Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniający uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. "Uniwersytet Warszawski 2016-2025"

Status: Zakończona
Data rozpoczęcia: 2016-12-23
Data zakończenia: 2016-12-28
Uwagi można zgłaszać elektronicznie pod adresem: Pokaż cały e-mail

Konieczność dokonania zmian w uchwale w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” (dalej „Program”), jest spowodowana następującymi problemami:

  1. opóźnieniami w realizacji dwóch inwestycji objętych Programem:
    a) „Budynek naukowo-dydaktyczny ul. Dobra 55 (filologia i lingwistyka) – II etap”,
    b) „BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych”
    Opóźnienia spowodowane są wydłużeniem prac przygotowawczych obejmujących opracowanie zamiennej dokumentacji budowlanej oraz przedłużeniem procesu negocjacji i zawarcia umowy z projektantem na opracowanie dokumentacji technicznej. Powyższe opóźniło wydatkowanie środków na te cele zaplanowanych na 2016 r. – istnieje zatem konieczność dokonania korekty Programu, polegającej na przeniesieniu niewykorzystanych środków na kolejne lata, a także wydłużeniu terminu realizacji wspomnianych inwestycji;
  2. Uniwersytet Warszawski przeprowadził szczegółowe działania planistyczne dotyczące zadania pn. „Budynek naukowo-dydaktyczny Kampus Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia)”. Jakkolwiek inwestycja nie została jeszcze rozpoczęta, to przeprowadzone działania wskazują na konieczność zmiany harmonogramu realizacji i finansowania tej inwestycji w stosunku do pierwotnych założeń, opisanych w Programie;
  3. dotychczasowe doświadczenia Uniwersytetu Warszawskiego wskazują, że zbyt szczegółowo określone harmonogramy realizacji i finansowania prac inwestycyjnych wymagają w zasadzie ciągłej aktualizacji, co wynika ze specyfiki procesu inwestycyjnego (w tym np. konieczności uzyskiwania decyzji administracyjnych), na termin wydania których Uczelnia nie ma wpływu. Należy także wziąć pod uwagę liczbę inwestycji realizowanych równolegle w ramach Programu w poszczególnych latach, wzajemne powiązanie terminów realizacji (wynikające z przenoszenia jednostek organizacyjnych korzystających z budynków) oraz zagadnienia logistyczne (konieczność dopasowywania terminów odbioru i zasiedlania do kalendarza akademickiego). W obecnej formie załącznik nr 1 do Programu – Źródła finansowania i harmonogram programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” -  wskazuje kwoty dotacji oraz wkładu Uczelni w rozbiciu na kolejne lata realizacji i dla każdej inwestycji osobno. Jest to podział bardzo szczegółowy, który w trakcie realizacji procesu inwestycyjnego wymagałby bardzo częstych zmian przedmiotowego harmonogramu. Każdorazowe aktualizowanie harmonogramu będzie wymagać uchwały Rady Ministrów.

Niezbędna jest zmiana uchwały nr 209 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” w zakresie planowanych środków i lat realizacji dla poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Odnośniki

Projekt rozporządzenia w ramach konsultacji publicznych oraz opiniowania został skierowany do następujących podmiotów:

Projekt uchwały został przekazany w ramach konsultacji do Uniwersytetu Warszawskiego.

Tagi: Uniwersytet Warszawski, szkolnictwo wyższe

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików

Gdzie szukać informacji o prowadzonych w MNiSW pracach nad projektami aktów prawnych i innych dokumentów?