Club
 14. Konfederacja „Lewiatan”
 15. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej
 16. Związek Rzemiosła Polskiego
 17. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 18. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”
 19. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”
 20. Forum Związków Zawodowych. Krajowa Izba Gospodarcza
 21. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
 22. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego
 23. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 24. Związek Pracodawców Klastry Polskie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – inkubatory.pl
 25. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 26. Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego
 27. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80”
 28. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych
 29. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 30. Narodowe Centrum Nauki
 31. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 32. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 33. Rada Główna Instytutów Badawczych
 34. Rada Młodych Naukowców
 35. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
 36. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
 37. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
 38. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
 39. Niezależne Zrzeszenie Studentów
 40. Zrzeszenie Studentów Polskich
 41. Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
 42. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
 43. Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych Szkół Wyższych
 44. Stowarzyszenie Klon/Jawor
 45. Koalicja na rzecz Polskich Innowacji
 46. Stowarzyszenie TOP 500 Innovators
 47. Obywatele Nauki
 48. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
 49. Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych „KOPIPOL”

Tagi: NIT, Narodowy Instytut Technologiczny

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?