Projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2017-01-16
Data zakończenia: 2017-02-17
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Obecnie sektor nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce cechuje niski poziom umiędzynarodowienia. Do najistotniejszych przyczyn tego stanu rzeczy należy w szczególności:

 1. rozproszenie kompetencji związanych z umiędzynarodowieniem na szereg niepowiązanych ze sobą instytucji, niewystarczająca koordynacja działań oraz brak długofalowego planowania;
 2. niewłaściwy status prawny Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (BUWiWM) i niecelowość rozszerzania jego zadań w ramach aktualnej struktury prawnej;
 3. niewydajna struktura stypendiów rządowych (ilościowe, nie jakościowe);
 4. brak bazy informacyjnej, zawierającej kompleksową informację o ofercie stypendialnej dla Polaków i obcokrajowców.

Umiędzynarodowienie, obok innowacyjności i podnoszenia jakości kształcenia, jest jednym z najważniejszych zadań stojących przed polskim szkolnictwem wyższym w najbliższych latach. Pod tym pojęciem należy rozumieć nie tylko podejmowanie studiów przez studentów zagranicznych w Polsce, ale także wymianę kadry naukowej z zagranicy, czy uczestnictwo polskich naukowców w międzynarodowych inicjatywach edukacyjnych i programach badawczych. Umiędzynarodowienie to także pozyskiwanie wiedzy i doświadczeń oraz ich wymiana między instytucjami nauki (uczelnie, jednostki naukowe) oraz środowiskiem naukowców, ukierunkowanych na osiąganie korzyści dla polskiego społeczeństwa.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

 1. Forum Związków Zawodowych;
 2. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”;
 3. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;
 4. Konfederacja „Lewiatan”;
 5. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. Związek Pracodawców Business Centre Club;
 7. Związek Rzemiosła Polskiego;
 8. Rada Dialogu Społecznego;
 9. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych;
 10. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 11. Polska Akademia Nauk;
 12. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
 13. Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;
 14. Komitet Polityki Naukowej;
 15. Krajowa Reprezentacja Doktorantów;
 16. Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
 17. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;
 18. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa;
 19. Polska Komisja Akredytacyjna;
 20. Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych;
 21. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych;
 22. Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych;
 23. Rada Główna Instytutów Badawczych;
 24. Polska Akademia Umiejętności;
 25. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych;
 26. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju;
 27. Narodowe Centrum Nauki;
 28. Rada Młodych Naukowców;
 29. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej;
 30. Niezależne Zrzeszenie Studentów;
 31. Zrzeszenie Studentów Polskich;
 32. Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”;
 33. „Obywatele Nauki”;
 34. Stowarzyszenie „Top 500 Innovators”;
 35. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Tagi: Stypendia zagraniczne, szkolnictwo wyższe, umiędzynarodowienie

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?